Notification Detail

Decree laying down the regulations for building, using and demolishing constructions (2012 Building Decree)

Notification Number: 2011/212/NL (Netherlands )
Date received: 04/05/2011
End of Standstill: 05/08/2011

de en fr nl
nl
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Съобщение 002

Съобщение от Комисията – ГС (2011) D/51058
Директива 98/34/ЕО
Превод на съобщението 001
Нотификация: 2011/0212/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201101058.BG)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2011 0212 NL BG 04-05-2011 NL NOTIF2. Member State
NL


3. Department Responsible
Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer


3. Originating Department
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


4. Notification Number
2011/0212/NL - B00


5. Title
Указ за постановяване на наредби за строителство, използване и разрушаване на конструкции (Указ за строителството 2012 г.)


6. Products Concerned
Конструкции (сгради и конструкции, различни от сгради)


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Настоящият указ описва изискванията за реновиране и разрушаване на конструкции, изискванията за състоянието и за използването на съществуващи конструкции, открити площадки и райони и изискванията за безопасността на дейностите по строителство и разрушаване. До момента тези изисквания са предимно онези, включени в Указа за строителството от 2003 г., Указа за противопожарната безопасност на обитаваните сгради и общинските строителни наредби. Много от членовете могат да съдържат технически изисквания. Указът за строителството от 2003 г. и измененията на указа са нотифицирани. Първата нотификация е 2001/0049/NL, а последната е 2010/0505/NL. Нотификацията на Указа за противопожарната безопасност на обитавани сгради е 2008/0073/NL.

Член 1.3 от указа съдържа разпоредба за еквивалентност. Позовете се също на Прегледа на статии за допълнителна информация относно тази разпоредба.
Член 1.3 Разпоредба за еквивалентност
1. Всяко описание, направено в глави 2-7, не следва да се спазва, ако конструкцията или нейното използване поради други мерки, различни от описаните, предлага най-малко същото ниво на безопасност, опазване на здравето, полезност, енергоспестяване и опазване на околната среда като онези, които се целят с изискванията, посочени в тези глави.
2. Еквивалентно решение, както е описано в първия параграф, следва да се въведе с използването на конструкцията.

В допълнение се прави справка с параграф 1.3 от обяснителния меморандум под заглавието „СЕ маркировки и удостоверения за качество“. Обръща се внимание, че този параграф ще се регулира, за да се приведе в съответствие с новата Наредба за строителните продукти. Решението за замяна в тази връзка ще бъде нотифицирано своевременно.


9. Brief Statement of Grounds
Изискванията, постановени в проекта на наредба, са недискриминативни, тъй като те се прилагат за всяка конструкция, която ще се изгражда, и за всяка съществуваща конструкция.

Указът е необходим. Целите за консолидиране на наредбите в един нов указ са насочени към засилване на свързаността на законите и наредбите за строителството, към намаляване на тежестта, свързана със спазването, и към подобряване на достъпността. Това интегриране в основата си е политически неутрално. То няма за цел да увеличи или намали изискванията. Наредбите ще осигурят минималното изисквано качество на конструкциите. Указът обаче съдържа промени в сравнение с действащите наредби. Различията са свързани предимно с уеднаквяване на системите и определенията, опростяване на наредбите (например на наредбите за противопожарна безопасност), свързаност на наредбите, опитa от прилагането на текущите наредби, регламенти на ЕС и дадени обещания (например уеднаквяване на стойностите за термоизолация; добавяне на изисквания за: a. външно съхранение/външни стаи на нови къщи, б. безопасна поддръжка на сгради, в. устойчиво строителство и г. строителство в безопасни зони и в области с концентрация на запалими течности край трасета на основната мрежа в съответствие с Указа за външната безопасност (транспортни трасета)).

С оглед на горепосоченото изискванията са справедливи и пропорционални по отношение на постигане на целевото ниво на защита.


10. Reference Documents - Basic Texts
Основните текстове са приложени към предходна нотификация: 2001/0049/NL: 2008/0073/NL


11. Invocation of the Emergency Procedure
Не


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Не


14. Fiscal measures
Не


15. Impact assessment
Информация за оценки на въздействието е включена в параграфи 13 и 14 от общата част на обяснителния меморандум (страници 36-39).


16. TBT and SPS aspects
Аспект на TБT

НЕ — проектът не оказва значително въздействие върху международната търговия.

Аспект на СФС

НЕ — проектът не оказва значително въздействие върху международната търговия.Catherine Day
Secretaris-Generaal
Europese Commissie

Contactpunt Richtlijn 98/34
Fax: (32-2) 296 76 60
email: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification