Notification Detail

Decree laying down the regulations for building, using and demolishing constructions (2012 Building Decree)

Notification Number: 2011/212/NL (Netherlands )
Date received: 04/05/2011
End of Standstill: 05/08/2011

de en fr nl
nl
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Pranešimas 002

Komisijos pranešimas - SG(2011) D/51058
Direktyva 98/34/EB
Pranešimo vertimas 001
Pranešimas: 2011/0212/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201101058.LT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2011 0212 NL LT 04-05-2011 NL NOTIF2. Member State
NL


3. Department Responsible
Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer


3. Originating Department
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


4. Notification Number
2011/0212/NL - B00


5. Title
Dekretas dėl statinių statybos, eksploatavimo ir griovimo taisyklių (2012 m. Statybos dekretas)


6. Products Concerned
Statybos (pastatai ir statiniai, kurie nėra pastatai)


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Šiame dekrete pateikti reikalavimai, keliami statinių statybai ir griovimui, esamų statinių, atvirų kiemų ir teritorijų būklei ir eksploatacijai bei saugai vykdant statybas ir griaunant statinius. Iki šiol taisyklės buvo įtrauktos į 2003 m. Statybos dekretą, dekretą dėl statinių eksploatavimo gaisrinės saugos reikalavimų ir Savivaldybių statybos kodeksą. Įvairiuose straipsniuose gali būti techninių taisyklių. Apie 2003 m. Statybos dekretą ir jo pakeitimus pranešta anksčiau. Pirmas pranešimas – Nr. 2001/0049/NL, paskutinis – Nr. 2010/0505/NL. Dėl dekreto dėl statinių eksploatavimo gaisrinės saugos reikalavimų pateiktas pranešimas Nr. 2008/0073/NL.

Dekreto 1.3 straipsnyje pateikti lygiavertiškumo reikalavimai. T. p. žr. straipsnio, kuriuo padarytas šis pakeitimas, paaiškinimą.
1.3 straipsnis. Lygiavertiškumo reikalavimas
1. 2–7 skyrių reikalavimų nebūtina taikyti, jei taikant kitus statiniams ar jų eksploatavimui galiojančius reikalavimus užtikrinama to paties lygio kaip ir aprašytas minėtose dalyse sauga, sveikatos apsauga, pritaikymas, energinis naudingumas ir aplinkosauga;
2. eksploatuojant statinį būtina įgyvendinti lygiaverčius sprendimus pagal 1 punktą.

Toliau teikiama nuoroda į aiškinamojo rašto 1.3 punktą „CE ženklinimas ir kokybės deklaracija“. Pažymėtina, kad šis punktas bus pritaikytas prie naujo statybos produktų reglamento. Apie jį įgyvendinantį dekretą bus pranešta tinkamu laiku.


9. Brief Statement of Grounds
Dekreto projekto taisyklės nėra diskriminuojančios. Jos taikomos visiems dabartiniams ir būsimiems statiniams.

Dekretas yra būtinas. Taisyklių konsolidavimo naujajame dekrete tikslas yra padidinti ryšį tarp statybos teisės normų, sumažinti administracinę naštą ir pagerinti prieinamumą. Integracija iš esmės politiškai yra neutrali. Tai reiškia, kad integracijos tikslas nėra padidinti ar sumažinti reikalavimus. Taisyklėmis užtikrinamas mažiausias būtinas kokybės lygis. Tačiau tai nereiškia, kad dekretas nesiskiria nuo šiuo metu galiojančių taisyklių. Skirtumai daugiausia susiję su sistemos ir sąvokų suvienodinimu, taisyklių (pvz., gaisrinės saugos) supaprastinimu, suderinimu su kitais teisiniais reglamentais, patirtimi taikant šiuo metu galiojančias taisykles, Europos teisės aktais ir planais (pvz., dėl griežtesnės šiluminės izoliacijos verčių nustatymo; taisyklių, susijusių su: a) naujų gyvenamųjų namų saugojimo patalpomis / išorinėmis patalpomis, b) saugia pastatų eksploatacija, c) ilgalaikėmis statinių statybomis ir d) statybų saugos zonomis bei degių skysčių koncentracijos zonomis, esančiomis prie pagrindinių tinklų linijų pagal dekretą dėl transporto kelių išorinės saugos).

Atsižvelgiant į tai, kas minėta, taisyklės yra tinkamos ir proporcingos siekiant norimo saugos lygio.


10. Reference Documents - Basic Texts
Pagrindiniai tekstai pateikti su ankstesniais pranešimais: 2001/0049/NL ir 2008/0073/NL


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Informacija apie poveikio įvertinimą pateikta aiškinamojo rašto bendrosios dalies 13 ir 14 punktuose (36–39 psl.).


16. TBT and SPS aspects
Techninių prekybos kliūčių aspektas

NE – projektas neturi didelės įtakos tarptautinei prekybai.

Sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių aspektas

NE – projektas neturi didelės įtakos tarptautinei prekybai.Catherine Day
Secretaris-Generaal
Europese Commissie

Contactpunt Richtlijn 98/34
Fax: (32-2) 296 76 60
email: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification