Notification Detail

Decree laying down the regulations for building, using and demolishing constructions (2012 Building Decree)

Notification Number: 2011/212/NL (Netherlands )
Date received: 04/05/2011
End of Standstill: 05/08/2011

de en fr nl
nl
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Zpráva 002

Zpráva od Komise - SG(2011) D/51058 směrnice 98/34/ES
Překlad zprávy 001
Oznámení: 2011/0212/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201101058.CS)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2011 0212 NL CS 04-05-2011 NL NOTIF2. Member State
NL


3. Department Responsible
Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer


3. Originating Department
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


4. Notification Number
2011/0212/NL - B00


5. Title
Výnos, kterým se stanoví předpisy pro výstavbu, použití a demolici staveb (stavební výnos z roku 2012)


6. Products Concerned
Stavby (budovy a jiné stavby než budovy)


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Tento výnos stanoví požadavky týkající se renovace a demolice staveb, požadavky týkající se stavu a použití stávajících staveb, otevřených nemovitostí a pozemků. Doposud jsou tyto požadavky převážně zahrnuty ve stavebním výnosu z roku 2009, výnosu o požární bezpečnosti v budovách a obecních stavebních předpisech. Technické požadavky mohou být obsaženy v mnoha článcích. Stavební výnos z roku 2003 a změny tohoto výnosu byly součástí dřívějšího oznámení. Prvním oznámením bylo 2001/0049/NL a poslední oznámením bylo 2010/0505/NL. Oznámení výnosu o požární bezpečnosti v budovách mělo číslo 2008/0073/NL.

Čl. 1 odst. 3 tohoto výnosu obsahuje ustanovení o rovnocennosti. Více informací o tomto ustanovení je k dispozici v „Přehledu článků“.
Čl. 1 odst. 3 - Ustanovení o rovnocennosti
1. Jakýkoliv požadavek popsaný v kapitolách 2-7 nemusí být splněn, pokud daná stavba nebo její použití, na základě opatření lišících se od popsaných požadavků, poskytuje alespoň stejné stupně bezpečnosti, ochrany zdraví, prospěšnosti, energetické úspornosti a ochrany životního prostředí, jako jsou ty, na které se vztahují požadavky stanovené v těchto kapitolách.
2. Rovnocenné řešení, jak je popsáno v prvním odstavci, musí být zachováno po celou dobu použití stavby.

Dále je uveden odkaz na bod 1.3 důvodové zprávy s názvem „Označení CE a osvědčení o kvalitě“. Upozorňuje se, že tento bod bude upraven, aby byl uveden do souladu s novým nařízením o stavebních výrobcích. Rozhodnutí o nahrazení za tímto účelem bude včas oznámeno.


9. Brief Statement of Grounds
Požadavky stanovené v tomto návrhu nařízení jsou nediskriminující, jelikož se vztahují na všechny v budoucnu postavené stavby a veškeré stávající stavby.

Výnos je nezbytný. Cíli sloučení předpisů do jednoho nového výnosu jsou zvýšení soudržnosti stavebních zákonů a nařízení, snížení zátěže spojené s dodržováním shody a zlepšení dostupnosti. Toto sjednocení je v zásadě neutrální s ohledem na politiku. Záměrem není zvýšení nebo snížení požadavků. Předpisy zajistí minimálně požadovanou kvalitu staveb. Výnos však zahrnuje změny ve srovnání se stávajícími předpisy. Tyto rozdíly se týkají zejména sjednocení systémů a definic, zjednodušení předpisů (jako např. předpisů požární bezpečnosti), soudržnosti s jinými předpisy, zkušeností z uplatňování stávajících předpisů, předpisů EU a daných slibů (např. zpřísnění hodnoty tepelné izolace; zařazení požadavků na a) venkovní skladovací/venkovní místnosti nových domů, b) bezpečnou údržbu budov, c) trvanlivou stavbu a d) stavbu v bezpečnostních zónách a oblastech s nebezpečím výskytu hořlavých kapalin podél tras hlavní sítě dle výnosu o externí bezpečnosti (přepravních tras).

S ohledem na výše uvedené jsou tyto požadavky nestranné a přiměřené k dosažení cílené úrovně ochrany.


10. Reference Documents - Basic Texts
Základní texty byly předloženy společně s předchozím oznámením: 2001/0049/NL: 2008/0068/NL


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Informace o posouzení dopadu jsou k dispozici v bodech 13 a 14 obecné části důvodové zprávy (strany 36-39).


16. TBT and SPS aspects
Hledisko TBT

Ne - Tento návrh nemá významný vliv na mezinárodní obchod.

Hledisko SPS

Ne - Tento návrh nemá významný vliv na mezinárodní obchod.Catherine Day
Secretaris-Generaal
Europese Commissie

Contactpunt Richtlijn 98/34
Fax: (32-2) 296 76 60
email: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification