Notification Detail

Order of the State Secretary for Infrastructure and Public Works of ......, No IENW/BSK-2019/*, amending the Vehicles order [Regeling voertuigen] to enable inspection of particulate filters with a particle counter and to apply certain other technical amendments.

Notification Number: 2019/328/NL (Netherlands )
Date received: 08/07/2019
End of Standstill: 09/10/2019

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr nl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Zpráva 002

Zpráva od Komise - TRIS/(2019) 01840
směrnice (EU) 2015/1535
Překlad zprávy 001
Oznámení: 2019/0328/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201901840.CS)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0328 NL CS 08-07-2019 NL NOTIF


2. Member State
NL


3. Department Responsible
Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer


3. Originating Department
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat


4. Notification Number
2019/0328/NL - T40T


5. Title
Nařízení státního tajemníka pro infrastrukturu a veřejné práce ......,
č. IENW/BSK-2019/*, kterým se mění nařízení o vozidlech [Regeling voertuigen] za účelem umožnění kontroly částicových filtrů s počítačem částic a uplatnění některých dalších technických změn.


6. Products Concerned
Návrh nařízení se týká vozidel s naftovým motorem vybavených částicovým filtrem od výrobce. To zahrnuje osobní vozidla s naftovým motorem, naftová průmyslová vozidla a naftové autobusy.


7. Notification Under Another Act8. Main Content
Nový trvalý požadavek se přidává do nařízení o vozidlech uvádějící, že v případě, že vozidlo má částicový filtr, musí být tento filtr náležitě funkční. Řádné fungování částicového filtru se kontroluje měřením počtu částic na centimetr krychlový výfukových plynů.

Výfukové plyny z vozidla s naftovým motorem s částicovým filtrem při volnoběhu nesmí obsahovat více než 1 000 000 částic na centimetr krychlový v případě vozidel do roku výroby 2014, nebo 250 000 částic na centimetr krychlový v případě vozidel počínaje rokem výroby 2015. Požadavek na 250 000 částic na centimetr krychlový je tři až pětkrát méně přísný než norma Euro-5b pro emise částic ve výši 600 000 000 000 částic na kilometr.

Tento návrh nařízení je určen ke stanovení postupu měření pro účinné ověření fungování částicových filtrů ve vozidlech s naftovým motorem s počítačem částic. Takto je tato zkouška k dispozici kontrolním stanicím nizozemského úřadu pro vozidla [RDW] a pro policejní silniční kontroly. V daném časovém období nebude tento požadavek zkoušen během všeobecné pravidelné prohlídky [APK].


9. Brief Statement of Grounds
Nové požadavky jsou nezbytné vzhledem k negativnímu dopadu znečištění ovzduší na veřejné zdraví. Tyto požadavky se týkají přítomnosti a vhodnosti částicových filtrů ve vozidlech s naftovým motorem. Z tohoto důvodu jsou zvolená opatření přiměřená (tj.: nezbytná za účelem snížení znečištění ovzduší z emisí částic z vozidel s naftovým motorem) a nepředstavují zbytečnou zátěž.

Nizozemsko stanoví tyto požadavky na všechna vozidla v zemi - bez ohledu na původ - po jejich uvedení do provozu, minimalizaci negativního dopadu znečišťujících emisí na veřejné zdraví. Tyto podmínky tedy nejsou diskriminující. Nařízení o vozidlech zahrnuje ustanovení o vzájemném ustanovení pro schválení měřicích zařízení.

Znečištění ovzduší výrazně přispívá k onemocnění a úmrtí. Vystavení samotným částicím je odpovědné za přibližně 4 % zátěže onemocnění v Nizozemsku. Po kouření (13 %) je tak znečištění ovzduší jedním z největších rizikových faktorů a je řádově stejné jako obezita (5 %) fyzická nečinnost (3-4 %).

Částicové filtry jsou vysoce účinné v zachytávání částic. Vozidla s naftovým motorem s defektním nebo odstraněným částicovým filtrem mohou vypouštět přes 1 000krát více částic než vozidla s naftovým motorem s řádně fungujícím filtrem. Počínaje rokem výroby 2008 byla téměř všechna osobní vozidla s naftovým motorem v Nizozemsku výrobcem vybavena částicovým filtrem. V případě dodávkových vozidel se toto uplatňuje od roku výroby 2010 a v případě nákladních automobilů od roku výroby 2014.

Pokud je částicový filtr trvale zanesen, bude vyžadována údržba v podobě vnějšího očištění nebo výměny za nový filtr. Částicové filtry jsou odstraňovány za účelem úspory nákladů na údržbu. Kromě toho mohou být částicové filtry defektní. Měření počtu částic ve výfukových plynech z vozidla s naftovým motorem při volnoběhu je účinnou metodou ověření fungování částicového filtru. S počítačem částic je tato zkouška rychlá a snadná.

Vozidlo s naftovým motorem s odstraněným částicovým filtrem vydává přibližně 5 000 000 částic na centimetr krychlový. Standardní hodnota 1 000 000 částic na centimetr krychlový pro vozidla do a včetně roku 2014 obecně odpovídá přibližně 20 % procházejících částic. Standardní hodnota 250 000 částic na centimetr krychlový pro vozidla počínaje rokem výroby 2015 znamená, že prochází přibližně 5 %.

Tento návrh nařízení poskytuje rovněž základ pro zavedení kontroly částicových filtrů s počítačem částic jako povinnou součástí všeobecné pravidelné kontroly [APK]. Podíl defektních a odstraněných částicových filtrů v osobních vozidlech s naftovými motory podléhajících APK s částicovým filtrem nainstalovaným výrobcem se odhaduje na 8 až 10 %. Současná APK účinně nekontroluje částicové filtry.

Očekává se, že kontrola částicových filtrů s počítačem částic rámci APK bude zavedena v roce 2021. Dříve to není možné, jelikož počítače částic speciálně vyvinuté pro APK musí být nejprve dodány na trh. V současnosti přibližně deset výrobců pracuje na vývoje počítačů částic pro pravidelnou technickou prohlídku vozidel.


10. Reference Documents - Basic Texts
Čísla nebo názvy základních textů: nařízení o vozidlech: https://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/2018-05-20

Základní texty byly zaslány v rámci dřívějšího oznámení: 2008/0455/NL


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Informace o posouzení dopadu jsou k dispozici ve všeobecné části důvodové zprávy návrhu nařízení zmíněného v oddílu 3. Administrativní zátěž


16. TBT and SPS aspects
Hledisko TBT

Ne - návrh nemá významný vliv na mezinárodní obchod.

Hledisko SPS

Ne - návrh není sanitárním ani fytosanitárním opatřením

**********
Evropská komise

Kontaktní bod směrnice (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification