Notification Detail

Decree laying down the regulations for building, using and demolishing constructions (2012 Building Decree)

Notification Number: 2011/212/NL (Netherlands )
Date received: 04/05/2011
End of Standstill: 05/08/2011

de en fr nl
nl
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelande 002

Meddelande från kommissionen - SG(2011) D/51058
Direktiv 98/34/EG
Översättning av meddelandet 001
Anmälan: 2011/0212/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201101058.SV)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2011 0212 NL SV 04-05-2011 NL NOTIF2. Member State
NL


3. Department Responsible
Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer


3. Originating Department
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


4. Notification Number
2011/0212/NL - B00


5. Title
Förordning om fastställande av föreskrifter om uppförande, användning och rivning av byggnadsverk (2012 års byggförordning)


6. Products Concerned
Byggnadsverk (byggnader och byggnadsverk som inte är byggnader)


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Denna förordning omfattar föreskrifter om ombyggnad och rivning av byggnadsverk, om tillståndet för och bruket av befintliga byggnadsverk, obebyggd mark och terräng samt säkerheten under bygge och rivning. Dessa föreskrifter har hittills framför allt återfunnits i 2003 års byggförordning, förordningen om brandsäkert bruk av byggnadsverk och kommunala byggförordningar. Många artiklar innehåller eventuellt tekniska föreskrifter. 2003 års byggförordning samt ändringarna till den har anmälts. Den första anmälan var 2001/0049/NL, och den sista var 2010/0505/NL. Förordningen om brandsäkert bruk av byggnadsverk anmäldes som 2008/0073/NL.

I artikel 1.3 i denna förordning har en bestämmelse om likvärdighet införts. Se även motiveringen till de enskilda artiklarna kommentaren om denna bestämmelse.
Artikel 1.3 – Bestämmelse om likvärdighet
1. De föreskrifter som anges i kapitel 2–7 behöver inte vara uppfyllda om byggnadsverket eller bruket av detta på annat sätt än genom tillämpning av den aktuella föreskriften minst erbjuder samma säkerhet, hälsoskydd, användbarhet, energisnålhet och miljöskydd som eftersträvas genom den föreskrift som fastställs i kapitlen.
2. En likvärdig lösning som den som anges i punkt 1 ska vidmakthållas vid bruk av byggnadsverket.

Vidare hänvisas till punkt 1.3 i motiveringen, ”CE-märkningar och kvalitetsförklaringar”. Det kan här påpekas att denna punkt kommer att anpassas till den nya förordningen om byggprodukter. Den samlingsförordning varigenom detta ska ske kommer att anmälas i god tid.


9. Brief Statement of Grounds
De föreskrifter som följer av förslaget till förordning är inte diskriminerande. Föreskrifterna är nämligen skrivna för att äga tillämpning på varje byggnadsverk som ska uppföras och varje befintligt byggnadsverk.

Denna förordning är nödvändig. Syftet med att slå samman föreskrifterna i en ny förordning är att förbättra sammanhanget inom bygglagstiftningen, förenkla reglerna och förbättra tillgängligheten. Denna integrering är i princip politiskt neutral. Integreringen syftar alltså inte till att öka eller lätta på kraven. Föreskrifterna garanterar en minsta nödvändig kvalitet på byggnadsverk. Faktum kvarstår dock att denna förordning skiljer sig från de nuvarande föreskrifterna. Skillnaderna sammanhänger främst med strävan att göra systemet och begreppen enhetliga, förenklingen av föreskrifter (såsom föreskrifterna om brandsäkerhet), förenlighet med andra regler, erfarenheterna från tillämpningen av de gällande föreskrifterna, unionslagstiftningen och utförda beslut (som en skärpning av värdet för termisk isolering, införande av föreskrifter för a) förvaring utomhus/platser utomhus på nya bostäder, b) säkert underhåll av byggnader, c) hållbart byggande och d) byggnader i säkerhetsområden och kritiska områden för poolbrand längs vägar i grundnätet enligt förordningen om externt skydd för transportvägar).

Mot bakgrund av ovanstående är föreskrifterna väl avvägda och proportionerliga för att uppnå det önskvärda skyddet.


10. Reference Documents - Basic Texts
Grundtexten har bifogas till en tidigare anmälan: 2001/0049/NL: 2008/0073/NL


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nej


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nej


14. Fiscal measures
Nej


15. Impact assessment
Information om konsekvensanalysen återfinns i punkterna 13 och 14 i den allmänna delen av motiveringen (s. 36–39).


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspekt

Nej – förslaget har ingen betydande inverkan på internationell handel.

SPS-aspekt

Nej – förslaget har ingen betydande inverkan på internationell handel.Catherine Day
Secretaris-Generaal
Europese Commissie

Contactpunt Richtlijn 98/34
Fax: (32-2) 296 76 60
email: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification