Notification Detail

Draft Ordinance of the Federal Minister for Transport, Innovation and Technology amending the General Licences Ordinance [Verordnung, mit der generelle Bewilligungen erteilt werden]

Notification Number: 2019/136/A (Austria )
Date received: 25/03/2019
End of Standstill: 26/06/2019

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Zpráva 002

Zpráva od Komise - TRIS/(2019) 00829
směrnice (EU) 2015/1535
Překlad zprávy 001
Oznámení: 2019/0136/A

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201900829.CS)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0136 A CS 25-03-2019 A NOTIF


2. Member State
A


3. Department Responsible
Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
Abteilung III/8
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100-805433
Telefax +43-1/71100-8045433
E-Mail: not9834@bmdw.gv.at


3. Originating Department
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
Sektion III, Gruppe Telekom - Post
Abteilung PT3
A-1030 Wien, Radetzkystraße 2
Telefon +43-1/71162-654212
Telefax +43 1/71162-654209


4. Notification Number
2019/0136/A - V00T


5. Title
Návrh nařízení Spolkového ministerstva dopravy, inovací a technologií, kterým se mění nařízení, jímž byla udělena generální povolení


6. Products Concerned
Radiokomunikační zařízení; radiokomunikační služby


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Radiokomunikační rozhraní popisuje parametry rozhraní požadované pro národní využívání frekvencí.

S ohledem na radiokomunikační zařízení uvedená v příloze je uděleno generální povolení pro zřizování a k provozu.

Popisy přístrojů obsažené v příloze mohou být také připojeny k předpisům o chování. Ty je nutno při vykonávání povolení následovat. Při možnosti provozování vysílacích zařízení s různými anténami je nutno dávat pozor na to, aby produkt výkonu přiděleného vysílači antény a zesílení antény nepřekračoval přípustný výkon vyzařování udaný v popisu rozhraní. Při provozu generálně povolených radiokomunikačních zařízení musí být počítáno s vlivy plynoucími z jiných povolených radiokomunikačních zařízení.

V příloze citované podklady s technickým obsahem (Popisy radiokomunikačních rozhraní - orig. Funk-Schnittstellenbeschreibungen-FSB) jsou uloženy k nahlédnutí u Spolkového ministerstva dopravy, inovací a technologií, sekce III, a rovněž v Kanceláři pro radiokomunikační zařízení telekomunikační vysílací zařízení během úředních hodin. Dále jsou zveřejněny na homepage Spolkového ministerstva dopravy, inovací a technologií.

Se vstupem tohoto nařízení v platnost, pozbývá platnosti nařízení, kterým byla udělena generální povolení, Spolk. věst. II, č. 542/2003.


9. Brief Statement of Grounds
Frekvenční rozsahy, VF vysílací výkony, přípustná vysílání a další uvedené v tomto popisu rozhraní zajišťují, aby bylo zaručeno bezporuchové využití vysílacího spektra a aby na kvalitu a provozní bezpečnost jiných vysílacích sítí nepůsobily žádné rušivé zpětné účinky.

Dále slouží tento popis rozhraní efektivnímu využití spektra vysílací frekvence.


10. Reference Documents - Basic Texts
Odkaz na související texty: Nařízení spolkového ministra dopravy, inovací a technologií, kterým se
udělují generální povolení, Spolk. věst. II, č. 542/2003


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Ano


16. TBT and SPS aspects
Dohoda TBT o technických překážkách obchodu

NE – Návrh nemá zásadní vliv na mezinárodní obchod.

Sanitární a fytosanitární dohoda SPS

NE – Návrh nemá zásadní vliv na mezinárodní obchod.

**********
Evropská komise

Kontaktní bod směrnice (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification