Notification Detail

Draft Ordinance of the Federal Minister for Transport, Innovation and Technology amending the General Licences Ordinance [Verordnung, mit der generelle Bewilligungen erteilt werden]

Notification Number: 2019/136/A (Austria )
Date received: 25/03/2019
End of Standstill: 26/06/2019

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Správa 002

Oznámenie (správa) komisie - TRIS/(2019) 00829
smernica (EÚ) 2015/1535
Preklad správy 001
Oznámenie: 2019/0136/A

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201900829.SK)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0136 A SK 25-03-2019 A NOTIF


2. Member State
A


3. Department Responsible
Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
Abteilung III/8
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100-805433
Telefax +43-1/71100-8045433
E-Mail: not9834@bmdw.gv.at


3. Originating Department
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
Sektion III, Gruppe Telekom - Post
Abteilung PT3
A-1030 Wien, Radetzkystraße 2
Telefon +43-1/71162-654212
Telefax +43 1/71162-654209


4. Notification Number
2019/0136/A - V00T


5. Title
Návrh nariadenia spolkového ministra dopravy, inovácií a technológií, ktorým sa mení nariadenie o udeľovaní všeobecných povolení


6. Products Concerned
Rádiové zariadenia; rádiokomunikačné služby


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Rádiové rozhranie opisuje parametre rozhrania pri vnútroštátnom používaní rádiového frekvenčného spektra.

V súvislosti s rádiovými zariadeniami uvedenými v prílohe sa udeľuje všeobecné povolenie na zriadenie a prevádzku.

K opisom zariadení v prílohe sa môžu pripojiť aj pravidlá upravujúce správanie. Tieto pravidlá sa pri vykonávaní povolenia musia dodržiavať. Najmä pri možnosti prevádzky rádiového vysielača s rôznymi anténami treba dbať na to, aby produkt neprekročil povolené úrovne vysielania uvedené v opise rozhrania, pokiaľ ide o výkon privádzaný z vysielača antény a príjem antény. Pri prevádzke všeobecne povolených rádiových zariadení treba rátať s tým, že bude dochádzať k rušeniu inými povolenými rádiovými zariadeniami.

Do dokumentov s technickým obsahom, ktoré sa citujú v prílohe (opisy rádiostaníc a rozhraní – FSB), možno nahliadnuť v úradných hodinách na ministerstve dopravy, inovácií a technológií, sekcia III, a na Úrade pre rádiové a koncové telekomunikačné zariadenia. Budú uverejnené aj na webovej stránke spolkového ministerstva dopravy, inovácií a technológií.

Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť nariadenie, ktorým sa udeľujú všeobecne povolenia, Spolkový vestník II č. 542/2003.


9. Brief Statement of Grounds
Frekvencie, úroveň vysokofrekvenčného vysielania, povolené vysielania a i. uvedené v tomto opise rozhraní zaručujú bezporuchové používanie rádiového spektra a absenciu rušivých spätných účinkov na kvalitu a prevádzkovú bezpečnosť iných rádiových sietí.

Tento opis rozhraní ďalej slúži na efektívne využívanie rádiového frekvenčného spektra.


10. Reference Documents - Basic Texts
Odkaz na základné texty: Nariadenie spolkového ministra dopravy, inovácií a technológií, ktorým
sa udeľujú všeobecné povolenia, Spolkový vestník II č. 542/2003


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nie


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nie


14. Fiscal measures
Nie


15. Impact assessment
Áno


16. TBT and SPS aspects
Dohoda o technických prekážkach obchodu

NIE - Návrh nemá podstatný vplyv na medzinárodný obchod.

Dohoda o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení

NIE - Návrh nie je sanitárnym ani fytosanitárnym opatrením.

**********
Európska komisia

Kontaktný bod smernice (EÚ) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification