Notification Detail

Draft Regulation on the conditions and procedure for the construction and operation of sports facilities - outdoor sports shooting facilities outside urban areas

Notification Number: 2020/538/BG (Bulgaria )
Date received: 28/08/2020
End of Standstill: 30/11/2020

bg de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelande 002

Meddelande från kommissionen - TRIS/(2020) 03182
Direktiv (EU) 2015/1535
Översättning av meddelandet 001
Anmälan: 2020/0538/BG

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202003182.SV)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0538 BG SV 28-08-2020 BG NOTIF


2. Member State
BG


3. Department Responsible
Министерство на икономиката
Дирекция "Техническа хармонизация и политика за потребителите"
ул. "Славянска" № 8, 1052 София
Tel.: +359 2 940 7336; +359 2 940 7522; +359 2 940 7234
FAX: +359 2 987 8952
E-mail: infopointBG@mi.government.bg


3. Originating Department
Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
дирекция "Технически правила и норми",
ул. "Св.св. Кирил и Методий" 17-19
1202 София
тел.:+359 2 9405215


4. Notification Number
2020/0538/BG - B00


5. Title
Utkast till förordning om villkor och förfaranden för uppförande och drift av idrottsanläggningar – utomhusanläggningar för tävlingsskytte utanför tätorter


6. Products Concerned
I förordningen fastställs villkor och förfaranden för uppförande och drift av idrottsanläggningar – utomhusanläggningar för tävlingsskytte utanför tätorter för skyttegrenarna dynamiskt skytte, jaktskytte, skidskytte och långhållsskytte i T-klass, inbegripet krav på säkert handhavande, underhåll och kontroll.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
I utkastet fastställs krav på utomhusanläggningar för tävlingsskytte i skyttegrenarna dynamiskt skytte, jaktskytte, skidskytte och långhållsskytte i T-klass med avseende på
— läge, uppbyggnad och fastställande av säkra avstånd,
— utformning, inbegripet krav på skytteanläggningar, terräng och restriktioner vid idrottsanläggningarna, krav på säkerhetsutrustning vid skytteanläggningar samt uppbyggnad av skjutbanor,
— garantier för säkerhet, underhåll och kontroll vid drift av idrottsanläggningar.


9. Brief Statement of Grounds
Utkastet till förordning utarbetades i samband med ikraftträdandet av den nya idrottslagen 2019. Genom utkastet upphävs nuvarande förordning nr V-12-299 från 2013 om villkor och förfaranden för uppförande och drift av idrottsanläggningar – utomhusanläggningar för tävlingsskytte utanför tätorter (offentliggjord i Bulgariens officiella tidning nr 83/2013).


10. Reference Documents - Basic Texts
Hänvisningar till grundtexter: Idrottslagen
Lagen om fysisk planering


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nej


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nej


14. Fiscal measures
Nej


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspekt

Nej – utkastet har ingen betydande inverkan på internationell handel.

SPS-aspekt

Nej - utkastet utgör varken en sanitär eller fytosanitär åtgärd.

**********
Europeiska kommissionen

Kontaktadress Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification