Notification Detail

Order of the State Secretary for Infrastructure and Public Works of ......, No IENW/BSK-2019/*, amending the Vehicles order [Regeling voertuigen] to enable inspection of particulate filters with a particle counter and to apply certain other technical amendments.

Notification Number: 2019/328/NL (Netherlands )
Date received: 08/07/2019
End of Standstill: 09/10/2019

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr nl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Ziņa 002

Komisijas ziņojums - TRIS/(2019) 01840
Direktīva (ES) 2015/1535
Ziņojuma tulkošana 001
Notifikācija: 2019/0328/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201901840.LV)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0328 NL LV 08-07-2019 NL NOTIF


2. Member State
NL


3. Department Responsible
Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer


3. Originating Department
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat


4. Notification Number
2019/0328/NL - T40T


5. Title
Infrastruktūras un publisko būvdarbu valsts sekretāra [datums] Noteikumi
Nr. IENW/BSK-2019/*, ar ko groza Transportlīdzekļu noteikumus [Regeling voertuigen], lai ļautu īstenot cietdaļiņu filtra pārbaudi ar daļiņu skaitītāju un veikt dažus citus tehniskos grozījumus


6. Products Concerned
Noteikumu projekts attiecas uz transportlīdzekļiem ar dīzeļdzinēju, kuriem ražotājs uzstādījis cietdaļiņu filtru. Tas attiecas uz pasažieru transportlīdzekļiem ar dīzeļdzinēju, rūpniecības transportlīdzekļiem ar dīzeļdzinēju un autobusiem ar dīzeļdzinēju.


7. Notification Under Another Act8. Main Content
Transportlīdzekļu noteikumos pievieno jaunu pastāvīgu prasību, kas paredz, ka gadījumā, ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar cietdaļiņu filtru, tam ir jādarbojas pareizi. Cietdaļiņu filtra pareizu darbību pārbauda, mērot izplūdes gāzēs daļiņu skaitu vienā kubikcentimetrā.

Transportlīdzekļiem ar dīzeļdzinēju, kas aprīkoti ar cietdaļiņu filtru, dzinējam darbojoties tukšgaitā, izplūdes gāzēs nedrīkst būt vairāk kā 1 000 000 daļiņu kubikcentimetrā transportlīdzekļiem, kas ražoti pirms 2014. gada, vai 250 000 daļiņu kubikcentimetrā transportlīdzekļiem, kuri ražoti, sākot ar 2015. gadu. Prasība attiecībā uz 250 000 daļiņu kubikcentimetrā ir 3–5 reizes mazāk stingra par Euro-5b standartā paredzēto prasību attiecībā uz cietdaļiņu emisijām — 600 000 000 000 daļiņu uz kilometru.

Šā noteikumu projekta mērķis ir paredzēt mērījumu procedūru, lai efektīvi pārbaudītu cietdaļiņu filtra darbību, kas uzstādīts transportlīdzekļos ar dīzeļdzinēju, izmantojot daļiņu skaitītāju. Tādējādi tiek nodrošināta šādas testēšanas pieejamība Nīderlandes Transportlīdzekļu pārvaldes [RDW] tehniskās apskates stacijām un policijai pārbaužu veikšanai uz ceļa. Pagaidām šī prasība netiks pārbaudīta vispārējās periodiskās apskates [APK] laikā.


9. Brief Statement of Grounds
Jaunās prasības ir nepieciešamas, ņemot vērā gaisa piesārņojuma nelabvēlīgo ietekmi uz sabiedrības veselību. Šīs prasības ir saistītas ar transportlīdzekļos ar dīzeļdzinēju esošo cietdaļiņu filtru esību un piemērotību. Tādēļ izvēlētie pasākumi ir samērīgi (t. i., nepieciešami, lai samazinātu gaisa piesārņojumu, ko izraisa transportlīdzekļu ar dīzeļdzinēju radītās cietdaļiņu emisijas) un nerada nevajadzīgu slogu.

Nīderlande nosaka šīs prasības attiecībā uz visiem transportlīdzekļiem valstī neatkarīgi no to izcelsmes pēc to nodošanas ekspluatācijā, lai samazinātu piesārņotāju emisiju nelabvēlīgo ietekmi uz sabiedrības veselību. Līdz ar to prasības nav diskriminējošas. Transportlīdzekļu noteikumos ir iekļauta savstarpējās atzīšanas klauzula attiecībā uz mērinstrumentu apstiprināšanu.

Gaisa piesārņojums ievērojami palielina saslimstību un mirstību. Tikai cieto daļiņu iedarbība vien rada aptuveni 4 % no slimību sloga Nīderlandē. Tādējādi gaisa piesārņojums ir viens no būtiskākajiem riska faktoriem uzreiz pēc smēķēšanas (13 %) un ir tikpat liels kā aptaukošanās (5 %) un fiziskās aktivitātes trūkums (3–4 %).

Cietdaļiņu filtri ļoti efektīvi aiztur cietās daļiņas. Transportlīdzekļiem ar dīzeļdzinēju, kuriem ir bojāts vai demontēts cietdaļiņu filtrs, izdalītais daļiņu skaits var būt vairāk nekā 1000 reižu lielāks salīdzinājumā ar daļiņu skaitu transportlīdzekļiem ar dīzeļdzinēju, kuriem filtrs ir atbilstošā darba kārtībā. Sākot ar 2008. ražošanas gadu, gandrīz visiem pasažieru transportlīdzekļiem ar dīzeļdzinēju Nīderlandē ražotājs ir uzstādījis cietdaļiņu filtru. Uz kravas furgoniem tas attiecas, sākot ar 2010. ražošanas gadu, un uz kravas automašīnām — sākot ar 2014. ražošanas gadu.

Ja cietdaļiņu filtrs ir pastāvīgi nosprostots, ir nepieciešama apkope — ārēja tīrīšana vai nomaiņa ar jaunu filtru. Cietdaļiņu filtri tiek demontēti, lai samazinātu apkopes izmaksas. Turklāt cietdaļiņu filtriem var rasties bojājumi. Daļiņu skaita mērīšana transportlīdzekļa ar dīzeļdzinēju izplūdes gāzēs, dzinējam darbojoties tukšgaitā, ir efektīvs veids, kā pārbaudīt cietdaļiņu filtra darbību. Pārbaudi var ātri un viegli veikt, izmantojot daļiņu skaitītāju.

Transportlīdzeklis ar dīzeļdzinēju, kuram ir demontēts cietdaļiņu filtrs, izdala aptuveni 5 000 000 daļiņu kubikcentimetrā. Standarta vērtība 1 000 000 daļiņu kubikcentimetrā transportlīdzekļiem līdz 2014. gadam (ieskaitot) parasti atbilst aptuveni 20 % daļiņu, kuras izkļūst caur filtru. Standarta vērtība 250 000 daļiņu kubikcentimetrā transportlīdzekļiem, sākot ar 2015. gadu, nozīmē, ka caur filtru izkļūst aptuveni 5 % daļiņu.

Šajā noteikumu projektā arī ir paredzēts pamats tam, lai ieviestu cietdaļiņu filtra pārbaudi ar daļiņu skaitītāju kā vispārējās periodiskās apskates [APK] obligātu sastāvdaļu. Tiek lēsts, ka bojāto un demontēto cietdaļiņu filtru īpatsvars pasažieru automobiļos ar dīzeļdzinēju, kuriem jāveic APK un kuriem ražotājs uzstādījis cietdaļiņu filtru, ir 8–10 %. Pašlaik APK ietvaros netiek veikta efektīva cietdaļiņu filtru pārbaude.

Iecerēts, ka cietdaļiņu filtra pārbaude ar daļiņu skaitītāju tiks iekļauta APK 2021. gadā. Agrāks termiņš nav iespējams, jo īpaši APK mērķiem izstrādāti daļiņu skaitītāji vispirms jālaiž tirgū. Pašlaik aptuveni desmit ražotāji strādā pie daļiņu skaitītāju izstrādes izmantošanai transportlīdzekļu periodiskās tehniskās apskates ietvaros.


10. Reference Documents - Basic Texts
Pamatdokumentu numuri vai nosaukumi: Transportlīdzekļu noteikumi: https://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/2018-05-20

Pamatdokumenti nosūtīti ar šādu iepriekšēju paziņojumu: 2008/0455/NL.


11. Invocation of the Emergency Procedure12. Grounds for the Emergency13. Confidentiality14. Fiscal measures15. Impact assessment
Informācija par ietekmes novērtējumu ir pieejama noteikumu projekta paskaidrojuma vispārīgās daļas 3. iedaļā “Administratīvais slogs”.


16. TBT and SPS aspects
TBT aspekts

NĒ — projektam nav būtiskas ietekmes uz starptautisko tirdzniecību.

SPS aspekts

NĒ — projekts nav sanitārs vai fitosanitārs pasākums.

**********
Eiropas Komisijas

Direktīvas (ES) 2015/1535 kontaktpunkts
Fakss: +32 229 98043
e-pasts: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification