Notification Detail

Draft Federal Act on measures to protect users on communication platforms (Communication Platforms Act)

Notification Number: 2020/544/A (Austria )
Date received: 01/09/2020
End of Standstill: 02/12/2020

Issue of comments by: Commission,Sweden
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr
bg cs da de de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Viesti 002

Komission tiedonanto - TRIS/(2020) 03207
Direktiivi (EU) 2015/1535
Viestin käännös 001
Ilmoitus: 2020/0544/A

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202003207.FI)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0544 A FI 02-09-2020 A NOTIF


2. Member State
A


3. Department Responsible
Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
Abteilung III/8
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100 805210
Telefax +43-1/71100
E-Mail: not9834@bmdw.gv.at


3. Originating Department
Bundeskanzleramt
Abteilung V/3
Ballhausplatz 1, 1010 Wien
Telefon: +43 1 531 15-20 23 88
Fax: +43 1 531 15-20 42 85
E-Mail: medienrecht@bka.gv.at


4. Notification Number
2020/0544/A - SERV60


5. Title
Luonnos liittotasavallan laiksi viestintäalustojen käyttäjien suojelemista koskevista toimenpiteistä (viestintäalustoja koskeva laki - KoPl-G)


6. Products Concerned
Viestintäalustojen tarjoajat

Tässä laissa viestintäalustoilla tarkoitetaan tietoyhteiskunnan palveluita, joiden päätarkoituksena tai keskeisenä tehtävänä on mahdollistaa, että käyttäjät voivat vaihtaa sanoina, tekstinä, äänenä tai kuvana esitettäviä ajatuksia sisältäviä viestejä tai esityksiä joukkolähetyksenä suuren ihmismäärän kanssa. Tämän liittotasavallan lain velvollisuudet eivät koske viestintäalustojen tarjoajia, jos rekisteröityjä käyttäjiä on enintään 100 000 ja jos viestintäalustan ylläpidosta saatu liikevaihto on enintään 500 000 euroa. Lain velvollisuuksia ei sovelleta nimenomaisesti myöskään sellaisten alustojen tarjoajiin, joilla välitetään tavaroita ja palveluita, voittoa tavoittelemattomiin verkkotietosanakirjoihin eikä mediayhtiöihin, jotka tarjoavat viestintäalustoja käyttöön suoraan journalistisen tarjontansa yhteydessä.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Viestintäalustojen käyttäjien suojelemista koskevista toimenpiteistä annetussa liittotasavallan laissa (viestintäalustoja koskeva laki - KoPl-G) säädetään suurille viestintäalustoille organisaatiovelvollisuuksia, jotka koskevat tiettyjen lainvastaisten sisältöjen käsittelemistä tehokkaasti ja avoimesti. Tässä laissa lainvastaisilla sisällöillä tarkoitetaan sisältöjä, jotka täyttävät jonkin 2 §:n ensimmäisen momentin 6 alamomentissa tarkoitetun rikostunnusmerkistön ja jotka eivät ole perusteltuja.

Luonnoksessa säädetään tarjoajille seuraavia velvollisuuksia:

Alustoilla on oltava käytettävissä tehokas ja avoin menettely lainvastaisista sisällöistä ilmoittamiseksi, ja menettelyllä on taattava muun muassa, että käyttäjien saatavilla on helppo tapa ilmoittaa sisällöistä, sisällöt tarkastetaan pikaisesti ja tarvittaessa suljetaan tai poistetaan (selvästi lainvastaiset eli rangaistavat sisällöt 24 tunnin kuluessa, muut lainvastaiset eli rangaistavat sisällöt seitsemän päivän kuluessa), asianosaisille käyttäjille ilmoitetaan alustan poistamista tai sulkemista koskevasta päätöksestä ja poistetut tai suljetut sisällöt sekä tekijän tunnistamiseksi tarvittavat tiedot varmuuskopioidaan kymmenen viikon ajaksi todistamista ja syytteeseen asettamista varten (katso 3 §:n 1–3 momentti).

Lisäksi saataville on asetettava tarkastusmenettely, jolla ilmoituksen tekevä käyttäjä sekä käyttäjä, jonka sisältö on suljettu tai poistettu, voivat käynnistää alustan tekemän (puuttuvaa) sulkemista tai poistamista koskevan päätöksen tarkastuksen (ks. 3 §:n 4 momentti).

Viestintäalustojen tarjoajien on ilmoitettava vuosittain kertomuksessa, miten ne ovat käsitelleet lainvastaisia sisältöjä koskevat ilmoitukset, ja jos kyse on yli miljoonan rekisteröidyn käyttäjän viestintäalustoista, tällainen kertomus on annettava neljännesvuosittain (ks. 4 §).

Tarjoajien on nimettävä vastuuhenkilö saavutettavuuden (mukaan lukien voimassa oleva postiosoite) varmistamista varten vastuuvelvollisuuden takaamiseksi (ks. 5 §).

Valvontaviranomaisen on määrättävä tarjoajalle lainrikkomuksen vakavuuden mukaisesti sakko, jos jotakin tässä laissa säädettyä velvollisuutta on rikottu järjestelmällisesti (ks. 10 §). Luonnoksessa kuitenkin säädetään, että ennen sakon määräämismenettelyn aloittamista on lähetettävä korjauspyyntö (ks. 9 §). Vastuuhenkilölle voidaan määrätä sakkorangaistus, jos hän ei huolehdi saavutettavuudestaan tai takaa riittävän huolellisesti ilmoitus- ja tarkastusmenettelyn toteuttamiseen liittyvän velvollisuuden ja kertomusvelvoitteen noudattamista.


9. Brief Statement of Grounds
Tämän lakiluonnoksen suunnittelun keskeisenä syynä on huolestuttava suuntaus, jossa uusien teknologioiden ja viestintäkanavien mukanaan tuomien etujen lisäksi internet ja verkkoyhteisöpalvelut synnyttävät myös uudenlaista väkivaltaa ja jossa verkkoviha lisääntyy loukkausten, nöyryyttämisen, väärien tietojen ja jopa väkivallan ja tappouhkausten muodossa. Hyökkäysten perusteena ovat pääasiassa rasismi, muukalaisvastaisuus, naisviha ja homofobia. Tarvitaan kattava strategia ja toimenpidekokonaisuus, joka käsittää kaiken ennaltaehkäisystä seuraamuksiin. Tämän strategian perustana ovat alustojen vastuu ja uhrien suojelu. Esillä oleva lakiluonnos koskee alustojen vastuun varmistamista.

Viestintäalustojen tarjoajat eivät useinkaan noudata tyydyttävällä tavalla nykyistä velvollisuutta, jonka mukaan lainvastaisia sisältöjä havaittaessa sisällöt on poistettava välittömästi tai pääsy niihin on estettävä. Lisäksi käyttäjien ilmoittamat alustojen sisällöt tarkastetaan tavallisesti vain alustojen oman yhteisön ohjeiden mukaisesti eikä kansallisen rikostunnusmerkistön perusteella. Tämän takia asianosaisten on usein pakko hakea oikeusteitse ratkaisua sisällön poistamiseksi. Siksi viestintäalustojen onkin otettava aiempaa enemmän vastuuta. Koska kyse on rajat ylittävästä haasteesta, tehokas sääntely Euroopan tasolla on paras ratkaisu. Liittohallitus suhtautuikin myönteisesti 9 päivänä heinäkuuta 2020 tehdyssä ministerineuvoston päätöksessään digitaalisia palveluja koskevaan säädökseen (”Digital Services Act”), jota Euroopan komission on määrä esittää tämän vuoden lopussa. Käynnissä oleva kuuleminen ja erityisesti sitä vastaava lainsäädäntömenettely Euroopan tasolla vievät kuitenkin vielä jonkin aikaa, minkä takia on ryhdyttävä lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin – Saksan ja Ranskan lakialoitteista saatujen kokemusten perusteella – mahdollisimman nopeasti alustojen paremman avoimuuden, vastuullisuuden ja vastuuvelvollisuuden takaamiseksi.

Aiheen kiireellisyyden takia kansalliset toimenpiteet on tarpeen toteuttaa välittömästi. Ennen kuin sääntelyn puute on korjattu Euroopan tasolla, on verkkovihan tehokasta torjumista varten laadittava laki viestintäalustojen käyttäjien suojelemista koskevista toimenpiteistä, jotta tilanne voidaan korjata alustoille asetetulla lakisääteisellä velvollisuudella, jonka mukaan on perustettava lainvastaisten sisältöjen käsittelyä koskeva valitustenhallintajärjestelmä. Lisäksi säädetään vastuuhenkilön nimeämisvelvollisuudesta vastuuvelvollisuuden (mukaan lukien postiosoite) takaamiseksi. Luonnos sisältää myös velvoitteen lainvastaisten sisältöjen käsittelyä koskevan kertomuksen antamisesta säännöllisesti, jotta alustojen toimintaa koskevaa tietoperustaa voidaan parantaa tällä arkaluontoisella alalla ja toimenpiteitä voidaan arvioida. Vähemmän rajoittavat toimenpiteet olisivat vaikutukseltaan vähäisempiä, kun otetaan huomioon tämänhetkinen uhka, lainvastaisilta sisällöiltä suojaamisen tavoiteltu taso viestintäalustoilla ja vaatimusten noudattamista koskevan valvonnan toteuttaminen. Toimenpiteissä on seurattu muiden jäsenvaltioiden (Saksa, Ranska) esimerkkiä: Euroopan komissio ei ole esittänyt kyseisille valtioille virallisia vastalauseita, joiden takia odotusaikaa olisi pidennetty.


10. Reference Documents - Basic Texts
Perustekstiä ei ole saatavilla.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ei


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ei


14. Fiscal measures
Ei


15. Impact assessment
Kyllä


16. TBT and SPS aspects
TBT-näkökohta

Ei – luonnos ei ole tekninen määräys tai vaatimuksenmukaisuuden arviointiin liittyvä menettely.

SPS-näkökohta

Ei – luonnos ei ole terveys- tai kasvinsuojelutoimi.

**********
Euroopan komissio

Yhteysviranomainen direktiivin (EU) 2015/1535
Telekopio: +32 229 98043
Sähköposti: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  European Digital Rights on 09-11-2020
Click to expand

European Digital Rights (EDRi) is an association representing 44 human rights organisations from across Europe that defend rights and freedoms in the digital environment. This submission has been developed with the contributions of our members epicenter.works, Access Now and Article 19.

Summary

On 3 September 2020, the Austrian government released a legislative package to tackle online hate speech. Besides a comprehensive justice reform, the package also contains a bill that creates new obligations for online platforms to remove potentially illegal user-generated content (the so-called Kommunikationsplattformen-Gesetz, or KoPlG for short). On 1. September 2020, Austria notified the draft law to the European Commission in accordance with Directive (EU) 2015/1535.

EDRi strongly advises the European Commission to postpone the Austrian draft KoPlG for the following reasons:

  • The draft legislation would seriously hinder the fundamental right to freedom of expression and opinion by creating chilling effects and limit the right to conduct business for SMEs;

  • It de facto puts in the hands of platforms within scope the responsibility to enforce the law, although they neither have the necessary knowledge nor the ability to do so;

  • Its scope is disproportionate and may affect community-led, non-for-profit as well as small service providers in an unequal and disproportionate manner in contrast to Big Tech companies;

  • There is no evidence substantiating the claim that the proposed rules would be an effective and proportionate remedy to deal with the problem of online illegal hate speech in Austria;

  • The penalties foreseen in the draft legislation are disproportionate and will certainly lead the platforms to stay on the safe side and thus, to potentially overblock legitimate content in order to escape the threat of disproportionate fines;

  • The Commission should prevent the introduction of national measures that would compromise the adoption of the future Digital Services Act package by the European Parliament and the Council in the same field and thus, preventing harmonised legislative landscape across the EU.

    Please consult our full contribution attached.


en
  EuroISPA (European Internet Service Providers Association) on 15-10-2020
Click to expand

To whom it may concern,

Please find attached EuroISPA's points of critique on the Austrian Federal Act on measures to protect users on communication platforms. 

Kind regards, 

Mauro Sanna

Policy Executive
EuroISPA - European Internet Services Providers Association
Rue de la Loi 38 - 1000 Brussels
T : +32 (0) 289 665 83

M: +32 (0)491 258 232
www.euroispa.org

Follow us on Twitter @euroispa

 

EuroISPA is the world's largest association of Internet Services Providers, representing over 2500 ISPs across Europe.

EU Transparency Register ID Number: 5443781311


en
  Wikimedia on 06-10-2020
Click to expand

Dear European Commission,

Wikimedia is a global network of associations, project communities and a foundation that has dedicated itself to making knowledge free and accessible globally. Our most popular projects are Wikipedia, Wikidata (a free database storage for structured data that can be edited and read by machines and humans) and Wikimedia Commons (a multimedia archive). All three projects are open, free, self-governing and the largest in their respective catogry, succefully competing with commercial, for-profit projects. They belong to the world and can thus be considered as the online equivalent of "public spaces" or the "commons".

We have been and continue to be engaged, together with our Austrian chapter Wikimedia Österreich, in the national debates (https://www.wikimedia.at/offener-brief/). As this is a legislative project that will have consequences way beyond the Austrian borders, we take the liberty to also engage the the EU level consultation.

We would highly recommend for the Austrian legislator postpone its plans until after the European Commission has presented its own legislative package known as the Digital Services Act. The reasons for this are manifold:

1. We are doing our utmost to keep up with all laws and legislations across Europe and, indeed, the world. But it is simply impossible. If we want to make space for alternative platforms to compete with gatekeepers we need clear rules across Europe. Otherwise we help entrench very large gatekeeper platforms who can simply pay for carrying the legal risk.

2. As opposed to the carve-outs of the Copyright in the Digital Single Market Directive, the proposed Austrian national law, as it currently stands, does not exclude all non-for profit Wikimedia projects , which are following the fules by and large. Both Wikimedia Commons and Wikidata remain within scope, although they are not meant to be targeted by the legislator. Again, this creates at least partial contradictions between EU-level and national principles

3. Our projects work and compete with the gatekeepers not on the grounds of money, but because we have thiriving communities. The community moderation model of Wikimedia projects seems incompatible with this legislation. It is unclear how the Wikimedia Foundation would comply with §5 “Verantwortlicher Beauftragter”, whithout changing the structure and governance fo the projects. The very same self-governane that helps us be an alternative to the gatekeepers.
 
We hope the European Commision and the Austrian legislator can find a way to compete on this. Ideally, all these issue will at least in principle be laid out in the Digital Services Act before Member States make their own and necessary national improvement.

I remain available for any feedback or comments.

Sincerely,

Dimitar Dimitrov

EU Policy Director

Wikimedia