Notification Detail

Order of the State Secretary for Infrastructure and Public Works of ......, No IENW/BSK-2019/*, amending the Vehicles order [Regeling voertuigen] to enable inspection of particulate filters with a particle counter and to apply certain other technical amendments.

Notification Number: 2019/328/NL (Netherlands )
Date received: 08/07/2019
End of Standstill: 09/10/2019

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr nl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sõnum 002

Komisjoni teade – TRIS/(2019) 01840
direktiiv (EL) 2015/1535
Sõnumi tõlge 001
Teavitamine: 2019/0328/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201901840.ET)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0328 NL ET 08-07-2019 NL NOTIF


2. Member State
NL


3. Department Responsible
Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer


3. Originating Department
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat


4. Notification Number
2019/0328/NL - T40T


5. Title
Taristu ja riiklike ehitustööde riigisekretäri ... määrus
nr IENW/BSK-2019/*, millega muudetakse sõidukite määrust (Regeling voertuigen), et võimaldada tahmafiltrite kontrollimist tahkete osakeste loenduriga ning kohaldada teatavaid muid tehnilisi muudatusi.


6. Products Concerned
Määruse eelnõus käsitletakse diiselmootoriga sõidukeid, mis on varustatud tootja paigaldatud tahmafiltriga. Selles hõlmatakse diiselmootoriga sõiduautosid, diiselmootoriga tööstussõidukeid ja diiselmootoriga busse.


7. Notification Under Another Act8. Main Content
Sõidukite määrusesse lisatakse alaline nõue, millega nähakse ette, et kui sõiduk on varustatud tahmafiltriga, peab see ka nõuetekohaselt toimima. Tahmafiltri nõuetekohast toimimist kontrollitakse tahkete osakeste arvu mõõtmisega kuupsentimeetri kohta heitgaasis.

Tahmafiltriga varustatud diiselmootoriga sõiduki heitgaas ei tohi tühikäigul mootoriga sisaldada rohkem kui 1 000 000 tahket osakest kuupsentimeetri kohta sõidukite puhul, mis toodeti kuni aastani 2014, või 250 000 tahket osakest kuupsentimeetri kohta sõidukite puhul, mis on toodetud alates aastast 2015. 250 000 tahke osakese nõue kuupsentimeetri kohta on kolm kuni viis korda vähem range kui tahkete osakeste heitkoguste standardis „Euro 5b“ ette nähtud 600 000 000 000 tahket osakest kilomeetri kohta.

Asjaomase määruse eelnõuga soovitakse sätestada diiselmootoriga sõidukites tahmafiltrite toimimise tõhusa kontrollimise mõõtmise kord tahkete osakeste loenduri abil. See muudab asjaomase testi kättesaadavaks Madalmaade maanteeliiklust korraldava asutuse (RDW) kontrollpunktide jaoks ning politsei elluviidava sõidukite teel kontrollimise jaoks. Praegu seda nõuet tehnoülevaatuse ajal ei kontrollita.


9. Brief Statement of Grounds
Uute nõuete kohaldamine on vajalik seoses õhusaaste kahjuliku mõjuga rahvatervisele. Need on nõuded, mis seonduvad tahmafiltrite olemasoluga ja sobivusega diiselmootoriga sõidukites. Sel põhjusel on valitud meetmed proportsionaalsed (st vajalikud, et vähendada diiselmootoriga sõidukite tahkete osakeste heitkogustest tingitud õhusaastet) ja need ei kujuta endast asjatut koormust.

Madalamaad näevad asjaomased nõuded ette kõikidele sõidukitele riigis - sõltumata päritolust - pärast nende kasutusele võtmist, et vähendada saasteainete heitkoguste kahjulikku mõju rahvatervisele. Seega on nõuded mittediskrimineerivad. Sõidukite määruses sisaldub mõõteseadmete heakskiidu vastastikuse tunnustamise klausel.

Õhusaaste on haiguste ja surma peamine põhjustaja. Ainuüksi kokkupuude tahkete osakestega põhjustab umbes 4% haiguskoormusest Madalmaades. Seega on õhusaaste suitsetamise (13%) järel üks suurimatest riskiteguritest, olles samas suurusjärgus rasvumise (5%) ja vähese kehalise aktiivsusega (3-4%).

Tahmafiltrid on väga tõhusad tahkete osakeste püüdjad. Diiselmootoriga sõidukid, millel on defektne või eemaldatud tahmafilter, võivad eraldada üle 1000 korra rohkem tahkeid osakesi kui nõuetekohaselt toimiva filtriga diiselmootoriga sõidukid. Alates tootmisaastast 2008 on peaaegu kõik diiselmootoriga sõiduautod Madalmaades varustatud tootja tahmafiltriga. Kaubikute puhul kehtib see alates tootmisaastast 2010 ning veoautode puhul alates tootmisaastast 2014.

Kui tahmafilter on jäädavalt ummistunud, tuleb teha hooldus välise puhastamise või uue filtriga asendamise teel. Tahmafiltrid eemaldatakse hoolduskulude kokkuhoiu huvides. Lisaks võivad tahmafiltrid muutuda defektseks. Tahkete osakeste arvu mõõtmine tahmafiltriga varustatud diiselmootoriga sõiduki heitgaasis tühikäigul mootoriga on tõhus meetod, et kontrollida tahmafiltri toimimist. Testi elluviimine tahkete osakeste loenduriga on kiire ja lihtne.

Diiselmootoriga sõiduk, millel on tahmafilter eemaldatud, eraldab umbes 5 000 000 tahket osakest kuupsentimeetri kohta. Standardväärtus 1 000 000 tahket osakest kuupsentimeetri kohta kuni 2014. aasta (kaasa arvatud) sõidukite puhul vastab üldiselt umbes 20% filtrit läbivale tahkele osakesele. Standardväärtus 250 000 tahket osakest kuupsentimeetri kohta alates 2015. aasta sõidukite puhul tähendab, et tahketest osakestest läbib filtri umbes 5%.

Asjaomase määruse eelnõuga nähakse ühtlasi ette alus, mille põhjal kehtestatakse tehnoülevaatuse kohustusliku osana tahmafiltri kontroll tahkete osakeste loenduriga. Defektsete või eemaldatud tahmafiltrite hinnanguline osakaal diiselmootoriga sõiduautodes, mille suhtes kohaldatakse tehnoülevaatust ja millele tootja on paigaldanud tahmafiltri, on 8 kuni 10%. Praeguse tehnoülevaatusega ei kontrollita tahmafiltreid tõhusalt.

Tehnoülevaatuse raames tahkete osakeste loenduriga tahmafiltri kontrolli kehtestamise kavandatav kuupäev on 2021. Varem ei ole selle sisseviimine võimalik, sest tehnoülevaatuse jaoks väljatöötatud tahkete osakeste loendurid tuleb teha enne turul kättesaadavaks. Praegu töötavad tehnoülevaatuse jaoks tahkete osakeste loendurite väljaarendamise nimel umbes kümme tootjat.


10. Reference Documents - Basic Texts
Eelnõuga otseselt seonduvate õigusaktide numbrid või pealkirjad: sõidukite määrus: https://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/2018-05-20.

Eelnõuga otseselt seonduvad õigusaktid esitati varasema teatisega 2008/0455/NL.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ei


12. Grounds for the Emergency13. Confidentiality
Ei


14. Fiscal measures
Ei


15. Impact assessment
Teave mõjuhinnangu kohta on kättesaadav määruse eelnõu seletuskirja üldosas 3. jaos. Halduskoormus


16. TBT and SPS aspects
TBT-leping

Ei – eelnõu ei mõjuta märkimisväärselt rahvusvahelist kaubandust.

SPS-leping

Ei – eelnõu ei reguleeri sanitaar- ega fütosanitaarmeedet.

**********
Euroopa Komisjon

Direktiivi (EL) 2015/1535 üldine kontaktinfo
faks: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification