Notification Detail

The Traffic Signs Regulations and General Directions 2016

Notification Number: 2015/659/UK (United Kingdom (before 2021) before 2021 )
Date received: 01/12/2015
End of Standstill: 02/03/2016

de en fr
de en fr
en
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sõnum 002

Komisjoni teade – TRIS/(2015) 03689
direktiiv (EL) 2015/1535
Sõnumi tõlge 001
Teavitamine: 2015/0659/UK

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201503689.ET)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0659 UK ET 01-12-2015 UK NOTIF


2. Member State
UK


3. Department Responsible
Department for Business, Innovation and Skills
European Reform Directorate
1 Victoria Street, London, SW1H 0ET.

Email: 9834@bis.gsi.gov.uk.


3. Originating Department
Department for Transport
Great Minster House
33 Horseferry Road
London
SW1P 4DR


4. Notification Number
2015/0659/UK - T40T


5. Title
Liiklusmärkide 2016. aasta eeskirjad ja üldsuunised


6. Products Concerned
Liiklusmärgid, foorid ja teemärgised


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Liiklusmärkide eeskirjade ja üldsuunistega nähakse ette Suurbritannia avalikel teedel kasutatavad liiklusmärgid (käesoleva õigusakti mõistes hõlmavad need foore ja teemärgiseid). Teavitatav eelnõu sisaldab liiklusmärkide 2002. aasta eeskirjade ja üldsuuniste (koos hilisemate muudatustega) täielikult ülevaadatud teksti, mille kohaselt
a. lubatakse kohalikel maanteeametitel kasutada teatavaid uusi liiklusmärke, foore ja teemärgiseid;
b. leevendatakse teatavaid praegu liiklusmärkide paigutamisele kehtivaid nõudeid;
c. tühistatakse teatavate liiklusmärkide valgustamise nõuded;
d. ajakohastatakse viited Suurbritannia ja Euroopa standarditele, sh lisatakse vastastikuse tunnustamise klausel.


9. Brief Statement of Grounds
Viimastel aastatel on täielikult üle vaadatud Ühendkuningriigi liiklusmärkide poliitika. Ülevaatamise tulemusena jõuti järeldusele, et Suurbritannia piires liiklusmärkide süsteemi sidususe tagamiseks on vaja riiklikku regulatsiooni, kuid et praegu kehtivad liiklusmärkide eeskirjad ja üldsuunised oli vaja täielikult üle vaadata, et sätestada nendes nii praegusi kui ka tulevasi nõudeid arvestav regulatiivne raamistik. Teavitava eelnõu koostamisel on arvestatud nimetatud ülevaatamise järeldustega.


10. Reference Documents - Basic Texts
Seonduvad õigusaktid on esitatud varasema teavitamise raames: 2014/545/UK.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ei


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ei


14. Fiscal measures
Ei


15. Impact assessment
Jah


16. TBT and SPS aspects
TBT-leping

Ei - eelnõu ei mõjuta märkimisväärselt rahvusvahelist kaubandust.

SPS-leping

Ei - eelnõu ei reguleeri sanitaar- ega fütosanitaarmeedet.

**********
Euroopa Komisjon

Direktiivi (EL) 2015/1535 üldine kontaktinfo
faks: +32 229 98043
e-post: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification