Notification Detail

Decree laying down the regulations for building, using and demolishing constructions (2012 Building Decree)

Notification Number: 2011/212/NL (Netherlands )
Date received: 04/05/2011
End of Standstill: 05/08/2011

de en fr nl
nl
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Ziņa 002

Komisijas ziņojums - SG(2011) D/51058
Direktīva 98/34/EC
Ziņojuma tulkošana 001
Notifikācija: 2011/0212/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201101058.LV)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2011 0212 NL LV 04-05-2011 NL NOTIF2. Member State
NL


3. Department Responsible
Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer


3. Originating Department
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


4. Notification Number
2011/0212/NL - B00


5. Title
Dekrēts, ar ko paredz noteikumus būvju celtniecībai, ekspluatācijai un nojaukšanai (2012. gada Būvniecības dekrēts)


6. Products Concerned
Būves (ēkas un būves, kas nav ēkas)


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Šajā dekrētā paredzēti noteikumi par būvju celtniecību un nojaukšanu, esošu būvju, atklātu pagalmu un teritoriju stāvokli un ekspluatāciju un drošību būvniecības un nojaukšanas laikā. Līdz šim šie noteikumi iekļauti galvenokārt 2003. gada Būvniecības dekrētā, Dekrētā par būvju ekspluatācijas ugunsdrošības prasībām un pašvaldību būvniecības noteikumos. Daudzos pantos var būt ietverti tehniski noteikumi. 2003. gada Būvniecības dekrēts un tā grozījumi ir iepriekš paziņoti. Pirmais paziņojums ir 2001/0049/NL, bet nesenākais — 2010/0505/NL. Dekrēts par būvju ekspluatācijas ugunsdrošības prasībām ir paziņots ar numuru 2008/0073/NL.

Dekrēta 1.3. pantā ir ietverta līdzvērtības klauzula. Informācija par to skatāma arī pantu izklāstā.
1.3. pants. Līdzvērtības klauzula
1. Dekrēta 2.–7. nodaļā paredzētās prasības nav nepieciešams īstenot, ja, piemērojot būvei vai tās ekspluatācijai citus noteikumus, ir nodrošināta tāda paša līmeņa drošība, veselības aizsardzība, pielietojamība, energoefektivitāte un vides aizsardzība, kāda paredzēta minēto nodaļu prasībās.
2. Tāds pats nosacījums, kā aprakstīts 1. punktā, ir jāievēro visā būves ekspluatācijas laikā.

Bez tam jāmin arī paskaidrojumu raksta 1.3. punkts „CE marķējums un kvalitātes deklarācija”. Šo punktu pielāgos jaunajai būvniecības produktu regulai. Aizstājošais dekrēts, ar ko to īstenos, tiks paziņots attiecīgajā brīdī.


9. Brief Statement of Grounds
Dekrēta projekta noteikumi nav diskriminējoši. Proti, tos piemēro visām esošajām un nākamajām būvēm.

Dekrēts ir nepieciešams. Mērķis noteikumu apvienošanai vienā jaunā dekrētā ir palielināt būvniecības tiesību normu saskaņotību, mazināt normatīvo spiedienu un uzlabot pieejamību. Šī integrācija būtībā ir politiski neitrāla. Tās mērķis nav pastiprināt vai atvieglot prasības. Ar noteikumiem tiek garantēts minimālais nepieciešamais būvju kvalitātes līmenis. Tomēr tas nenozīmē, ka dekrēts neatšķiras no pašreiz spēkā esošajiem noteikumiem. Atšķirības galvenokārt ir saistītas ar sistēmu un definīciju vienādošanu, noteikumu (piemēram, ugunsdrošības noteikumu) vienkāršošanu, saskaņošanu ar citiem normatīvajiem aktiem, ar pieredzi pašreiz spēkā esošo noteikumu piemērošanā, Eiropas tiesību aktiem un pausto apņemšanos (piemēram, noteikt stingrāku vērtību termiskajai izolācijai; iekļaut noteikumus par a) jaunu mājokļu ārējām uzglabāšanas telpām / arējām telpām, b) ēku drošu ekspluatāciju, c) ilgtspējīgu būvju celtniecību un d) būvniecību drošības zonās un uzliesmojošu šķidrumu iespējamās noplūdes zonās, kas atrodas pie galveno tīklu līnijām, kā noteikts Dekrētā par pārvadājumu maršrutu ārējo drošību).

Ņemot vērā iepriekš minēto, noteikumi ir samērīgi un proporcionāli, lai sasniegtu vēlamo aizsardzības līmeni.


10. Reference Documents - Basic Texts
Pamatteksti ir nosūtīti ar iepriekšējiem paziņojumiem: 2001/0049/NL, 2008/0073/NL.


11. Invocation of the Emergency Procedure12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality14. Fiscal measures15. Impact assessment
Informācija par ietekmes novērtējumu ir iekļauta paskaidrojumu raksta vispārīgās daļas 13. un 14. punktā (36.-39. lpp.).


16. TBT and SPS aspects
TBT aspekts

NĒ — projektam nav būtiskas ietekmes uz starptautisko tirdzniecību.

SPS aspekts

NĒ — projektam nav būtiskas ietekmes uz starptautisko tirdzniecību.Catherine Day
Secretaris-Generaal
Europese Commissie

Contactpunt Richtlijn 98/34
Fax: (32-2) 296 76 60
email: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification