Notification Detail

Draft Ordinance of the Federal Minister for Transport, Innovation and Technology amending the General Licences Ordinance [Verordnung, mit der generelle Bewilligungen erteilt werden]

Notification Number: 2019/136/A (Austria )
Date received: 25/03/2019
End of Standstill: 26/06/2019

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelande 002

Meddelande från kommissionen - TRIS/(2019) 00829
Direktiv (EU) 2015/1535
Översättning av meddelandet 001
Anmälan: 2019/0136/A

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201900829.SV)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0136 A SV 25-03-2019 A NOTIF


2. Member State
A


3. Department Responsible
Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
Abteilung III/8
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100-805433
Telefax +43-1/71100-8045433
E-Mail: not9834@bmdw.gv.at


3. Originating Department
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
Sektion III, Gruppe Telekom - Post
Abteilung PT3
A-1030 Wien, Radetzkystraße 2
Telefon +43-1/71162-654212
Telefax +43 1/71162-654209


4. Notification Number
2019/0136/A - V00T


5. Title
Utkast till förordning från förbundsministern för transport, innovation och teknik om ändring av förordningen genom vilken allmänna tillstånd beviljas


6. Products Concerned
Radioutrustning, radiotjänster


7. Notification Under Another Act8. Main Content
Radiogränssnittet beskriver de gränssnittsparametrar som krävs för den nationella användningen av radiofrekvenser.

Det allmänna tillståndet för upprättande och drift att beviljas när det gäller den radioutrustning som anges i bilagan.

Beskrivningarna av apparater i bilagan kan också läggas till i ordningsbestämmelserna. Dessa ska följas när tillståndet utnyttjas. Om det är möjligt att utrusta radiosändningsutrustningen med olika antenner måste det i synnerhet säkerställas att produkten av den el som sändaren tillför antennen och antennförstärkningen inte överskrider den tillåtna strålningseffekten enligt gränssnittsbeskrivningen. Vid drift av allmänt godkänd radioutrustning kan man förvänta sig störningar från annan godkänd radioutrustning.

De tekniska handlingar (Radiogränssnittsbeskrivningar-FSB) som citeras i bilagan finns tillgängliga under kontorstid hos avdelning III vid förbundsministeriet för transport, innovation och teknik samt hos kontoret för radioutrustning och teleterminalutrustning. De kommer även att offentliggöras på webbplatsen för förbundsministeriet för transport, innovation och teknik.

När denna förordning träder i kraft träder förordningen genom vilken allmänna tillstånd beviljas, BGBl. II nr 542/2003, ur kraft.


9. Brief Statement of Grounds
De frekvensområden, HF-strålningseffekter, tillåtna utsändningar med mera, som nämns i dessa gränssnittsbeskrivningar, säkerställer en störningsfri användning av radiospektrumet samt att det inte uppstår några störande återverkningar på andra radionäts kvalitet och driftsäkerhet.

Vidare syftar denna gränssnittsbeskrivning till en effektiv användning av radiofrekvensspektrumet.


10. Reference Documents - Basic Texts
Hänvisningar till grundtexterna: Förordning från förbundsministern för transport, innovation och teknik, genom vilken
allmänna tillstånd beviljas, BGBl. II nr 542/2003


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nej


12. Grounds for the Emergency13. Confidentiality
Nej


14. Fiscal measures
Nej


15. Impact assessment
Ja


16. TBT and SPS aspects
TBT-avtal

Nej - utkastet har ingen betydande inverkan på internationell handel.

SPS-avtal

Nej - utkastet har ingen betydande inverkan på internationell handel.

**********
Europeiska kommissionen

Kontaktadress Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification