Notification Detail

Draft Federal Act on measures to protect users on communication platforms (Communication Platforms Act)

Notification Number: 2020/544/A (Austria )
Date received: 01/09/2020
End of Standstill: 02/12/2020

Issue of comments by: Commission,Sweden
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr
bg cs da de de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sõnum 002

Komisjoni teade – TRIS/(2020) 03207
direktiiv (EL) 2015/1535
Sõnumi tõlge 001
Teavitamine: 2020/0544/A

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202003207.ET)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0544 A ET 02-09-2020 A NOTIF


2. Member State
A


3. Department Responsible
Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
Abteilung III/8
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100 805210
Telefax +43-1/71100
E-Mail: not9834@bmdw.gv.at


3. Originating Department
Bundeskanzleramt
Abteilung V/3
Ballhausplatz 1, 1010 Wien
Telefon: +43 1 531 15-20 23 88
Fax: +43 1 531 15-20 42 85
E-Mail: medienrecht@bka.gv.at


4. Notification Number
2020/0544/A - SERV60


5. Title
Föderaalseaduse eelnõu teabevahetusplatvormide kasutajate kaitsemeetmete kohta (teabevahetusplatvormide seadus – KoPl-G)


6. Products Concerned
Teabevahetusplatvormide pakkujad

Teabevahetusplatvormid käesoleva seaduse tähenduses on infoühiskonna teenused, mille peamine eesmärk või põhifunktsioon on massileviku teel võimaldada kasutajate vahel intellektuaalse sisuga teabe ja esituste vahetust suurema isikuteringiga sõnas, kirjas, helis või pildis. Teabevahetusplatvormide pakkujaid ei puuduta antud föderaalseaduse kohustused, kui nende registreeritud kasutajate arv ei ületa 100 000 ja kui teabevahetusplatvormide käitamisega teenitud käive ei ületa 500 000 eurot. Peale selle on kaupade ja teenuste vahendamiseks ettenähtud platvormide pakkujad, mittetulunduslikud sidusentsüklopeediad ning meediaettevõtted, kes pakuvad teabevahetusplatvorme otseses seoses oma ajakirjanduslikult kujundatud pakkumistega käesolevas seaduses sätestatud kohustustest selgesõnaliselt vabastatud.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Föderaalseadus teabevahetusplatvormide kasutajate kaitsemeetmete kohta (teabevahetusplatvormide seadus – KoPl-G) sätestab suurtele teabevahetusplatvormidele kohustuse korraldada tõhus ja läbipaistev käsitlemine konkreetse õigusvastase sisuga. Õigusvastane sisu käesoleva seaduse tähenduses on sisu, mis vastab paragrahvi 2 punktis 6 nimetatud kuriteokoosseisule ja mis ei ole õigustatud.

Eelnõu näeb pakkujatele ette järgmised kohustused:

Platvormidel peab olema ette nähtud tõhus ja läbipaistev menetlus õigusvastasest sisust teavitamiseks, mis tagab muu hulgas, et kasutajad saavad sisust teavitada hõlpsasti ja alati kättesaadavalt, sisu kontrollitakse kiiresti ja vajaduse korral blokeeritakse või kustutatakse (ilmselgelt õigusvastane, st kuritegelik sisu 24 tunni jooksul, muu õigusvastane, st kuritegelik sisu seitsme päeva jooksul), asjaomaseid kasutajaid informeeritakse otsusest kustutada või blokeerida platvorm ning kustutatud või blokeeritud sisu ja autori isiku tuvastamiseks vajalikke andmeid säilitatakse kümme päeva tõendamise eesmärgil, sh vastutusele võtmiseks (vt § 3 lõiked 1–3).

Lisaks sellele tuleb ette näha läbivaatamismenetlus, mille abil teate esitanud kasutaja ning kasutaja, kelle sisu blokeeriti või kustutati, saab platvormi kaudu algatada (puudulikku) blokeerimist või kustutamist käsitleva otsuse läbivaatamise (vt § 3 lg 4).

Teabevahetusplatvormide pakkujad peavad õigusvastast sisu käsitlevate teadetega tegelemisest informeerima iga-aastases aruandes, üle ühe miljoni registreeritud kasutajaga teabevahetusplatvormide puhul kvartaalselt (vt § 4).

Juurdepääsetavuse (sh toimiva aadressi) tagamiseks peavad pakkujad nimetama ametisse vastutava töötaja, et tagada aruandekohustuse täitmine (vt § 5).

Järelevalveasutus peab määrama pakkujale rahatrahvi vastavalt seaduserikkumise raskusastmele, kui käesoleva seadusega sätestatud kohustust rikuti süsteemselt (vt § 10). Eelnõu näeb siiski ette, et esmalt tuleb teha ülesandeks heastamine, enne kui algatatakse menetlus rahatrahvi määramiseks (vt § 9). Rahatrahvi võib määrata vastutavale töötajale, kui ta ei kanna hoolt oma kättesaadavuse eest või ei astu temalt oodatava hoolsusega välja selle eest, et täidetaks kohustust luua teavitamis- ja läbivaatamismenetlus ning aruandluskohustust.


9. Brief Statement of Grounds
Käesoleva seaduseelnõu kontseptsiooni peamine põhjus on murettekitav suundumus, et internet ja sotsiaalmeedia on eeliste kõrval, mida tõid vastavad tehnoloogiad ja sidekanalid endaga kaasa, loonud ka vägivalla uue vormi ning võrgus kasvab solvangutena väljendatav viha paljastuste, väärinfo suhtes, kuni vägivalla- ja mõrvaähvardusteni välja. Rünnakud põhinevad peaasjalikult rassistlikel, ksenofoobsetel, naistevaenulikel ja homofoobsetel motiividel. Vaja on laiaulatuslikku strateegiat ja meetmepaketti, mis ulatub ennetusest sanktsioonideni. Vastav strateegia tugineb mõlemale sambale – platvormivastutus ja ohvrite kaitse –, kusjuures käesolev seaduseelnõu käsitleb platvormivastutuse tagamist.

Teabevahetusplatvormide pakkujad ei täida sageli rahuldaval viisil kehtivat kohustust õigusvastase sisu teatavaks saamise korral see koheselt kustutada või blokeerida juurdepääs sellele. Peale selle kontrollivad platvormid kasutajate teavitatud sisu reeglina üksnes omaenda kogukonna vihjete ja mitte siseriiklike kuriteokoosseisude alusel. Puutudatud isikud on seetõttu tihtipeale sunnitud kustutamise saavutamiseks pöörduma kohtu poole. Seda arvestades tuleb teabevahetusplatvormidele seega kehtestada senisest suurem kohustus. Kuna see on piiriülene väljakutse, on tõhus reguleerimine Euroopa tasandil parim lahendus. Föderaalvalitsus väljendas seega oma 9. juuli 2020. aasta ministrite nõukogu otsuses heameelt Euroopa Komisjoni poolt aasta lõpuks teatavaks tehtud „Digiteenuste õigusakti“ (Digital Services Act) üle. Kuna asjaomane käimasolev konsulteerimisprotsess ja eelkõige vastav seadusandlik menetlus Euroopa tasandil võtavad veel kaua aega, on vaja – saksa ja prantsuse seadusandlike algatuste alusel – võtta õiguslikke meetmeid, kanda võimalikult kiiresti hoolt platvormide suurema läbipaistvuse, vastutuse ja aruandekohustuse eest.

Küsimuse kiireloomulisus nõuab vahetute riiklike meetmete rakendamist. Kuni kõrvaldatakse regulatiivne puudujääk Euroopa tasandil, tuleb tõhusaks internetivaenu vastu võitlemiseks luua seadus, mille eesmärk on kaitsta teabevahetusplatvormide kasutajaid, et parandada olukorda platvormidele seadusega ettenähtud kohustusega luua kaebuste haldamise süsteem õigusvastase sisuga tegelemiseks. Lisaks sellele on ette nähtud kohustus nimetada ametisse vastutav töötaja, et tagada aruandekohustuse täitmine (sh toimiv kättetoimetamisaadress). Selleks et suurendada teabebaasi platvormide tegevuste kohta vastavas delikaatses valdkonnas ja et oleks võimalik hinnata meetmeid, sisaldab eelnõu lisaks sellele kohustust esitada perioodiline aruanne õigusvastase sisuga tegelemise kohta. Vähem piiravad meetmed oleksid seoses praeguse ohuolukorraga, soovitud kaitsetasemega kuritegeliku sisu eest teabevahetusplatvormidel ning nõuetest kinnipidamise üle järelevalve teostamisega vähem tõhusad. Meetmed järgivad teiste liikmesriikide (Saksamaa, Prantsusmaa) eeskuju, mille puhul Euroopa Komisjon ametlikke vastuväiteid ei esitanud, mis oleksid viinud ooteaja pikenemiseni.


10. Reference Documents - Basic Texts
Eelnõuga otseselt seonduvad õigusaktid puuduvad.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ei


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ei


14. Fiscal measures
Ei


15. Impact assessment
Jah


16. TBT and SPS aspects
TBT-leping

Ei – eelnõu ei reguleeri tehnilist normi ega vastavushindamise protseduuri.

SPS-leping

Ei - eelnõu ei reguleeri sanitaar- ega fütosanitaarmeedet.

**********
Euroopa Komisjon

Direktiivi (EL) 2015/1535 üldine kontaktinfo
faks: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  European Digital Rights on 09-11-2020
Click to expand

European Digital Rights (EDRi) is an association representing 44 human rights organisations from across Europe that defend rights and freedoms in the digital environment. This submission has been developed with the contributions of our members epicenter.works, Access Now and Article 19.

Summary

On 3 September 2020, the Austrian government released a legislative package to tackle online hate speech. Besides a comprehensive justice reform, the package also contains a bill that creates new obligations for online platforms to remove potentially illegal user-generated content (the so-called Kommunikationsplattformen-Gesetz, or KoPlG for short). On 1. September 2020, Austria notified the draft law to the European Commission in accordance with Directive (EU) 2015/1535.

EDRi strongly advises the European Commission to postpone the Austrian draft KoPlG for the following reasons:

  • The draft legislation would seriously hinder the fundamental right to freedom of expression and opinion by creating chilling effects and limit the right to conduct business for SMEs;

  • It de facto puts in the hands of platforms within scope the responsibility to enforce the law, although they neither have the necessary knowledge nor the ability to do so;

  • Its scope is disproportionate and may affect community-led, non-for-profit as well as small service providers in an unequal and disproportionate manner in contrast to Big Tech companies;

  • There is no evidence substantiating the claim that the proposed rules would be an effective and proportionate remedy to deal with the problem of online illegal hate speech in Austria;

  • The penalties foreseen in the draft legislation are disproportionate and will certainly lead the platforms to stay on the safe side and thus, to potentially overblock legitimate content in order to escape the threat of disproportionate fines;

  • The Commission should prevent the introduction of national measures that would compromise the adoption of the future Digital Services Act package by the European Parliament and the Council in the same field and thus, preventing harmonised legislative landscape across the EU.

    Please consult our full contribution attached.


en
  EuroISPA (European Internet Service Providers Association) on 15-10-2020
Click to expand

To whom it may concern,

Please find attached EuroISPA's points of critique on the Austrian Federal Act on measures to protect users on communication platforms. 

Kind regards, 

Mauro Sanna

Policy Executive
EuroISPA - European Internet Services Providers Association
Rue de la Loi 38 - 1000 Brussels
T : +32 (0) 289 665 83

M: +32 (0)491 258 232
www.euroispa.org

Follow us on Twitter @euroispa

 

EuroISPA is the world's largest association of Internet Services Providers, representing over 2500 ISPs across Europe.

EU Transparency Register ID Number: 5443781311


en
  Wikimedia on 06-10-2020
Click to expand

Dear European Commission,

Wikimedia is a global network of associations, project communities and a foundation that has dedicated itself to making knowledge free and accessible globally. Our most popular projects are Wikipedia, Wikidata (a free database storage for structured data that can be edited and read by machines and humans) and Wikimedia Commons (a multimedia archive). All three projects are open, free, self-governing and the largest in their respective catogry, succefully competing with commercial, for-profit projects. They belong to the world and can thus be considered as the online equivalent of "public spaces" or the "commons".

We have been and continue to be engaged, together with our Austrian chapter Wikimedia Österreich, in the national debates (https://www.wikimedia.at/offener-brief/). As this is a legislative project that will have consequences way beyond the Austrian borders, we take the liberty to also engage the the EU level consultation.

We would highly recommend for the Austrian legislator postpone its plans until after the European Commission has presented its own legislative package known as the Digital Services Act. The reasons for this are manifold:

1. We are doing our utmost to keep up with all laws and legislations across Europe and, indeed, the world. But it is simply impossible. If we want to make space for alternative platforms to compete with gatekeepers we need clear rules across Europe. Otherwise we help entrench very large gatekeeper platforms who can simply pay for carrying the legal risk.

2. As opposed to the carve-outs of the Copyright in the Digital Single Market Directive, the proposed Austrian national law, as it currently stands, does not exclude all non-for profit Wikimedia projects , which are following the fules by and large. Both Wikimedia Commons and Wikidata remain within scope, although they are not meant to be targeted by the legislator. Again, this creates at least partial contradictions between EU-level and national principles

3. Our projects work and compete with the gatekeepers not on the grounds of money, but because we have thiriving communities. The community moderation model of Wikimedia projects seems incompatible with this legislation. It is unclear how the Wikimedia Foundation would comply with §5 “Verantwortlicher Beauftragter”, whithout changing the structure and governance fo the projects. The very same self-governane that helps us be an alternative to the gatekeepers.
 
We hope the European Commision and the Austrian legislator can find a way to compete on this. Ideally, all these issue will at least in principle be laid out in the Digital Services Act before Member States make their own and necessary national improvement.

I remain available for any feedback or comments.

Sincerely,

Dimitar Dimitrov

EU Policy Director

Wikimedia