Notification Detail

Draft Regulation on the conditions and procedure for the construction and operation of sports facilities - outdoor sports shooting facilities outside urban areas

Notification Number: 2020/538/BG (Bulgaria )
Date received: 28/08/2020
End of Standstill: 30/11/2020

bg de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Съобщение 001

Съобщение от Комисията – TRIS/(2020) 03182
Директива (ЕС) 2015/1535
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2020/0538/BG - Notificare.

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202003182.BG)

1. Structured Information Line
MSG 001 IND 2020 0538 BG BG 28-08-2020 BG NOTIF


2. Member State
BG


3. Department Responsible
Министерство на икономиката
Дирекция "Техническа хармонизация и политика за потребителите"
ул. "Славянска" № 8, 1052 София
Tel.: +359 2 940 7336; +359 2 940 7522; +359 2 940 7234
FAX: +359 2 987 8952
E-mail: infopointBG@mi.government.bg


3. Originating Department
Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
дирекция "Технически правила и норми",
ул. "Св.св. Кирил и Методий" 17-19
1202 София
тел.:+359 2 9405215


4. Notification Number
2020/0538/BG - B00


5. Title
Проект на Наредба за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти – открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии


6. Products Concerned
С наредбата са определени условията и редът за изграждане и експлоатация на спортни обекти - открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии за стрелковите спортове динамична стрелба, ловна стрелба, биатлон и Т-Клас, в т.ч. и изискванията за тяхното безопасно ползване, поддържане и контрол.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
С проекта се определят изисквания към откритите спортни стрелбища за стрелковите спортове динамична стрелба, ловна стрелба, биатлон и Т-Клас, както следва:
- при тяхното разполагане, устройство и определяне на безопасните отстояния;
- при тяхното проектиране, в т.ч. са определени изисквания към зоните на стрелбището, терена и ограниченията на спортния обект, изисквания към обезопасяващите съоръжения на стрелковите площадки и устройството на зоните за стрелба;
- при осигуряване на безопасността, поддържането и контрола при ползването спортните обекти;


9. Brief Statement of Grounds
Проектът на наредба е разработен във връзка с влизането в сила от 2019 г. на нов Закон за физическото възпитание и спорта. С проекта е предвидено да бъде отменена действащата в момента Наредба № V-12-299 от 2013 г. за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти - открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии (обн., ДВ, бр. 83 от 2013 г.).


10. Reference Documents - Basic Texts
Препратки към основните текстове: Закон за физическото възпитание и спорта
Закон за устройство на територията


11. Invocation of the Emergency Procedure
Не


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Не


14. Fiscal measures
Не


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Аспект OTC

НЕ - Проектът няма значим ефект за международната търговия.

Аспект SPS

Не – Проектът не представлява санитарна или фитосанитарна мярка**********
Европейска Комисия

Контактна точка Директива (ЕС) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification