Notification Detail

Order of the State Secretary for Infrastructure and Public Works of ......, No IENW/BSK-2019/*, amending the Vehicles order [Regeling voertuigen] to enable inspection of particulate filters with a particle counter and to apply certain other technical amendments.

Notification Number: 2019/328/NL (Netherlands )
Date received: 08/07/2019
End of Standstill: 09/10/2019

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr nl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Pranešimas 002

Komisijos pranešimas - TRIS/(2019) 01840
Direktyva (ES) 2015/1535
Pranešimo vertimas 001
Pranešimas: 2019/0328/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201901840.LT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0328 NL LT 08-07-2019 NL NOTIF


2. Member State
NL


3. Department Responsible
Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer


3. Originating Department
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat


4. Notification Number
2019/0328/NL - T40T


5. Title
...... d. Infrastruktūros ir viešųjų darbų valstybės sekretoriaus įsakymas
Nr. IENW/BSK-2019/*, kuriuo iš dalies keičiamas Transporto priemonių įsakymas, siekiant sudaryti galimybę dalelių skaitikliu tikrinti kietųjų dalelių filtrus ir atlikti tam tikrus kitus techninius pakeitimus.


6. Products Concerned
Įsakymo projektas yra susijęs su dyzelinėmis transporto priemonėmis, kuriose gamintojas yra įrengęs kietųjų dalelių filtrą. Ši nuostata taikoma dyzelinėms keleivinėms transporto priemonėms, dyzelinėms pramoninėms transporto priemonėms ir dyzeliniams autobusams.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Į Transporto priemonių įsakymą įterpiamas naujas nuolatinis reikalavimas, kuriuo nurodoma, kad jei transporto priemonėje yra kietųjų dalelių filtras, jis turi tinkamai veikti. Ar dalelių filtras tinkamai veikia, yra tikrinama matuojant kietųjų dalelių skaičių viename kubiniame išmetamųjų dujų centimetre.

Dyzelinės transporto priemonės su kietųjų dalelių filtru varikliui veikiant tuščiąja eiga išmetamosiose dujose turi būti ne daugiau kaip 1 000 000 dalelių viename kubiniame centimetre, jei transporto priemonės yra pagamintos iki 2014 m., arba 250 000 dalelių viename kubiniame centimetre, jei transporto priemonės pagamintos nuo 2015 m. Reikalavimas dėl 250 000 dalelių viename kubiniame centimetre yra tris–penkis kartus švelnesnis nei Euro 5b standarte nurodytas reikalavimas dėl išmetamųjų kietųjų dalelių normos neviršyti 600 000 000 000 kietųjų dalelių kilometre.

Šiuo įstatymo projektu siekiama nustatyti matavimo procedūrą, taikomą norint dalelių skaitikliu veiksmingai patikrinti, kaip veikia dyzelinėse transporto priemonėse įrengti kietųjų dalelių filtrai. Todėl šį bandymą galės atlikti Nyderlandų transporto priemonių institucijos patikros stotys ir policija, atlikdama patikrinimus keliuose. Šiuo metu, atliekant bendrąją periodinę patikrą, nereikia tikrinti, ar laikomasi šio reikalavimo.


9. Brief Statement of Grounds
Nauji reikalavimai yra reikalingi atsižvelgiant į neigiamą oro taršos poveikį visuomenės sveikatai. Šie reikalavimai yra susiję su kietųjų dalelių filtrų įrengimu dyzelinėse transporto priemonėse ir šių filtrų tinkamumu. Todėl šios pasirinktos priemonės yra proporcingos (t. y. būtinos, siekiant sumažinti oro taršą, kurią kelia dyzelinių transporto priemonių išmetamosios kietosios dalelės), ir nesudaroma nereikalinga našta.

Nyderlandai nustato šiuos reikalavimus visoms šalies transporto priemonėms (nepaisant jų kilmės), kurios yra perduotos eksploatuoti, siekiant sumažinti neigiamą išmetamųjų teršalų poveikį visuomenės sveikatai. Todėl reikalavimai yra nediskriminacinio pobūdžio. Transporto priemonių įsakyme yra numatyta tarpusavio pripažinimo sąlyga, taikoma matavimo įrangos patvirtinimui.

Oro tarša labai didina sergamumą ir mirtingumą. Vien kietųjų dalelių poveikis maždaug 4 % padidina ligų skaičių Nyderlanduose. Taigi, oro tarša yra laikoma vienu iš didžiausių rizikos veiksnių po rūkymo (13 %), vertinant pagal didumą ta pačia tvarka kaip ir nutukimą (5 %) bei fizinį neaktyvumą (3-4 %).

Kietųjų dalelių filtrai labai veiksmingai sulaiko kietąsias daleles. Dyzeliniai varikliai, kurių kietųjų dalelių filtras blogai veikia arba yra pašalintas, gali išmesti daugiau kaip 1 000 kartų daugiau kietųjų dalelių, nei dyzeliniai varikliai su tinkamai veikiančiais filtrais. Beveik visose pagamintose nuo 2008 m. ir naudojamose Nyderlanduose dyzelinėse lengvosiose transporto priemonėse gamintojai yra įrengę kietųjų dalelių filtrus. Furgonams ši nuostata taikoma nuo 2010 gamybos metų, o sunkvežimiams – nuo 2014 gamybos metų.

Jei kietųjų dalelių filtras yra visiškai užsikimšęs, turi būti atlikti priežiūros darbai, t. y. juos reikia išoriškai išvalyti arba pakeisti naujais filtrais. Kietųjų dalelių filtrai yra pašalinami siekiant sumažinti priežiūros išlaidas. Be to, kietųjų dalelių filtruose gali atsirasti trūkumų. Kietųjų dalelių skaičiaus matavimas išmetamosiose dyzelinės transporto priemonės dujose varikliui veikiant tuščiąja eiga – tai veiksmingas būdas patikrinti, kaip veikia kietųjų dalelių filtras. Šis bandymas greitai ir lengvai atliekamas naudojant kietųjų dalelių skaitiklį.

Dyzelinė transporto priemonė, iš kurios yra pašalintas kietųjų dalelių filtras, išmeta maždaug 5 000 000 kietųjų dalelių į vieną kubinį centimetrą. Standartinė 1 000 000 kietųjų dalelių viename kubiniame centimetre vertė, taikyta transporto priemonėms iki 2014 m. imtinai, bendrai atitinka maždaug 20 % per jį pereinančių kietųjų dalelių. Standartinė 250 000 kietųjų dalelių viename kubiniame centimetre vertė, taikoma transporto priemonėms nuo 2015 m., sudaro maždaug 5 % per jį pereinančių kietųjų dalelių.

Šiuo reglamento projektu taip pat sudaromas pagrindas pradėti vykdyti kietųjų dalelių filtro patikrinimą kietųjų dalelių skaitikliu, atliekant privalomą bendrąją periodinę patikrą. Turinčių nustatytų trūkumų arba pašalintų kietųjų dalelių filtrų dalis, lyginant pagal dyzelinių lengvųjų automobilių, kuriems taikoma bendroji periodinė patikra ir kuriuose gamintojas yra įrengęs kietųjų dalelių filtrus, sudaro 8–10 %. Per dabartinę bendrąją periodinę patikrą kietųjų dalelių filtrai nėra veiksmingai patikrinami.

Data, kurią numatoma įvesti kietųjų dalelių filtrų patikrinimą kietųjų dalelių skaitikliu, atliekant bendrąją periodinę patikrą, yra 2021 m. Anksčiau to padaryti negalima, nes pirmiausia reikia pateikti rinkai kietųjų dalelių skaitiklius, specialiai pritaikytus bendrajai periodinei patikrai. Šiuo metu maždaug dešimt gamintojų kuria kietųjų dalelių skaitiklius, pritaikytus periodinei techninei transporto priemonių patikrai.


10. Reference Documents - Basic Texts
Pagrindinių tekstų numeriai arba pavadinimai: Transporto priemonių įsakymas: https://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/2018-05-20

Pagrindiniai tekstai išsiųsti su ankstesniu pranešimu 2008/0455/NL.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Informacija apie poveikio įvertinimą pateikiama šio įsakymo projekto aiškinamojo memorandumo bendrosios dalies 3 skirsnyje. Administracinė našta


16. TBT and SPS aspects
Techninių prekybos kliūčių aspektas

NE – projektas nedaro didelės įtakos tarptautinei prekybai.

Sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių aspektas

Ne – projektas nėra sanitarinė ar fitosanitarinė priemonė.

**********
Europos Komisijos


Direktyvos (ES) 2015/1535 Kontaktinis taškas
Faksas: +32 229 98043
el. pašto adresas: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification