Notification Detail

Draft Federal Act on measures to protect users on communication platforms (Communication Platforms Act)

Notification Number: 2020/544/A (Austria )
Date received: 01/09/2020
End of Standstill: 02/12/2020

Issue of comments by: Commission,Sweden
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr
bg cs da de de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelelse 002

Kommissionens meddelelse - TRIS/(2020) 03207
Direktiv (EU) 2015/1535
Oversættelse af meddelelsen 001
Notifikation: 2020/0544/A

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202003207.DA)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0544 A DA 02-09-2020 A NOTIF


2. Member State
A


3. Department Responsible
Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
Abteilung III/8
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100 805210
Telefax +43-1/71100
E-Mail: not9834@bmdw.gv.at


3. Originating Department
Bundeskanzleramt
Abteilung V/3
Ballhausplatz 1, 1010 Wien
Telefon: +43 1 531 15-20 23 88
Fax: +43 1 531 15-20 42 85
E-Mail: medienrecht@bka.gv.at


4. Notification Number
2020/0544/A - SERV60


5. Title
Udkast til en forbundslov om foranstaltninger til beskyttelse af brugere på kommunikationsplatforme (lov om kommunikationsplatforme - KoPl-G)


6. Products Concerned
Udbydere af kommunikationsplatforme

Kommunikationsplatforme i henhold til nærværende lov er informationssamfundets tjenester, hvis hovedformål eller væsentlige funktion består i at muliggøre udveksling af meddelelser eller præsentationer med tankeindhold i ord, på skrift eller i billeder mellem brugere med en større personkreds i form af masseudbredelse. Udbydere af kommunikationsplatforme berøres ikke af forpligtelserne i nærværende forbundslov, hvis antallet af registrerede brugere ikke overstiger 100 000, og hvis der med drift af kommunikationsplatformen ikke nås en omsætning på mere end 500 000 EUR. Derudover er udbydere af platforme til formidling af varer og tjenesteydelser, ikke-profitorienterede encyklopædier samt medievirksomheder, der stiller kommunikationsplatforme til rådighed i umiddelbar forbindelse med deres udbud af journalistisk indhold, eksplicit undtaget fra forpligtelserne i nærværende lov.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Forbundsloven om foranstaltninger til beskyttelse af brugere på kommunikationsplatforme (lov om kommunikationsplatforme - KoPl-G) fastlægger organisationspligter for store kommunikationsplatforme med henblik på en effektiv og gennemsigtig håndtering af bestemt ulovligt indhold. Ulovligt indhold i henhold til nærværende lov er indhold, der opfylder en af de i § 2, nr. 6, nævnte strafbare handlinger og ikke er berettiget.

Udkastet fastlægger følgende pligter for udbyderen:

På platformene skal der forefindes en effektiv og gennemsigtig procedure for anmeldelser om ulovligt indhold, der bl.a. sikrer, at brugere nemt og hele tiden kan anmelde tilgængeligt indhold, at indhold hurtigt kan kontrolleres og eventuelt blokeres eller slettes (inden for 24 timer med hensyn til åbenlyst ulovligt, dvs. strafbart, indhold, eller inden for syv dage med hensyn til andet ulovligt, dvs. strafbart, indhold), at berørte brugere informeres om beslutningen om sletning eller blokering på platformen, og at slettet eller blokeret indehold samt de nødvendige oplysninger til identifikation af opretshaveren gemmes i ti uger som beviser, herunder med henblik på strafferetlig forfølgelse (se § 3, stk. 1 til 3).

Derudover skal der stilles en kontrolprocedure til rådighed, hvorved brugeren, der indgiver en anmeldelse, samt brugeren, hvis indhold blev blokeret eller slettet, kan foranledige en kontrol af beslutningen om en (manglende) blokering eller sletning på platformen (se § 3, stk. 4).

Udbydere af kommunikationsplatforme skal informere om deres håndtering af anmeldelser om ulovligt indhold i en årlig rapport. I tilfælde af kommunikationsplatforme med mere end en million registrerede brugere, skal dette finde sted kvartalsvist (se § 4).

For at sikre tilgængeligheden (herunder en gyldig adresse) skal udbyderne udnævne en ansvarlig repræsentant med henblik på at sikre ansvarspligten (se § 5).

Tilsynsmyndigheden skal fastsætte en bøde for en udbyder afhængigt af lovovertrædelsens alvor, hvis en af de ved nærværende lov fastlagte pligter er overtrådt på systematisk vis (se § 10). Udkastet fastlægger imidlertid, at der først skal udstedes et påbud om forbedring, før der indledes en procedure for fastsættelse af en bøde (se § 9). Der kan udstedes en bøde til en ansvarlig repræsentant, hvis vedkommende ikke sørger for sin tilgængelighed eller ikke med den forventelige omhyggelighed sikrer, at forpligtelsen til at oprette en anmeldelses- og kontrolprocedure samt rapporteringspligten overholdes.


9. Brief Statement of Grounds
Den væsentligste anledning til udarbejdelsen af det foreliggende lovudkast er den foruroligende udvikling, at internettet og de sociale medier ud over fordelene, som disse nye teknologier og kommunikationskanaler har bragt med sig, også har skabt en ny form for vold og had på internettet i form af alt lige fra fornærmelser, udskamning og misinformation til volds- og mordtrusler. Angrebene er hovedsageligt baseret på racistiske, fremmedfjendske, kvindefjendske og homofobiske motiver. Der er behov for en omfattende strategi og en pakke af foranstaltninger, der rækker lige fra forebyggelse til sanktioner. Denne strategi bygger på de to søjler platformsansvarlighed og offerbeskyttelse, hvorved det foreliggende lovudkast vedrører sikringen af platformsansvarlighed.

Den eksisterende forpligtelse til omgående at slette eller blokere adgangen til ulovligt indhold, når der fås kendskab til dette, opfyldes ofte ikke af udbydere af kommunikationsplatforme på tilfredsstillende vis. Derudover kontrolleres indhold, der anmeldes af brugere, som regel kun af platformene i forhold til deres egne community-retningslinjer og ikke i forhold til nationale strafbare handlinger. Berørte er derfor ofte tvunget til at gå rettens vej for at opnå en sletning. Set i lyset af dette gælder det derfor om at forpligte kommunikationsplatforme i langt højere grad end hidtil. Eftersom dette er en grænseoverskridende udfordring, er en effektiv regulering på europæisk plan den bedste løsning. I sin ministerrådsbeslutning af 9. juli 2020 har forbundsregeringen derfor hilst en "retsakt om digitale tjenester" (Digital Services Act) velkommen, som Europa-Kommissionen har meddelt at ville fremlægge sidst på året. Eftersom denne igangværende høringsproces og især den pågældende lovgivningsprocedure på europæisk plan stadig vil kræve noget tid, er det nødvendigt på baggrund af erfaringerne fra de tyske og franske lovinitiativer at træffe lovmæssige foranstaltninger hurtigst muligt med henblik på at sørge for, at platformene gives større gennemsigtighed, ansvar og ansvarspligt.

Temaets vigtighed kræver en gennemførelse af umiddelbare nationale foranstaltninger. Indtil reguleringsmanglen på europæisk plan er afhjulpet, skal der til effektiv bekæmpelse af had på internettet udarbejdes en lov gennem foranstaltninger til beskyttelse af brugere på kommunikationsplatforme med henblik på at sørge for afhjælpning gennem den lovmæssige forpligtelse for platforme til at oprette et klagehånderingssystem til håndtering af ulovligt indhold. Derudover er pligten til at udnævne en ansvarlig repræsentant nødvendig for at sikre ansvarspligten (herunder en gyldig adresse). For at øge informationsgrundlaget vedrørende aktiviteter på platformene inden for dette følsomme område og kunne evaluere foranstaltningerne indeholder udkastet desuden pligten til at fremlægge en regelmæssig rapport om håndtering af ulovligt indhold. Mindre indskrænkende foranstaltninger ville være mindre effektive med henblik på den aktuelt eksisterende risikosituation, det tilstræbte beskyttelsesniveau mod strafbart indhold på kommunikationsplatforme og gennemførelsen af et tilsyn med overholdelsen af kravene. Foranstaltningerne orienterer sig for eksempel efter andre medlemsstater (Tyskland, Frankrig), hvor Europa-Kommissionen ikke gjort nogen formelle indsigelser, som ville have ført til en forlængelse af standstillperioden.


10. Reference Documents - Basic Texts
Der findes ingen basistekst.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nej


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nej


14. Fiscal measures
Nej


15. Impact assessment
Ja


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspekt

Nej, udkastet er hverken en teknisk forskrift eller en overensstemmelsesvurdering.

SPS-aspekt

Nej, udkastet er ikke nogen sundhedsmæssig eller plantesundhedsmæssig foranstaltning.

**********
Europa-Kommissionen

Kontaktadresse Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  European Digital Rights on 09-11-2020
Click to expand

European Digital Rights (EDRi) is an association representing 44 human rights organisations from across Europe that defend rights and freedoms in the digital environment. This submission has been developed with the contributions of our members epicenter.works, Access Now and Article 19.

Summary

On 3 September 2020, the Austrian government released a legislative package to tackle online hate speech. Besides a comprehensive justice reform, the package also contains a bill that creates new obligations for online platforms to remove potentially illegal user-generated content (the so-called Kommunikationsplattformen-Gesetz, or KoPlG for short). On 1. September 2020, Austria notified the draft law to the European Commission in accordance with Directive (EU) 2015/1535.

EDRi strongly advises the European Commission to postpone the Austrian draft KoPlG for the following reasons:

  • The draft legislation would seriously hinder the fundamental right to freedom of expression and opinion by creating chilling effects and limit the right to conduct business for SMEs;

  • It de facto puts in the hands of platforms within scope the responsibility to enforce the law, although they neither have the necessary knowledge nor the ability to do so;

  • Its scope is disproportionate and may affect community-led, non-for-profit as well as small service providers in an unequal and disproportionate manner in contrast to Big Tech companies;

  • There is no evidence substantiating the claim that the proposed rules would be an effective and proportionate remedy to deal with the problem of online illegal hate speech in Austria;

  • The penalties foreseen in the draft legislation are disproportionate and will certainly lead the platforms to stay on the safe side and thus, to potentially overblock legitimate content in order to escape the threat of disproportionate fines;

  • The Commission should prevent the introduction of national measures that would compromise the adoption of the future Digital Services Act package by the European Parliament and the Council in the same field and thus, preventing harmonised legislative landscape across the EU.

    Please consult our full contribution attached.


en
  EuroISPA (European Internet Service Providers Association) on 15-10-2020
Click to expand

To whom it may concern,

Please find attached EuroISPA's points of critique on the Austrian Federal Act on measures to protect users on communication platforms. 

Kind regards, 

Mauro Sanna

Policy Executive
EuroISPA - European Internet Services Providers Association
Rue de la Loi 38 - 1000 Brussels
T : +32 (0) 289 665 83

M: +32 (0)491 258 232
www.euroispa.org

Follow us on Twitter @euroispa

 

EuroISPA is the world's largest association of Internet Services Providers, representing over 2500 ISPs across Europe.

EU Transparency Register ID Number: 5443781311


en
  Wikimedia on 06-10-2020
Click to expand

Dear European Commission,

Wikimedia is a global network of associations, project communities and a foundation that has dedicated itself to making knowledge free and accessible globally. Our most popular projects are Wikipedia, Wikidata (a free database storage for structured data that can be edited and read by machines and humans) and Wikimedia Commons (a multimedia archive). All three projects are open, free, self-governing and the largest in their respective catogry, succefully competing with commercial, for-profit projects. They belong to the world and can thus be considered as the online equivalent of "public spaces" or the "commons".

We have been and continue to be engaged, together with our Austrian chapter Wikimedia Österreich, in the national debates (https://www.wikimedia.at/offener-brief/). As this is a legislative project that will have consequences way beyond the Austrian borders, we take the liberty to also engage the the EU level consultation.

We would highly recommend for the Austrian legislator postpone its plans until after the European Commission has presented its own legislative package known as the Digital Services Act. The reasons for this are manifold:

1. We are doing our utmost to keep up with all laws and legislations across Europe and, indeed, the world. But it is simply impossible. If we want to make space for alternative platforms to compete with gatekeepers we need clear rules across Europe. Otherwise we help entrench very large gatekeeper platforms who can simply pay for carrying the legal risk.

2. As opposed to the carve-outs of the Copyright in the Digital Single Market Directive, the proposed Austrian national law, as it currently stands, does not exclude all non-for profit Wikimedia projects , which are following the fules by and large. Both Wikimedia Commons and Wikidata remain within scope, although they are not meant to be targeted by the legislator. Again, this creates at least partial contradictions between EU-level and national principles

3. Our projects work and compete with the gatekeepers not on the grounds of money, but because we have thiriving communities. The community moderation model of Wikimedia projects seems incompatible with this legislation. It is unclear how the Wikimedia Foundation would comply with §5 “Verantwortlicher Beauftragter”, whithout changing the structure and governance fo the projects. The very same self-governane that helps us be an alternative to the gatekeepers.
 
We hope the European Commision and the Austrian legislator can find a way to compete on this. Ideally, all these issue will at least in principle be laid out in the Digital Services Act before Member States make their own and necessary national improvement.

I remain available for any feedback or comments.

Sincerely,

Dimitar Dimitrov

EU Policy Director

Wikimedia