Notification Detail

Order of the State Secretary for Infrastructure and Public Works of ......, No IENW/BSK-2019/*, amending the Vehicles order [Regeling voertuigen] to enable inspection of particulate filters with a particle counter and to apply certain other technical amendments.

Notification Number: 2019/328/NL (Netherlands )
Date received: 08/07/2019
End of Standstill: 09/10/2019

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr nl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Bericht 001

Mededeling van de Commissie - TRIS/(2019) 01840
Richtlijn (EU) 2015/1535
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2019/0328/NL - Notificare.

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201901840.NL)

1. Structured Information Line
MSG 001 IND 2019 0328 NL NL 08-07-2019 NL NOTIF


2. Member State
NL


3. Department Responsible
Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer


3. Originating Department
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat


4. Notification Number
2019/0328/NL - T40T


5. Title
Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van ........,
nr. IENW/BSK-2019/*, tot wijziging van de Regeling voertuigen om controle van roetfilters met een deeltjesteller mogelijk te maken en een aantal overige technische wijzigingen door te voeren.


6. Products Concerned
De ontwerp regeling heeft betrekking op dieselvoertuigen die door de fabrikant van een roetfilter zijn voorzien. Het gaat om zowel dieselpersonenauto's, dieselbedrijfsauto's als dieselbussen.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Aan de Regeling voertuigen wordt de nieuwe permanente eis toegevoegd dat bij auto’s met roetfilter dit filter goed dient te werken. De goede werking van het roetfilter wordt gecontroleerd door meting van het aantal deeltjes per kubieke centimeter in de uitlaatgassen.

De uitlaatgassen van een dieselauto met roetfilter mogen bij stationair toerental niet meer deeltjes bevatten dan 1.000.000 deeltjes per kubieke centimeter bij voertuigen tot en met bouwjaar 2014 of 250.000 deeltjes per kubieke centimeter bij voertuigen vanaf bouwjaar 2015. De eis van 250.000 deeltjes per kubieke centimeter is een factor drie tot vijf keer minder streng is dan de Euro-5b norm voor de deeltjesuitstoot van 600.000.000.000 deeltjes per kilometer.

Deze ontwerp regeling strekt ertoe de meetprocedure vast te leggen voor effectieve controle van de werking van roetfilters van dieselauto’s met een deeltjesteller. Hiermee komt deze test beschikbaar voor keuringsstations van de RDW en wegkantinspecties door de politie. Aan deze eis wordt vooralsnog niet getoetst tijdens de algemene periodieke keuring (APK).


9. Brief Statement of Grounds
De nieuwe eisen zijn noodzakelijk in het licht van de nadelige effecten van luchtverontreiniging op de volksgezondheid. Het betreft eisen die zien op de aanwezigheid en deugdelijkheid van roetfilters van dieselauto's. Om die reden zijn de gekozen maatregelen proportioneel (dat wil zeggen: noodzakelijk met het oog op de het terugdringen van luchtverontreiniging door de uitstoot van fijnstof door dieselauto's) en niet onnodig belastend.

Nederland stelt deze eisen aan álle voertuigen in Nederland - dus ongeacht herkomst - na ingebruikname daarvan, zulks om de nadelige effecten door uitstoot van verontreinigende stoffen op de volksgezondheid te minimaliseren. De eisen zijn aldus non-discriminatoir. In de Regeling voertuigen is een bepaling inzake de wederzijdse erkenning van de keuring van meetmiddelen opgenomen.

Luchtverontreiniging levert een belangrijke bijdrage aan ziekte en sterfte. Alleen al blootstelling aan fijnstof is verantwoordelijk voor zo’n 4% van de ziektelast in Nederland. Na roken (13%) behoort luchtverontreiniging daarmee tot één van de belangrijkste risicofactoren, in dezelfde orde van grootte als overgewicht (5%) en weinig lichamelijke activiteit (3-4%).

Roetfilters zijn zeer effectief in het afvangen van roetdeeltjes. Dieselauto's met een defect of verwijderd roetfilter stoten tot meer dan 1000 keer zoveel roetdeeltjes uit als dieselauto's met een goed werkend filter. Vanaf bouwjaar 2008 zijn in Nederland vrijwel alle dieselpersonenauto's van een door de fabrikant gemonteerd roetfilter voorzien. Voor bestelauto's is dit vanaf bouwjaar 2010 en voor vrachtauto's vanaf bouwjaar 2014.

Als een roetfilter permanent is dichtgeslibt is onderhoud nodig in de vorm van externe reiniging of vervanging door een nieuw filter. Roetfilters worden verwijderd om onderhoudskosten uit te sparen. Daarnaast komt het voor dat roetfilters defect raken. Door meting van het aantal deeltjes in de uitlaat van een dieselauto's bij stationair draaiende motor kan de werking van het roetfilter effectief worden gecontroleerd. De test met een deeltjesteller is snel en eenvoudig uitvoerbaar.

Een dieselauto met een verwijderd roetfilter stoot circa 5.000.000 deeltjes per kubieke centimeter uit. De normwaarde van 1.000.000 deeltjes per kubieke centimeter voor auto’s tot en met 2014 komt er globaal mee overeen dat circa 20% van de roetdeeltjes wordt doorgelaten. De normwaarde van 250.000 deeltjes per kubieke centimeter voor auto’s vanaf 2015 betekent dat circa 5% van de deeltjes wordt doorgelaten.

Deze ontwerp regelgeving biedt tevens de basis om de roetfiltercontrole met deeltjesteller in te voeren als een verplicht onderdeel van de algemene periodieke keuring (APK). Het aandeel defecte en verwijderde roetfilters bij APK-plichtige dieselpersonenauto’s met een door de fabrikant gemonteerd roetfilter bedraagt naar schatting 8 à 10%. In de huidige APK worden roetfilters niet effectief gecontroleerd.

Streefdatum voor invoering van de roetfiltercontrole met deeltjesteller in de APK is 2021. Eerder is niet mogelijk omdat eerst speciaal voor de APK ontwikkelde deeltjestellers op de markt moeten worden gebracht. Momenteel zijn circa 10 fabrikanten bezig met de ontwikkeling van deeltjestellers voor de periodieke technische autokeuring.


10. Reference Documents - Basic Texts
Nummers of titels van de basisteksten: Regeling voertuigen: https://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/2018-05-20

De basisteksten zijn met een eerdere kennisgeving meegestuurd: 2008/0455/NL


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nee


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nee


14. Fiscal measures
Nee


15. Impact assessment
Informatie over de effectbeoordeling is te vinden in de Algemene toelichting van de ontwerp regelgeving onder onderdeel 3. Administratieve lasten.


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspect

NEE- Het ontwerp heeft geen grote invloed op de internationale handel.

SPS-aspect

Nee, het ontwerp is geen sanitaire of fytosanitaire maatregel**********
Europese Commissie

Contactpunt Richtlijn (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification