Notification Detail

Decree laying down the regulations for building, using and demolishing constructions (2012 Building Decree)

Notification Number: 2011/212/NL (Netherlands )
Date received: 04/05/2011
End of Standstill: 05/08/2011

de en fr nl
nl
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Správa 002

Oznámenie (správa) komisie - SG(2011) D/51058
smernica 98/34/EC
Preklad správy 001
Oznámenie: 2011/0212/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201101058.SK)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2011 0212 NL SK 04-05-2011 NL NOTIF2. Member State
NL


3. Department Responsible
Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer


3. Originating Department
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


4. Notification Number
2011/0212/NL - B00


5. Title
Vyhláška, ktorou sa stanovujú predpisy pri výstavbe, využívaní a búraní stavieb (Stavebná vyhláška z roku 2012)


6. Products Concerned
Stavby (budovy a iné stavby okrem budov)


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
V tejto vyhláške sú uvedené požiadavky na renováciu a búranie stavieb, požiadavky na stav a využívanie existujúcich stavieb, otvorených objektov a pozemkov a požiadavky na bezpečnosť stavebných a búracích činností. Doteraz išlo predovšetkým o požiadavky začlenené v stavebnej vyhláške z roku 2003, vyhláške o požiarnej bezpečnosti trvalo obývaných budov a stavebných nariadeniach obcí. Viaceré články môžu obsahovať technické požiadavky. Stavebná vyhláška z roku 2003 a zmeny a doplnenia vyhlášky boli predmetom oznámení. Prvé oznámenie bolo oznámenie č. 2001/0049/NL a posledné oznámenie č. 2010/0505/NL. Vyhláška o požiarnej bezpečnosti trvalo obývaných budov bola predmetom oznámenia č. 2008/0073/NL.

Článok 1.3 vyhlášky obsahuje ustanovenie o rovnocennosti. Ďalšie informácie o tomto ustanovení nájdete aj v prehľade článkov.
Článok 1.3. Ustanovenie o rovnocennosti
1. Žiadne z požiadaviek uvedených v kapitolách 2 až 7 nemusia byť dodržané, ak stavba alebo jej využitie ponúkajú z dôvodu opatrení iných ako je opísaná požiadavka minimálne rovnaké úrovne bezpečnosti, ochrany zdravia, užitočnosti, úspory energie a ochrany životného prostredia, aké mali dosiahnuť požiadavky stanovené v týchto kapitolách.
2. Riešenie v oblasti rovnocennosti uvedené v prvom odseku sa má dodržiavať počas využívania stavby.

Súčasne je uvedený odkaz na odsek 1.3 dôvodovej správy s názvom Označenia CE a osvedčenia o kvalite. Je uvedené, že tento odsek bude upravený tak, aby bol konzistentný s novými nariadeniami o stavebných výrobkoch. Rozhodnutie, ktorým sa tento odsek nahradí, bude včas oznámené.


9. Brief Statement of Grounds
Požiadavky stanovené v návrhu nariadenia nie sú diskriminačné, pretože sa týkajú všetkých stavieb, ktoré majú byť postavené, a všetkých existujúcich stavieb.

Vyhláška je potrebná. Cieľom konsolidácie nariadení do jednej novej vyhlášky je vyššia konzistentnosť stavebných zákonov a nariadení, zníženie záťaže v oblasti súladu s nariadeniami a zvýšenie dostupnosti. Táto integrácia je v podstate politicky neutrálna. Jej cieľom nie je zvýšiť ani znížiť požiadavky. Nariadenia zabezpečia minimálnu požadovanú kvalitu stavieb. Vyhláška však prináša zmeny v porovnaní s existujúcimi predpismi. Zmeny sa týkajú predovšetkým zjednotenia systémov a definícií, zjednodušenia nariadení (napríklad nariadení v oblasti požiarnej bezpečnosti), konzistentnosti s inými nariadeniami, skúseností pri uplatňovaní súčasných predpisov, nariadení EÚ a stanovených prísľubov (napríklad úprava hodnoty tepelnej izolácie, doplnenie požiadaviek na a. vonkajšie uskladnenie/vonkajšie priestory nových domov, b. bezpečnú údržbu budov, c. trvácnosť výstavby a d. výstavbu v bezpečnostných zónach a oblasti zhromaždenia horľavých látok pozdĺž trás základných sietí opísaných vo vyhláške o externej bezpečnosti (prepravné trasy)).

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sú požiadavky spravodlivé a primerané na dosiahnutie cieľovej úrovne ochrany.


10. Reference Documents - Basic Texts
Základné texty boli predložené v rámci predchádzajúceho oznámenia: 2001/0049/NL: 2008/0073/NL


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nie


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nie


14. Fiscal measures
Nie


15. Impact assessment
Informácie o hodnotení vplyvu sú uvedené v odsekoch 13 a 14 všeobecnej časti dôvodovej správy (strany 36 a 39).


16. TBT and SPS aspects
Aspekt technických prekážok obchodu

NIE – Návrh nemá výrazný vplyv na medzinárodný obchod.

Aspekt sanitárnych a fytosanitárnych opatrení

NIE – Návrh nemá výrazný vplyv na medzinárodný obchod.Catherine Day
Secretaris-Generaal
Europese Commissie

Contactpunt Richtlijn 98/34
Fax: (32-2) 296 76 60
email: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification