Notification Detail

The Traffic Signs Regulations and General Directions 2016

Notification Number: 2015/659/UK (United Kingdom (before 2021) before 2021 )
Date received: 01/12/2015
End of Standstill: 02/03/2016

de en fr
de en fr
en
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Viesti 002

Komission tiedonanto - TRIS/(2015) 03689
Direktiivi (EU) 2015/1535
Viestin käännös 001
Ilmoitus: 2015/0659/UK

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201503689.FI)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0659 UK FI 01-12-2015 UK NOTIF


2. Member State
UK


3. Department Responsible
Department for Business, Innovation and Skills
European Reform Directorate
1 Victoria Street, London, SW1H 0ET.

Email: 9834@bis.gsi.gov.uk.


3. Originating Department
Department for Transport
Great Minster House
33 Horseferry Road
London
SW1P 4DR


4. Notification Number
2015/0659/UK - T40T


5. Title
Liikennemerkeistä annetut vuoden 2016 määräykset ja yleiset ohjeet


6. Products Concerned
Liikennemerkit, liikennevalot ja tiemerkinnät.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Liikennemerkeistä annetuilla määräyksillä ja yleisillä ohjeilla säädetään Ison-Britannian julkisilla maanteillä käytettävistä liikennemerkeistä (joihin tämän lainsäädännön osalta kuuluvat myös liikennevalot ja tiemerkinnät). Ilmoituksen kohteena oleva luonnos on liikennemerkeistä annettujen vuoden 2002 määräysten ja yleisten ohjeiden (sellaisina kuin ne ovat muutettuina) täydellinen tarkistus. Luonnos koskee seuraavia seikkoja:
a. paikallisten tiehallinnosta vastaavien viranomaisten käyttämien tiettyjen uusien liikennemerkkien, liikennevalojen ja tiemerkintöjen salliminen,
b. merkkien sijoittamista koskevien joidenkin nykyisten vaatimusten lieventäminen,
c. joidenkin merkkien valaisemista koskevien vaatimusten poistaminen,
d. brittiläisiä ja eurooppalaisia standardeja koskevien viittausten ajan tasalle saattaminen, mukaan lukien vastavuoroista tunnustamista koskevan lausekkeen sisällyttäminen.


9. Brief Statement of Grounds
Yhdistyneen kuningaskunnan liikennemerkkejä koskevien menettelytapojen täydellinen tarkistus on suoritettu viime vuosien aikana. Tarkistuksessa todettiin, että kansallisia määräyksiä tarvitaan, jotta voidaan varmistaa yhdenmukainen liikennemerkkijärjestelmä koko Isossa-Britanniassa. Nykyiset liikennemerkeistä annetut määräykset ja yleiset ohjeet täytyi tarkistaa täydellisesti sen varmistamiseksi, että niillä voidaan luoda sääntelykehys, jossa huomioidaan sekä nykyiset että tulevat vaatimukset. Ilmoituksen kohteena olevassa luonnoksessa huomioidaan kyseisessä tarkistuksessa tehdyt päätelmät.


10. Reference Documents - Basic Texts
Perustekstit on toimitettu aiempien ilmoitusten yhteydessä: 2014/545/UK


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ei


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ei


14. Fiscal measures
Ei


15. Impact assessment
Kyllä


16. TBT and SPS aspects
TBT-näkökohta

Ei - luonnoksella ei ole merkittävää vaikutusta kansainväliseen kauppaan.

SPS-näkökohta

Ei - luonnos ei ole terveys- tai kasvinsuojelutoimi.

**********
Euroopan komissio

Yhteysviranomainen direktiivin (EU) 2015/1535
Telekopio: +32 229 98043
Sähköposti: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification