Notification Detail

Order of the State Secretary for Infrastructure and Public Works of ......, No IENW/BSK-2019/*, amending the Vehicles order [Regeling voertuigen] to enable inspection of particulate filters with a particle counter and to apply certain other technical amendments.

Notification Number: 2019/328/NL (Netherlands )
Date received: 08/07/2019
End of Standstill: 09/10/2019

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr nl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelelse 002

Kommissionens meddelelse - TRIS/(2019) 01840
Direktiv (EU) 2015/1535
Oversættelse af meddelelsen 001
Notifikation: 2019/0328/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201901840.DA)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0328 NL DA 08-07-2019 NL NOTIF


2. Member State
NL


3. Department Responsible
Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer


3. Originating Department
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat


4. Notification Number
2019/0328/NL - T40T


5. Title
Bekendtgørelse fra statssekretæren for infrastruktur og offentlige arbejder af .....
nr. IENW/BSK-2019/* om ændring af køretøjsbekendtgørelsen [Regeling voertuigen], der muliggør kontrol af partikelfiltre med en partikeltæller og anvendelse visse andre tekniske ændringer


6. Products Concerned
Udkastet til bekendtgørelse vedrører dieselkøretøjer med et partikelfilter installeret af fabrikanten. Dette omfatter dieseldrevne personbiler, dieseldrevne erhvervskøretøjer og dieseldrevne busser.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Der er tilføjet et nyt permanent krav til køretøjsbekendtgørelsen, der fastsætter, at hvis et køretøj er udstyret med et partikelfilter, skal sidstnævnte fungere korrekt. Partikelfilterets korrekte funktion kontrolleres ved at måle antallet af partikler pr. kubikcentimeter i udstødningen.

Udstødningen fra et dieselkøretøj med partikelfilter må, med motoren i tomgang, ikke indeholde mere end 1 000 000 partikler pr. kubikcentimeter for køretøjer op til fabrikationsåret 2014 år eller 250 000 partikler pr. kubikcentimeter for køretøjer begyndende fra fabrikationsåret 2015. Kravet om 250 000 partikler pr. kubikcentimeter er tre til fem gange mindre strenge end Euro 5b-standarden for partikelemissionen på 600 000 000 000 partikler pr. kilometer.

Hensigten med dette udkast til bekendtgørelse er at fastlægge måleproceduren for effektiv kontrol af funktionen af dieselkøretøjers partikelfilter ved hjælp af en partikeltæller. Det gør denne test tilgængelig for synshaller under Nederlandenes trafikstyrelse [RDW] og for politiets stikprøvekontroller. I øjeblikket prøves dette krav ikke i forbindelse med det generelle periodiske syn [APK].


9. Brief Statement of Grounds
De nye krav er nødvendige i lyset af luftforureningens negative indvirkning på folkesundheden. Det er krav, der vedrører tilstedeværelsen og effektiviteten af partikelfiltre i dieselkøretøjer. Derfor er de valgte foranstaltninger forholdsmæssige (dvs. nødvendige for at reducere luftforureningen med partikler fra dieselkøretøjer) og udgør ikke en unødvendig byrde.

Nederlandene fastsætter disse krav for alle køretøjer i landet - uanset oprindelse - efter deres ibrugtagning for at mindske de negative indvirkninger af forurenende stoffer på folkesundheden. Kravene er derfor ikkediskriminerende. Køretøjsbekendtgørelsen indeholder en klausul om gensidig anerkendelse af måleudstyr.

Luftforurening er en stor bidragyder til sygdom og dødsfald. Udsættelse for svævestøv står alene for omkring 4 % af sygdomsbyrden i Nederlandene. Luftforurening er dermed, efter rygning (13 %), en af de største risikofaktorer og i samme størrelsesorden som fedme (5 %) og fysisk inaktivitet (3-4 %).

Partikelfiltre er meget effektive til at fange svævestøv. Dieselkøretøjer med et defekt eller fjernet partikelfilter kan udsende over 1 000 gange så mange partikler som dieselkøretøjer med et korrekt fungerende filter. Fra og med årgang 2008 har næsten alle dieseldrevne personbiler i Nederlandene haft installeret et partikelfilter fra fabrikken. For varevogne gælder dette fra og med fabrikationsåret 2010 og for lastbiler fra fabrikationsåret 2014.

Hvis et partikelfilter er permanent tilstoppet, er vedligeholdelse er påkrævet i form af ekstern rengøring eller udskiftning med et nyt filter. Partikelfiltre fjernes for at spare på vedligeholdelsesomkostningerne. Desuden kan partikelfiltre blive defekte. Måling af antallet af partikler i udstødningen fra et dieselkøretøj med motoren i tomgang er en effektiv metode til at kontrollere, om partikelfilteret fungerer. Testen er hurtig og nem at udføre med en partikeltæller.

Et dieselkøretøj med partikelfilter udleder ca. 5 000 000 partikler pr. kubikcentimeter. Standardværdien på 1 000 000 partikler pr. kubikcentimeter for køretøjer op til og med 2014 svarer generelt til, at ca. 20 % af partiklerne passerer igennem. Standardværdien på 250 000 partikler pr. kubikcentimeter for køretøjer fra 2015 betyder, at ca. 5 % af partiklerne passerer igennem.

Dette udkast til bekendtgørelse danner også grundlag for indførelse af partikelfilterkontrol med en partikeltæller som en obligatorisk del af det generelle periodiske syn [APK]. Andelen af defekte og afmonterede partikelfiltre på dieseldrevne personbiler med et partikelfilter, der er installeret af fabrikanten, og som skal synes, anslås til 8 til 10 %. I forbindelse med det nuværende syn sker der ikke effektiv kontrol af partikelfiltre.

Forventet dato for indførelsen af partikelfilterkontrol med partikeltæller i forbindelse med syn er 2021. Det er ikke muligt at indføre kontrollen tidligere, da partikeltællere specialudviklet til syn først skal være til rådighed på markedet. I øjeblikket arbejder ca. ti fabrikanter på at udvikle partikeltællere til periodisk teknisk syn af køretøjer.


10. Reference Documents - Basic Texts
Grundteksternes numre eller titler: Køretøjsbekendtgørelse: https://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/2018-05-20

Grundteksterne blev indgivet under en tidligere notifikation: 2008/0455/NL


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nej


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nej


14. Fiscal measures
Nej


15. Impact assessment
Oplysninger om konsekvensvurderingen kan findes i afsnit 3 i den generelle del i de forklarende bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse. Administrativ byrde


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspekt

Nej, udkastet har ikke nogen mærkbar effekt på den internationale handel.

SPS-aspekt

Nej, udkastet er ikke en sundhedsmæssig eller plantesundhedsmæssig foranstaltning.

**********
Europa-Kommissionen

Kontaktadresse Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification