Notification Detail

Order of the State Secretary for Infrastructure and Public Works of ......, No IENW/BSK-2019/*, amending the Vehicles order [Regeling voertuigen] to enable inspection of particulate filters with a particle counter and to apply certain other technical amendments.

Notification Number: 2019/328/NL (Netherlands )
Date received: 08/07/2019
End of Standstill: 09/10/2019

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr nl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Съобщение 002

Съобщение от Комисията – TRIS/(2019) 01840
Директива (ЕС) 2015/1535
Превод на съобщението 001
Нотификация: 2019/0328/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201901840.BG)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0328 NL BG 08-07-2019 NL NOTIF


2. Member State
NL


3. Department Responsible
Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer


3. Originating Department
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat


4. Notification Number
2019/0328/NL - T40T


5. Title
Заповед № IENW/BSK-2019/* на държавния секретар за инфраструктурата и управлението на водите от .....,
за изменение на Закона за превозните средства [Regeling voertuigen], за даване на възможност за проверка на филтрите за частици с брояч на частици и за прилагане на някои други технически изменения.


6. Products Concerned
Проектът на заповед се отнася за дизелови превозни средства, оборудвани с филтър за частици от производителя. Това включва дизелови пътнически автомобили, дизелови промишлени превозни средства и дизелови автобуси.


7. Notification Under Another Act8. Main Content
Към Заповедта за превозните средства се добавя ново постоянно изискване, което гласи, че ако превозното средство има филтър за частици, той трябва да работи правилно. Правилното функциониране на филтъра за частици се проверява чрез измерване на броя на частиците на кубичен сантиметър в отработилите газове.

Отработилите газове от дизелово превозно средство с филтър за частици при изключен двигател не трябва да съдържат повече от 1 000 000 частици на кубичен сантиметър за превозни средства до година на производство 2014 г. или 250 000 частици на кубичен сантиметър за превозни средства, които започват от година на производство 2015 г. Изискването за 250 000 частици на кубичен сантиметър е три до пет пъти по-малко строго от стандарта Euro-5b за емисии на частици от 600 000 000 000 частици на километър.

Настоящият проект на наредба има за цел да се определи процедурата за измерване за ефективна проверка на функционирането на филтрите за частици в дизеловите превозни средства с брояч на частици. Това прави настоящото изпитване достъпно за контролните пунктове на нидерландския орган по превозните средства [RDW] и за полицейските крайпътни проверки. За момента това изискване не трябва да се проверява по време на общата периодична проверка [APK].


9. Brief Statement of Grounds
Новите изисквания са необходими по отношение на неблагоприятното въздействие на замърсяването на въздуха върху общественото здраве. Това са изисквания, свързани с наличието и целесъобразността на филтрите за частици в дизеловите превозни средства. По тази причина избраните мерки са пропорционални (т.е. необходими за намаляване на замърсяването на въздуха от емисиите на частици от дизеловите превозни средства) и не представляват ненужна тежест.

Нидерландия определя настоящите изисквания за всички превозни средства в страната — независимо от техния произход — след въвеждането им в експлоатация, за да се доведе до минимум неблагоприятното въздействие на емисиите на замърсители върху общественото здраве. Следователно изискванията са недискриминативни. Заповедта за превозните средства включва клауза за взаимно признаване за одобрение на измервателното оборудване.

Замърсяването на въздуха е основен фактор за заболяване и смърт. Експозицията само на прахови частици е причина за около 4 % от тежестта на заболяванията в Нидерландия. По този начин след пушенето (13 %), замърсяването на въздуха е един от най-големите рискови фактори при същия порядък като затлъстяването (5 %) и физическата неактивност (3—4 %).

Филтрите за частици са много ефективни при улавяне на частиците. Дизеловите превозни средства с дефектен или отстранен филтър за частици могат да отделят над 1 000 пъти броя на частиците като дизелови превозни средства с правилно функциониращ филтър. От годината на производство 2008, почти всички дизелови пътнически превозни средства в Нидерландия са оборудвани с филтър за частици от производителя. За лекотоварни автомобили за доставка това важи от година на производство 2010, а за камиони — от година на производство 2014.

Ако филтърът за частици е постоянно запушен, се изисква поддръжка под формата на външно почистване или подмяна с нов филтър. Филтрите за частици се отстраняват, за да се спестят разходи за поддръжката. Освен това филтрите за частици могат да станат дефектни. Измерването на броя на частиците в отработилите газове от дизелово превозно средство с неработещ двигател е ефективен метод за проверка на функционирането на филтъра за частици. Изпитването е бързо и лесно за изпълнение с брояч на частици.

Дизелово превозно средство с отстранен филтър за частици отделя приблизително 5 000 000 частици на кубичен сантиметър. Стандартната стойност от 1 000 000 частици на кубичен сантиметър за превозни средства до 2014 г. като цяло съответства на приблизително 20 % от преминаващите частици. Стандартната стойност от 250 000 частици на кубичен сантиметър за превозни средства от 2015 г. означава, че приблизително 5 % от частиците преминават.

Настоящият проект на наредба също така предвижда основа за въвеждане на проверка на филтъра за частици с брояч на частици като задължителна част от общата периодична проверка [APK]. Делът на дефектните и отстранени филтри за частици в дизеловите пътнически автомобили, предмет на APK с филтър за частици, монтиран от производителя, се оценява на 8—10 %. Понастоящем APK не инспектира ефективно филтрите за частици.

Датата за прилагане за въвеждане на проверка на филтъра за частици с брояч на частици в APK е 2021 г. По-рано не е възможно, тъй като броячите на частици, специално разработени за АРК, първо трябва да бъдат пуснати на пазара. Понастоящем, приблизително десет производители работят по разработването на броячи на частици за периодичен технически преглед на превозните средства.


10. Reference Documents - Basic Texts
Номера или заглавия на основните текстове: Заповед за превозните средства: https://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/2018-05-20

Основните текстове са изпратени с по-ранна нотификация: 2008/0455/NL


11. Invocation of the Emergency Procedure
Не


12. Grounds for the Emergency13. Confidentiality
Не


14. Fiscal measures
Не


15. Impact assessment
Информация относно оценката на въздействието може е налична в общата част от обяснителния меморандум към проекта на заповед в раздел 3. Административна тежест


16. TBT and SPS aspects
Аспект на ТБТ

Не — проектът не оказва значително въздействие върху международната търговия.

Аспект на СФС

Не — проектът не представлява санитарна или фитосанитарна мярка

**********
Европейска Комисия

Контактна точка Директива (ЕС) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification