Notification Detail

Draft Ordinance of the Federal Minister for Transport, Innovation and Technology amending the General Licences Ordinance [Verordnung, mit der generelle Bewilligungen erteilt werden]

Notification Number: 2019/136/A (Austria )
Date received: 25/03/2019
End of Standstill: 26/06/2019

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sporočilo 002

Sporočilo Komisije - TRIS/(2019) 00829
Direktiva (EU) 2015/1535
Prevod sporočila 001
Obvestilo: 2019/0136/A

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201900829.SL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0136 A SL 25-03-2019 A NOTIF


2. Member State
A


3. Department Responsible
Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
Abteilung III/8
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100-805433
Telefax +43-1/71100-8045433
E-Mail: not9834@bmdw.gv.at


3. Originating Department
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
Sektion III, Gruppe Telekom - Post
Abteilung PT3
A-1030 Wien, Radetzkystraße 2
Telefon +43-1/71162-654212
Telefax +43 1/71162-654209


4. Notification Number
2019/0136/A - V00T


5. Title
Osnutek uredbe zveznega ministra za promet, inovacije in tehnologijo o spremembi uredbe o splošnih dovoljenjih


6. Products Concerned
Radijska oprema; radiokomunikacijska storitev


7. Notification Under Another Act8. Main Content
Radijski vmesnik opisuje parametre vmesnika, potrebne za nacionalno uporabo frekvenc.

Za radijsko opremo, navedeno v prilogi, se izda splošno dovoljenje za postavitev in obratovanje.

Opisom naprav iz priloge se lahko dodajo tudi pravila glede ravnanja. Ta je treba upoštevati pri izvajanju dovoljenja. Predvsem je treba pri možnosti obratovanja radijske opreme za oddajanje z različnimi antenami paziti na to, da zmnožek moči iz oddajnika antene in jakosti antene ne presega dovoljene moči sevanja, navedene v opisu vmesnika. Pri obratovanju splošno odobrene radijske opreme je treba računati z vplivi druge odobrene radijske opreme.

Dokumenti s tehnično vsebino (opisi radijskih vmesnikov – FSB), navedeni v prilogi, so med uradnimi urami na vpogled pri Zveznem ministrstvu za promet, inovacije in tehnologijo, oddelek III, ter pri Uradu za radijsko opremo in telekomunikacijsko terminalsko opremo. Objavljeni so tudi na spletnem mestu Zveznega ministrstva za promet, inovacije in tehnologijo.

Z začetkom veljavnosti te uredbe preneha veljati Uredba o izdaji splošnih dovoljenj, Zvezni UL II, št. 542/2003.


9. Brief Statement of Grounds
Frekvenčna območja, visokofrekvenčne moči sevanja, dovoljeno oddajanje in drugo v tem opisu vmesnika zagotavljajo nemoteno uporabo radijskega spektra brez slabega vpliva na kakovost in varnost delovanja drugih radijskih omrežij.

Poleg tega ta opis vmesnika služi učinkoviti uporabi radijskega frekvenčnega spektra.


10. Reference Documents - Basic Texts
Sklici na osnovna besedila: Uredba zveznega ministra za promet, inovacije in tehnologijo o
izdaji splošnih dovoljenj, Zvezni UL II št. 542/2003


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Da


16. TBT and SPS aspects
Sporazum o tehničnih ovirah v trgovini

NE – osnutek nima pomembnega vpliva na mednarodno trgovino.

Sporazum o sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih

NE – osnutek nima pomembnega vpliva na mednarodno trgovino.

**********
Evropska komisija

Direktiva o kontaktni točki (EU) 2015/1535
Faks: +32 229 98043
e-naslov: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification