Notification Detail

Draft Regulation on the conditions and procedure for the construction and operation of sports facilities - outdoor sports shooting facilities outside urban areas

Notification Number: 2020/538/BG (Bulgaria )
Date received: 28/08/2020
End of Standstill: 30/11/2020

bg de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sporočilo 002

Sporočilo Komisije - TRIS/(2020) 03182
Direktiva (EU) 2015/1535
Prevod sporočila 001
Obvestilo: 2020/0538/BG

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202003182.SL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0538 BG SL 28-08-2020 BG NOTIF


2. Member State
BG


3. Department Responsible
Министерство на икономиката
Дирекция "Техническа хармонизация и политика за потребителите"
ул. "Славянска" № 8, 1052 София
Tel.: +359 2 940 7336; +359 2 940 7522; +359 2 940 7234
FAX: +359 2 987 8952
E-mail: infopointBG@mi.government.bg


3. Originating Department
Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
дирекция "Технически правила и норми",
ул. "Св.св. Кирил и Методий" 17-19
1202 София
тел.:+359 2 9405215


4. Notification Number
2020/0538/BG - B00


5. Title
Osnutek uredbe o pogojih in postopku za gradnjo in obratovanje športnih objektov – športnih strelišč na prostem zunaj mestnih območij


6. Products Concerned
V uredbi so določeni pogoji in postopek za gradnjo in obratovanje športnih objektov - športnih strelišč na prostem zunaj mestnih območij za dinamično športno streljanje, lovsko streljanje, biatlon in precizno streljanje (T-class), vključno z zahtevami za njihovo varno uporabo, vzdrževanje in nadzor.


7. Notification Under Another Act8. Main Content
V osnutku so določene zahteve za športna strelišča na prostem za dinamično športno streljanje, lovsko streljanje, biatlon in precizno streljanje (T-class) glede:
- njihove lokacije, strukture in določitve varnih razdalj;
- njihove zasnove, vključno z zahtevami za območja strelišč in teren ter omejitvami športnih objektov, zahtevami glede varnostne opreme na streliščih in strukture strelišč;
- zagotavljanja varnosti, vzdrževanja in nadzora obratovanja športnih objektov.


9. Brief Statement of Grounds
Osnutek uredbe je bil pripravljen v povezavi z začetkom veljavnosti novega zakona o športni vzgoji in športu leta 2019. Osnutek razveljavlja obstoječo Uredbo št. V-12-299 iz leta 2013 o pogojih in postopku za gradnjo in obratovanje športnih objektov – športnih strelišč na prostem zunaj mestnih območij (objavljeno v Uradnem listu (UL) št. 83 iz leta 2013).


10. Reference Documents - Basic Texts
Sklic(-i) na osnovno(-a) besedilo(-a): Zakon o športni vzgoji in športu
Zakon o prostorskem načrtovanju


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment16. TBT and SPS aspects
Vidik TOT

Ne – osnutek nima pomembnega vpliva na mednarodno trgovino.

Vidik SFS

Ne – osnutek ni sanitarni ali fitosanitarni ukrep.

**********
Evropska komisija

Direktiva o kontaktni točki (EU) 2015/1535
Faks: +32 229 98043
e-naslov: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification