Notification Detail

Draft Regulation on the conditions and procedure for the construction and operation of sports facilities - outdoor sports shooting facilities outside urban areas

Notification Number: 2020/538/BG (Bulgaria )
Date received: 28/08/2020
End of Standstill: 30/11/2020

bg de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Wiadomość 002

Informacja od Komisji - TRIS/(2020) 03182
dyrektywa (UE) 2015/1535
Tłumaczenie wiadomości 001
Powiadomienie: 2020/0538/BG

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202003182.PL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0538 BG PL 28-08-2020 BG NOTIF


2. Member State
BG


3. Department Responsible
Министерство на икономиката
Дирекция "Техническа хармонизация и политика за потребителите"
ул. "Славянска" № 8, 1052 София
Tel.: +359 2 940 7336; +359 2 940 7522; +359 2 940 7234
FAX: +359 2 987 8952
E-mail: infopointBG@mi.government.bg


3. Originating Department
Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
дирекция "Технически правила и норми",
ул. "Св.св. Кирил и Методий" 17-19
1202 София
тел.:+359 2 9405215


4. Notification Number
2020/0538/BG - B00


5. Title
Projekt rozporządzenia w sprawie warunków i procedury budowy i eksploatacji obiektów sportowych – strzelnic zewnętrznych poza obszarami miejskimi


6. Products Concerned
Rozporządzenie ustanawia warunki i procedurę budowy i eksploatacji obiektów sportowych – strzelnic zewnętrznych poza obszarami miejskimi na potrzeby dyscyplin strzelectwa sportowego takich jak strzelectwo dynamiczne, strzelectwo myśliwskie, biatlon i strzelectwo klasy T, w tym wymogi dotyczące bezpiecznej eksploatacji, konserwacji i kontroli.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Projekt ustanawia wymogi dotyczące zewnętrznych strzelnic sportowych na potrzeby dyscyplin strzelectwa sportowego takich jak strzelectwo dynamiczne, strzelectwo myśliwskie, biatlon i strzelectwo klasy T w odniesieniu do:
– ich lokalizacji, zabudowy i określania bezpiecznych odległości;
– ich projektu, w tym wymogów dotyczących obszaru strzelnic, ukształtowania terenu i ograniczeń dla obiektów sportowych, wymogów dotyczących bezpiecznego wyposażenia strzelnic oraz konstrukcji stanowisk strzeleckich;
– zapewniania bezpieczeństwa, konserwacji i kontroli eksploatacji obiektów sportowych.


9. Brief Statement of Grounds
Projekt rozporządzenia został opracowany w związku z wejściem w życie w 2019 r. nowej ustawy o wychowaniu fizycznym i sporcie. Projekt uchyla obecnie obowiązujące rozporządzenie nr V-12-299 z 2013 r. w sprawie warunków i procedury budowy i eksploatacji obiektów sportowych – strzelnic zewnętrznych poza obszarami miejskimi (opublikowane w Dzienniku Urzędowym (Dz.U.) nr 83 z 2013 r.).


10. Reference Documents - Basic Texts
Odniesienia do tekstów podstawowych: ustawa o wychowaniu fizycznym i sporcie;
ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nie


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nie


14. Fiscal measures
Nie


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Aspekty TBT

Nie - Projekt nie wpłynie znacząco na handel międzynarodowy.

Aspekty SPS

Nie – Projekt nie jest środkiem sanitarnym ani fitosanitarnym.

**********
Komisja Europejska

Punkt kontaktowy Dyrektywa (UE) 2015/1535
faks: +32 229 98043
e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification