Notification Detail

The Traffic Signs Regulations and General Directions 2016

Notification Number: 2015/659/UK (United Kingdom (before 2021) before 2021 )
Date received: 01/12/2015
End of Standstill: 02/03/2016

de en fr
de en fr
en
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Správa 002

Oznámenie (správa) komisie - TRIS/(2015) 03689
smernica (EÚ) 2015/1535
Preklad správy 001
Oznámenie: 2015/0659/UK

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201503689.SK)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0659 UK SK 01-12-2015 UK NOTIF


2. Member State
UK


3. Department Responsible
Department for Business, Innovation and Skills
European Reform Directorate
1 Victoria Street, London, SW1H 0ET.

Email: 9834@bis.gsi.gov.uk.


3. Originating Department
Department for Transport
Great Minster House
33 Horseferry Road
London
SW1P 4DR


4. Notification Number
2015/0659/UK - T40T


5. Title
Nariadenia a všeobecné smernice o dopravných značkách z roku 2016


6. Products Concerned
Dopravné značky, dopravná signalizácia a cestné značenie.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Nariadenia a všeobecné smernice o dopravných značkách predpisujú dopravné značky (ktoré pre potreby týchto právnych predpisov zahŕňajú aj dopravnú signalizáciu a cestné značenie) určené pre verejné komunikácie vo Veľkej Británii. Oznámený návrh predstavuje kompletnú revíziu nariadení a všeobecných smerníc o dopravných značkách z roku 2002 (v znení zmien) tak, že:
a. povoľuje miestnym orgánom cestnej správy použitie určitých nových dopravných značiek, signalizácie a cestného značenia,
b. zmierňuje niektoré aktuálne požiadavky na umiestňovanie značiek,
c. odstraňuje požiadavky na osvetlenie pre niektoré značky,
d. aktualizuje odkazy na britské a európske normy vrátane začlenenia doložky o vzájomnom uznávaní.


9. Brief Statement of Grounds
V posledných rokoch sa uskutočnila kompletná kontrola stratégie dopravného značenia v Spojenom kráľovstve. Pri kontrole sa došlo k záveru, že je potrebná vnútroštátna úprava na zaistenie konzistentného systému dopravného značenia v celej Veľkej Británii, ale že aktuálne nariadenia a všeobecné smernice o dopravných značkách si vyžadujú kompletnú revíziu na zaistenie regulačného rámca, ktorý by zohľadňoval súčasné aj budúce požiadavky. Oznámený návrh zohľadňuje závery tejto kontroly.


10. Reference Documents - Basic Texts
Základné texty boli predložené v rámci predchádzajúceho oznámenia: 2014/545/UK


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nie


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nie


14. Fiscal measures
Nie


15. Impact assessment
Áno


16. TBT and SPS aspects
Aspekt technických prekážok obchodu

Nie - návrh nemá výrazný vplyv na medzinárodný obchod

Aspekt sanitárnych a fytosanitárnych opatrení

Nie - návrh nie je sanitárne ani fytosanitárne opatrenie

**********
Európska komisia

Kontaktný bod smernice (EÚ) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-mail: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification