Notification Detail

The Traffic Signs Regulations and General Directions 2016

Notification Number: 2015/659/UK (United Kingdom (before 2021) before 2021 )
Date received: 01/12/2015
End of Standstill: 02/03/2016

de en fr
de en fr
en
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelande 002

Meddelande från kommissionen - TRIS/(2015) 03689
Direktiv (EU) 2015/1535
Översättning av meddelandet 001
Anmälan: 2015/0659/UK

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201503689.SV)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0659 UK SV 01-12-2015 UK NOTIF


2. Member State
UK


3. Department Responsible
Department for Business, Innovation and Skills
European Reform Directorate
1 Victoria Street, London, SW1H 0ET.

Email: 9834@bis.gsi.gov.uk.


3. Originating Department
Department for Transport
Great Minster House
33 Horseferry Road
London
SW1P 4DR


4. Notification Number
2015/0659/UK - T40T


5. Title
2016 års föreskrifter och allmänna anvisningar beträffande vägmärken


6. Products Concerned
Vägmärken, trafiksignaler och vägmarkeringar.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Föreskrifter och allmänna anvisningar beträffande vägmarken anger vilka vägmärken (som vid tillämpningen av denna lagstiftning även omfattar trafiksignaler och vägmarkeringar) som ska användas på allmänna vägar i Storbritannien. Det anmälda utkastet är en fullständig revidering av 2002 års föreskrifter och allmänna anvisningar beträffande vägmärken (i ändrad lydelse) som kommer att
a. tillåta att vissa nya vägmärken, trafiksignaler och vägmarkeringar används av lokala trafikmyndigheter,
b. mildra vissa krav avseende placering av märken,
c. ta bort belysningskrav för viss märkning,
d. uppdatera hänvisningar till brittiska och europeiska standarder, inbegripet införa en klausul om ömsesidigt erkännande.


9. Brief Statement of Grounds
En fullständig översyn av Förenade kungarikets vägmärkespolitik har genomförts under senare år. Översynen visade att nationell reglering är nödvändig för att säkerställa ett konsekvent vägmärkessystem i Storbritannien, men även att gällande föreskrifter och allmänna anvisningar beträffande vägmärken var i behov av en fullständig revidering för att säkerställa att de utgör ett regelverk som återspeglar både gällande och framtida krav. Det anmälda utkastet återspeglar slutsatserna i denna översyn.


10. Reference Documents - Basic Texts
Grundtexterna har lagts fram inom ramen för en tidigare anmälan: 2014/545/UK


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nej


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nej


14. Fiscal measures
Nej


15. Impact assessment
Ja


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspekt

Nej - utkastet har ingen betydande inverkan på internationell handel.

SPS-aspekt

Nej - utkastet är inte en sanitär eller fytosanitär åtgärd.

**********
Europeiska kommissionen

Kontaktadress Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-post: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification