Notification Detail

Decree laying down the regulations for building, using and demolishing constructions (2012 Building Decree)

Notification Number: 2011/212/NL (Netherlands )
Date received: 04/05/2011
End of Standstill: 05/08/2011

de en fr nl
nl
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Viesti 002

Komission tiedonanto - SG(2011) D/51058
Direktiivi 98/34/EY
Viestin käännös 001
Ilmoitus: 2011/0212/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201101058.FI)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2011 0212 NL FI 04-05-2011 NL NOTIF2. Member State
NL


3. Department Responsible
Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer


3. Originating Department
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


4. Notification Number
2011/0212/NL - B00


5. Title
Asetus rakennusten rakentamista, käyttöä ja purkamista koskevien määräysten vahvistamisesta (vuoden 2012 rakennusasetus)


6. Products Concerned
Rakennukset (asuinrakennukset ja muut rakennukset)


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Asetuksessa esitetään vaatimukset, jotka koskevat rakennusten korjaamista ja purkamista, olemassa olevien rakennusten kuntoa ja käyttöä, avoimia kiinteistöjä ja maa-aloja sekä turvallisuutta rakentamisen ja purkamisen aikana. Vaatimukset on tähän saakka sisällytetty vuoden 2003 rakennusasetukseen ja rakennusten paloturvallisesta käytöstä annettuun asetukseen sekä paikallisiin rakennusmääräyksiin. Monet pykälät sisältävät mahdollisesti teknisiä määräyksiä. Vuoden 2003 rakennusasetuksesta ja sitä koskevista muutoksista on annettu ilmoitukset. Ensimmäinen ilmoitusnumero on 2001/0049/NL ja viimeinen 2010/0505/NL. Rakennusten paloturvallisesta käytöstä annetun asetuksen ilmoitusnumero on 2008/0073/NL.

Asetuksen 1.3 pykälä sisältää samanarvoisuutta koskevan määräyksen. Katso myös kyseiseen pykälään liittyvät pykäläkohtaiset perustelut.
1.3 pykälä Samanarvoisuutta koskeva määräys
1. Vaatimuksia, jotka esitetään 2-7 luvussa, ei tarvitse täyttää, jos rakennus tai sen käyttö täyttävät muuten kuin edellä tarkoitetun vaatimuksen soveltamisen myötä vähintään kyseisissä luvuissa säädettyjen vaatimusten tavoitteena olevan turvallisuutta, terveyden suojelua, hyödyllisyyttä, energiansäästöä ja ympäristönsuojelua koskevan tason.
2. Edellä esitetyn 1 momentin säännöksiä vastaava ratkaisu on voimassa rakennuksen käytön osalta.

Lisäksi viitataan "CE-merkinnät ja laatutodistukset" -perustelujen 1.3 kohtaan. Huomautetaan, että kyseinen kohta ja uusi rakennustuoteasetus yhdenmukaistetaan. Säädös, jolla tämä toteutetaan, ilmoitetaan myöhemmin.


9. Brief Statement of Grounds
Asetusehdotuksen vaatimukset ovat syrjimättömiä, koska niitä sovelletaan kaikkiin rakennettaviin ja olemassa oleviin rakennuksiin.

Asetus on tarpeellinen. Määräysten yhdistämisellä yhdeksi uudeksi asetukseksi tavoitellaan rakennussäännösten parempaa sisäistä yhtenäisyyttä, sääntelypaineen vähentymistä ja saatavuuden paranemista. Yhdistäminen on periaatteessa tasapuolinen toimenpide. Yhdistämisen tavoitteena ei ole lisätä tai keventää vaatimuksia. Määräyksillä turvataan rakennusten tarpeelliseksi katsottu vähimmäislaatu. Siitä huolimatta asetus eroaa joltain osin nykyisistä määräyksistä. Erot liittyvät etenkin järjestelmien ja käsitteiden yhdenmukaistamiseen, määräysten (esimerkiksi paloturvallisuusmääräysten) yksinkertaistamiseen, yhtenäistämiseen muun sääntelyn kanssa, nykyisten määräysten soveltamisesta saatuihin kokemuksiin, Euroopan tason sääntelyyn ja tehtyihin lupauksiin (esimerkiksi lämmöneristystä koskevan arvon täsmentäminen, vaatimusten säätäminen a. uusien asuntojen ulkovarastoinnista/ulkotiloista, b. rakennusten turvallisesta kunnossapidosta, c. kestävästä rakentamisesta ja d. rakentamisesta turva-alueilla ja nestepalovaara-alueilla, joita on kuljetusreittien ulkoisesta turvallisuudesta annetussa asetuksessa tarkoitettujen perusverkostoreittien varsilla).

Edellä sanotun huomioon ottaen määräykset ovat oikeasuhteisia niillä tavoitellun suojelun saavuttamiseksi.


10. Reference Documents - Basic Texts
Perustekstit on lähetetty aiemman ilmoituksen liitteenä: 2001/0049/NL 2008/0073/NL


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ei


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ei


14. Fiscal measures
Ei


15. Impact assessment
Vaikutustenarviointi on asetusehdotuksen perustelujen yleisen osan 13 ja 14 kohdassa (sivut 36–39).


16. TBT and SPS aspects
TBT-näkökohta

EI- Ehdotuksella ei ole merkittävää vaikutusta kansainväliseen kauppaan.

SPS-näkökohta

EI- Ehdotuksella ei ole merkittävää vaikutusta kansainväliseen kauppaan.Catherine Day
Secretaris-Generaal
Europese Commissie

Contactpunt Richtlijn 98/34
Fax: (32-2) 296 76 60
email: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification