Notification Detail

Article 23a(3) and 23d of the Amendment to the Housing Act 2014 and the Municipalities Act in connection with tackling undesirable side-effects of residential accommodation for holiday letting purposes and tackling residential nuisance (Act on residential accommodation for holiday letting purposes).

Notification Number: 2020/746/NL (Netherlands )
Date received: 02/12/2020
End of Standstill: 03/03/2021

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Správa 002

Oznámenie (správa) komisie - TRIS/(2020) 04269
smernica (EÚ) 2015/1535
Preklad správy 001
Oznámenie: 2020/0746/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202004269.SK)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0746 NL SK 02-12-2020 NL NOTIF


2. Member State
NL


3. Department Responsible
Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer


3. Originating Department
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


4. Notification Number
2020/0746/NL - SERV20


5. Title
V súlade s článkom 23a ods. 3 a 23d zmeny zákona o bývaní z roku 2014 a zákona o obciach v súvislosti s riešením nežiaducich vedľajších účinkov využívania bývania v obytných domoch na prenájom na dovolenkové účely a riešením nepríjemností v obytných domoch (zákon o využívaní bývania v obytných domoch na prenájom na dovolenkové účely).


6. Products Concerned
Služby informačnej spoločnosti ponúkajúce služby v oblasti využívania bývania v obytných domoch na prenájom na dovolenkové účely.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
V dôsledku zmeny zákona o bývaní z roku 2014 v súvislosti s riešením nežiaducich vedľajších účinkov využívania bývania v obytných domoch na prenájom na dovolenkové účely (zákon o využívaní bývania v obytných domoch na prenájom na dovolenkové účely) dostali obce právomoc zriadiť systém udeľovania licencií pre poskytovateľov bývania v obytných domoch na prenájom na dovolenkové účely napríklad vo forme povinnosti registrácie, nočného kritéria, prípadne v kombinácii s povinnosťou hlásenia a/alebo povinnosťou získať povolenie.

Počas parlamentnej rozpravy o zákone boli okrem týchto právomocí pre obce prijaté aj dve zmeny, ktorých cieľom je uložiť priame povinnosti službám informačnej spoločnosti, ktoré ponúkajú bývanie v obytných domoch na prenájom na dovolenkové účely. Holandská vláda si pri riešení týchto zmien stanovila podmienku, že ak budú zmeny prijaté, musia pred tým, ako budú môcť nadobudnúť účinnosť, najskôr prejsť európskymi požiadavkami na oznamovanie. Konkrétne sa to týka I) zákazu uverejňovania reklám bez registračného čísla a II) povinnosti poskytovať informácie. Príslušné články majú toto znenie:

Článok 23a ods. 3:
V rozsahu, v akom obecné zastupiteľstvo uplatní ustanovenia odseku 1, sa zakazuje zverejniť ponuku na využitie bývania v obytných domoch, ako sa uvádza v odseku 1, bez registračného čísla na určitú formu dovolenkového prenájmu, ako je uvedené v nariadení o bývaní.

Článok 23d:
V rozsahu, v akom obecné zastupiteľstvo uplatní článok 23a ods. 1 alebo článok 23b ods. 1 alebo 2, musí strana poskytujúca službu zameranú na zverejňovanie ponúk na bývanie v obytných domoch na prenájom na dovolenkové účely informovať stranu ponúkajúcu bývanie v obytných domoch na prenájom na dovolenkové účely o zákazoch uvedených v článku 23a ods. 1 a článku 23b ods. 1 a 2.

Tieto články sa v súlade s článkom 5 ods. 1 smernice 2015/1535 oznamujú ako technické predpisy s možnosťou vykonania akýchkoľvek zmien na základe podnetov Európskej komisie (EK) a/alebo členských štátov. Po ukončení postupu oznamovania nadobudnú tieto dva články - bez ohľadu na to, či boli alebo neboli zmenené v dôsledku postupu oznamovania - účinnosť prostredníctvom samostatného nariadenia.

V súlade s článkom 5 ods. 1 druhým riadkom sú pripojené priamo dotknuté základné zákony, právne a správne predpisy, ktoré umožňujú EK posúdiť rozsah pôsobnosti oznámených článkov.

Treba poznamenať, že oba články sú takisto oznámené v zmysle smernice 2000/31/ES.

Doložka o vzájomnom uznávaní sa nevzťahuje na príslušné články, ktoré sú jadrom tohto oznámenia. Pre úplnosť treba poznamenať, že (odlišný) návrh vyhlášky, ktorý predstavuje základ pripojených základných ustanovení, už bol oznámený (2020/587/NL). Doložka o vzájomnom uznávaní je však zahrnutá v článku 3 ods. 1 návrhu vyhlášky.

Poznámka: Články 23e a 33a písm. b) obsahujú ustanovenia v tom zmysle, že platformy musia odstraňovať informácie (reklamy, vyd.), ktoré porušujú príslušné zákony a predpisy a/alebo znemožniť prístup k nim (upozorniť a odstrániť). Toto už patrí do rozsahu pôsobnosti smernice o elektronickom obchode, a preto sa týka ďalšej kodifikácie tejto smernice, ktorá sa oznamuje v súlade s článkom 5 ods. 1 (2015/1535).


9. Brief Statement of Grounds
Holandsko je toho názoru, že rozsiahle prenajímanie bývania v obytných domoch na dovolenkové účely prostredníctvom digitálnych platforiem v niektorých mestách vážne ovplyvňuje obývateľnosť a bezpečnosť a zvyšuje nedostatok na trhu s bývaním. Tým sú ohrozené práva a slobody ostatných. Ide o dostatočne závažné dôvody, aby sa to dalo považovať za porušenie verejného poriadku (závažné dôvody týkajúce sa verejného záujmu).

Nevyhnutnosť
Aby bolo možné prijať opatrenia proti tomuto porušeniu verejného poriadku, je potrebné okrem iného zabezpečiť, aby sa na trhu prenájmov na dovolenkové účely ponúkala iba reklama, ktorú schválil príslušný orgán (obec). Keďže v praxi sa prístup na tento trh uskutočňuje takmer výhradne prostredníctvom digitálnych platforiem, je potrebné zakázať im zverejňovať nelegálne reklamy (reklamy bez registračného čísla, vyd.) a uložiť im povinnosť informovať poskytovateľov o zákonoch a predpisoch, ktoré sa vzťahujú na legálny prenájom bývania.

Vhodnosť
Takýmto spôsobom možno chrániť verejný poriadok, pretože najmä v mestách, kde sú problémy najväčšie, sa zabezpečí, že na trhu sa objavia iba legálne reklamy a nelegálne reklamy budú na trhu zakázané. Zároveň sa zabezpečí, aby poskytovatelia ubytovania v obytných domoch boli neustále informovaní (považovali sa za neustále informovaných) o pravidlách, ktoré sa vzťahujú na legálne prenajímanie ubytovania v obytných domoch. Týmto sa zaistí, že pravidlá budú účinné a vhodné na prijatie účinných opatrení proti porušovaniu verejného poriadku prenájmom na dovolenkové účely.

Proporcionalita
Holandsko sa domnieva, že verejný záujem, ktorému sa má slúžiť - opatrenie proti porušeniu verejného poriadku, ako je vymedzené pod nadpisom „nevyhnutnosť“ - je dostatočným dôvodom na obmedzenie práva digitálnych platforiem nečeliť miestnym a vnútroštátnym obmedzeniam na vnútornom trhu. Pri tvorbe tohto obmedzenia bolo dôležité zohľadniť, že obe navrhované opatrenia sú uskutočniteľné a pre platformy znamenajú iba obmedzené zaťaženie pri vykonávaní. Povinnosti platforiem sa navyše nevzťahujú na každú reklamu v každej holandskej obci, ale iba na reklamu v obciach, kde bola na základe miestnej situácie zavedená požiadavka na registráciu, oznámenie a/alebo povolenie na prenájom na dovolenkové účely. Opatrenia sú vzhľadom na uvedené skutočnosti primerané.

Subsidiarita
Navrhované opatrenia neprekračujú rámec toho, čo je nevyhnutné, ani neexistujú menej reštriktívne opatrenia, ktorými by sa mohol dosiahnuť sledovaný cieľ.

Nediskriminačné
Zákon bol navrhnutý tak, aby nerozlišoval priamo ani nepriamo podľa štátnej príslušnosti. Každý, kto vlastní nehnuteľnosť v Holandsku, alebo je oprávnený túto nehnuteľnosť ponúkať na prenájom na dovolenkové účely, môže túto nehnuteľnosť ponúkať na prenájom na dovolenkové účely v prípade, že budú splnené pravidlá, ktoré môžu obce na základe tohto zákona ukladať.

Pre podrobnejšie odôvodnenie sa odkazuje na vysvetlivky k článku 23a ods. 3 a článku 23d, ktoré boli oznámené ako ďalší text v tomto oznámení.


10. Reference Documents - Basic Texts
Čísla alebo názvy základných textov: 35 353 - Zmena zákona o bývaní z roku 2014 a zákona o obciach v súvislosti s riešením nežiaducich vedľajších účinkov využívania bývania v obytných domoch na prenájom na dovolenkové účely a riešením nepríjemností v obytných domoch (zákon o využívaní bývania v obytných domoch na prenájom na dovolenkové účely). Príslušné texty sú pripojené s cieľom umožniť EK posúdiť rozsah pôsobnosti oznámených článkov.
Základné texty boli zaslané s predchádzajúcim oznámením: 2020/587/NL


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nie


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nie


14. Fiscal measures
Nie


15. Impact assessment
Áno


16. TBT and SPS aspects
Aspekt technických prekážok obchodu

Nie – návrh nemá významný vplyv na medzinárodný obchod.

Aspekt sanitárnych a rastlinolekárskych opatrení

Nie – návrh nemá významný vplyv na medzinárodný obchod.

Nie - návrh nie je sanitárnym ani rastlinolekárskym opatrením.

**********
Európska komisia

Kontaktný bod smernice (EÚ) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification