Notification Detail

Article 23a(3) and 23d of the Amendment to the Housing Act 2014 and the Municipalities Act in connection with tackling undesirable side-effects of residential accommodation for holiday letting purposes and tackling residential nuisance (Act on residential accommodation for holiday letting purposes).

Notification Number: 2020/746/NL (Netherlands )
Date received: 02/12/2020
End of Standstill: 03/03/2021

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sporočilo 002

Sporočilo Komisije - TRIS/(2020) 04269
Direktiva (EU) 2015/1535
Prevod sporočila 001
Obvestilo: 2020/0746/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202004269.SL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0746 NL SL 02-12-2020 NL NOTIF


2. Member State
NL


3. Department Responsible
Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer


3. Originating Department
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


4. Notification Number
2020/0746/NL - SERV20


5. Title
Člen 23a(3) in 23d spremembe Zakona o stanovanjih iz leta 2014 in Zakona o občinah v zvezi z obravnavo neželenih stranskih učinkov stanovanjskih objektov za oddajanje v počitniške namene in obravnave motenja stanovalcev (Zakon o stanovanjskih objektih za oddajanje v počitniške namene).


6. Products Concerned
Storitve informacijske tehnologije, ki ponujajo storitve za stanovanjske objekte za oddajanje v počitniške namene.


7. Notification Under Another Act8. Main Content
Na podlagi spremembe Zakona o stanovanjih iz leta 2014 v zvezi z obravnavo neželenih stranskih učinkov stanovanjskih objektov za oddajanje v počitniške namene (Zakon o stanovanjskih objektih za oddajanje v počitniške namene) so občinam dana pooblastila, da uvedejo sistem izdaje dovoljenj za ponudnike stanovanjskih objektov za oddajanje v počitniške namene, na primer v obliki obveznosti registracije, nočnega merila, po možnosti v kombinaciji z obveznostjo poročanja in/ali obveznostjo pridobitve dovoljenja.

Med parlamentarno razpravo o zakonu sta bili poleg navedenih pooblastil občinam sprejeti dve spremembi, katerih namen je naložiti neposredne obveznosti storitvam informacijske družbe, ki ponujajo stanovanjske objekte za oddajanje v počitniške namene. Pri obravnavi teh sprememb je nizozemska vlada postavila pogoj, da morata ti v primeru sprejetja pred začetkom veljavnosti izpolniti evropske zahteve o priglasitvi. Navedeno konkretno zadeva (I) prepoved objavljanja oglasov brez številke registracije in (II) obveznost zagotavljanja informacij. Zadevna člena se glasita:

Člen 23a(3):
V obsegu, v katerem je mestni svet uporabil določbe odstavka 1, je brez številke registracije prepovedano objaviti ponudbo za uporabo stanovanjskega objekta, navedenega v odstavku 1, v obliki oddaje v počitniške namene, kot je opisano v Odloku o stanovanjih.

Člen 23d:
V kolikor je mestni svet uporabil člen 23a(1) ali člen 23b(1) ali (2), oseba, ki zagotavlja storitev, namenjeno objavljanju ponudb stanovanjskih objektov za oddajo v počitniške namene, obvesti osebo, ki ponuja stanovanjski objekt za oddajo v počitniške namene, o prepovedih iz člena 23a(1) in člena 23b(1) ter (2).

V skladu s členom 5(1) Direktive 2015/1535 se ta člena priglasi kot tehnična predpisa z možnostjo njunih sprememb, ki jih predlagajo Evropska komisija (EK) in/ali države članice. Po zaključku postopka obveščanja bosta navedena člena – ne glede na to, ali sta bila na podlagi postopka obveščanja spremenjena ali ne – začela veljati na podlagi ločene odredbe.

V skladu z drugi alinejo člena 5(1) so priloženi neposredno povezani osnovni zakoni, predpisi in upravne določbe, da bi EK lahko ocenila obseg priglašenih členov.

Opozoriti je treba, da se oba člena priglasita tudi v skladu z Direktivo 2000/31/ES.

Klavzula o vzajemnem priznavanju se za zadevne člene, obravnavane v tem obvestilu, ne uporablja. Zaradi popolnosti je treba opozoriti, da je bil (drug) osnutek uredbe, na katerem temeljijo priložene osnovne določbe, že priglašen (2020/587/NL). Ta osnutek uredbe vključuje klavzulo o vzajemnem priznavanju v členu 3(1).

Opomba: Člena 23e in 33a(b) vsebujeta določbe, da morajo platforme odstraniti informacije (oglase ipd.), ki kršijo veljavne zakone in predpise, in/ali onemogočiti dostop do njih (obvestilo in odstranitev). To spada že v obseg Direktive o elektronskem poslovanju in zato zadeva dodatno kodifikacijo te direktive, kar je sporočeno v skladu s členom 5(1) (2015/1535).


9. Brief Statement of Grounds
Nizozemska meni, da obsežno oddajanje stanovanjskih objektov v počitniške namene prek digitalnih platform v nekaterih mestih resno škoduje primernosti za življenje in varnosti ter slabi ponudbo na nepremičninskem trgu. To ogroža pravice in svoboščine drugih oseb. To je dovolj resno, da predstavlja kršenje javne politike (prevladujoči razlog, povezan z javnim interesom).

Nujnost
Z namenom ukrepanja proti tej kršitvi javne politike je med drugim potrebno zagotoviti, da se na trgu oddajanja objektov v počitniške namene ponujajo le oglasi, ki jih odobri pristojni organ (občina). V praksi dostop do tega trga poteka skoraj izključno prek digitalnih platform, zato jim je treba prepovedati objavljanje nezakonitih oglasov (brez številke registracije itd.) in jih zavezati, da ponudnike obvestijo o zakonih in predpisih, ki se uporabljajo za zakonito oddajanje stanovanj.

Primernost
Na ta način se lahko zaščiti javna politika, saj se predvsem v mestih, kjer so te težave največje, zagotovi, da se na trgu pojavijo le zakoniti oglasi, nezakoniti oglasi na trgu pa so prepovedani. Zagotovi se tudi, da se ponudniki stanovanjskih objektov ves čas zavedajo (oziroma se šteje, da se zavedajo) pravil, ki se uporabljajo za zakonito oddajanje stanovanjskih objektov. To zagotavlja, da so pravila učinkovita in primerna za učinkovito ukrepanje zoper kršitve javne politike z oddajanjem v počitniške namene.

Sorazmernost
Nizozemska meni, da je izpolnitev javnega interesa – ukrepanje proti kršenju javne politike, kot je opredeljeno pod naslovom „nujnost“ – zadosten razlog za omejitev pravice digitalnih platform, ne da bi se soočile z nacionalnimi omejitvami na notranjem trgu. Pri oblikovanju te omejitve je bilo pomembno upoštevanje, da sta oba predlagana ukrepa izvedljiva in zadevata le omejeno izvedbeno breme za platforme. Poleg tega se obveznosti za platforme ne uporabljajo za vsak oglas v vsaki nizozemski občini, ampak le za oglase v občinah, kjer je bila na podlagi lokalne situacije uvedena zahteva registracije, obveščanja in/ali dovoljenja za oddajanje v počitniške namene. Z vidika zgoraj navedenega so ukrepi sorazmerni.

Subsidiarnost
Predlagani ukrepi ne presegajo nujno potrebnega in za doseganje želenega cilja ne obstajajo manj omejevalni ukrepi.

Nediskriminatornost
Zakon je bil zasnovan na način, da niti neposredno niti posredno ne razlikuje med nacionalnostjo. Vsakdo, ki ima v lasti nepremičnino na Nizozemskem ali je pooblaščen za ponujanje te nepremičnine v oddajo v počitniške namene, lahko to nepremičnino ponuja za oddajo v počitniške namene, če so izpolnjena pravila, ki jih lahko naložijo občine na podlagi tega zakona.

Za podrobnejšo utemeljitev je navedeno napotilo na obrazložitvene opombe v zvezi s členoma 23a(3) in 23d, ki so bile priglašene kot drugo besedilo v tem obvestilu.


10. Reference Documents - Basic Texts
Številke ali naslovi osnovnih besedil: 35 353 - Spremembe Zakona o stanovanjih iz leta 2014 in Zakona o občinah v zvezi z obravnavo neželenih stranskih učinkov stanovanjskih objektov za oddajanje v počitniške namene in obravnave motenja stanovalcev (Zakon o stanovanjskih objektih za oddajanje v počitniške namene). Priložena so ustrezna besedila, da se EK omogoči ocena področja uporabe priglašenih členov.
Osnovna besedila so bila posredovana s predhodnim uradnim obvestilom: 2020/587/NL


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Da


16. TBT and SPS aspects
Vidik TOT

Ne - osnutek nima pomembnega vpliva na mednarodno trgovino.

Vidik SFS

Ne - osnutek nima pomembnega vpliva na mednarodno trgovino.

Ne – osnutek ni ne sanitarni ne fitosanitarni ukrep.

**********
Evropska komisija

Direktiva o kontaktni točki (EU) 2015/1535
Faks: +32 229 98043
e-naslov: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification