Notification Detail

Article 23a(3) and 23d of the Amendment to the Housing Act 2014 and the Municipalities Act in connection with tackling undesirable side-effects of residential accommodation for holiday letting purposes and tackling residential nuisance (Act on residential accommodation for holiday letting purposes).

Notification Number: 2020/746/NL (Netherlands )
Date received: 02/12/2020
End of Standstill: 03/03/2021

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Bericht 001

Mededeling van de Commissie - TRIS/(2020) 04269
Richtlijn (EU) 2015/1535
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2020/0746/NL - Notificare.

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202004269.NL)

1. Structured Information Line
MSG 001 IND 2020 0746 NL NL 02-12-2020 NL NOTIF


2. Member State
NL


3. Department Responsible
Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer


3. Originating Department
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


4. Notification Number
2020/0746/NL - SERV20


5. Title
Artikel 23a, derde lid en 23d van de Wijziging van de Huisvestingswet 2014 en de Gemeentewet in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte en de aanpak van woonoverlast (Wet toeristische verhuur van woonruimte).


6. Products Concerned
Diensten van de informatiemaatschappij die diensten op het gebied van de toeristische verhuur van woonruimte aanbieden.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Gemeenten krijgen door de Wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte (Wet toeristische verhuur van woonruimte) de bevoegdheid om een vergunningsstelsel in te richten voor aanbieders van woonruimte voor toeristische verhuur in de vorm van bijvoorbeeld een registratieplicht, een nachtencriterium eventueel in combinatie met een meldplicht en/of een vergunningsplicht.

Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet zijn, in aanvulling op deze bevoegdheden voor gemeenten, een tweetal amendementen aangenomen die strekken tot directe verplichtingen voor diensten van de informatiemaatschappij die diensten op het gebied van de toeristische verhuur van woonruimte aanbieden. De Nederlandse regering heeft bij de behandeling van deze amendementen als voorwaarde gesteld dat de amendementen, indien aangenomen, éérst de Europese notificatieverplichtingen doorlopen alvorens zij in werking kunnen treden. Het gaat concreet om (I) een verbod om advertenties zonder registratienummer te publiceren en (II) een informatieverstrekkingsplicht. De betreffende artikelen luiden als volgt:

Artikel 23a, derde lid:
Voor zover de gemeenteraad toepassing heeft gegeven aan het eerste lid, is het verboden om een aanbod tot het gebruik van een woonruimte, als bedoeld in het eerste lid, voor een in de huisvestingsverordening omschreven vorm van toeristische verhuur te publiceren zonder dat daarbij een registratienummer is vermeld.

Artikel 23d:
Voor zover de gemeenteraad toepassing heeft gegeven aan artikel 23a, eerste lid, of artikel 23b, eerste of tweede lid, informeert degene die een dienst verleent gericht op het publiceren van aanbiedingen voor toeristische verhuur van woonruimte, degene die een woonruimte aanbiedt voor toeristische verhuur over de verboden, bedoeld in artikel 23a, eerste lid en artikel 23b, eerste en tweede lid.

Overeenkomstig Richtlijn 2015/1535, artikel 5, eerste lid worden deze artikelen als technisch voorschrift genotificeerd, waarbij de mogelijkheid bestaat om eventuele wijzigingen door te voeren als gevolg van de inbreng van de Europese Commissie (EC) en/of de lidstaten. Na afronding van de notificatieprocedure zullen de beide artikelen - al dan niet gewijzigd naar aanleiding van de notificatieprocedure - via een apart Besluit in werking treden.

Conform artikel 5, eerste lid, tweede alinea zijn de rechtstreeks betrokken wettelijke en bestuursrechtelijke basisbepalingen bijgevoegd zodat de EC in staat wordt gesteld de reikwijdte van de genotificeerde artikelen te beoordelen.

Opgemerkt zij dat beide artikelen ook genotificeerd worden onder Richtlijn 2000/31/EG.

Bij de betreffende artikelen die bij deze notificatie centraal staan is een bepaling over wederzijdse erkenning niet van toepassing. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat een (ander) ontwerpbesluit dat onderliggend is aan de meegestuurde basisbepalingen reeds is genotificeerd (2020/587/NL). In dit besluit is wel een bepaling voor wederzijdse erkenning opgenomen, in artikel 3, eerste lid, van het ontwerpbesluit.

NB. Artikelen 23e en 33a, onder b bevatten bepalingen die ertoe strekken dat platforms op aanwijzing van een gemeente informatie (advertenties, red.) die een inbreuk maken op de geldende wet- en regelgeving dienen te verwijderen en/of de toegang daartoe onmogelijk te maken (notice-and-takedown). Dit valt reeds binnen de reikwijdte van de Richtlijn elektronische handel en betreft dus een nadere codificering hiervan die overeenkomstig artikel 5, eerst lid (2015/1535) medegedeeld wordt.


9. Brief Statement of Grounds
Nederland is van oordeel dat de grootschalige toeristische verhuur van woonruimte via digitale platforms in bepaalde steden de leefbaarheid en veiligheid ernstig aantast en de schaarste op de woningmarkt vergroot. Hierdoor worden rechten en vrijheden van anderen bedreigd. Dit is voldoende ernstig om aan te nemen dat er inbreuk wordt gemaakt op de openbare orde (dwingende reden van algemeen belang).

Noodzakelijkheid
Om tegen deze inbreuk op de openbare orde op te treden, is het onder meer noodzakelijk om te borgen dat alleen advertenties die door het bevoegd gezag (de gemeente) zijn toegestaan worden aangeboden op de markt voor toeristische verhuur. Omdat de toegang tot deze markt in de praktijk vrijwel uitsluitend via digitale platforms verloopt is het noodzakelijk hen te verbieden om illegale advertenties (die zonder een registratienummer, red.) te publiceren en hen te verplichten om aanbieders te informeren over de wet- en regelgeving die van toepassing is voor het legaal verhuren van woonruimte.

Geschiktheid
Op deze manier kan de openbare orde geborgd worden omdat, zeker in steden waar de problematiek het grootst is, bereikt wordt dat alleen legale advertenties op de markt verschijnen en illegale advertenties van de markt geweerd worden. Tevens wordt bereikt dat aanbieders van woonruimten te allen tijde op de hoogte (geacht worden te) zijn van de regels die gelden voor het legaal verhuren van woonruimte. Dit maakt dat de regels effectief en geschikt zijn om effectief op te kunnen treden tegen de inbreuk die de toeristische verhuur maakt op de openbare orde.

Proportionaliteit
Nederland acht het publieke belang dat gediend wordt – het optreden tegen de inbreuk op de openbare orde, zoals omschreven onder het kopje ‘noodzaak’ – voldoende reden om een inperking te maken op het recht van digitale platforms om binnen de interne markt niet geconfronteerd te worden met lokale en nationale beperkingen. Bij het maken deze inperking, is het een belangrijke overweging geweest dat beide voorgestelde maatregelen uitvoerbaar zijn en slechts een beperkte uitvoeringslast met zich meebrengen voor de platforms. Bovendien gelden de verplichtingen voor platforms niet voor elke advertentie in elke Nederlandse gemeente, maar slechts voor de advertenties in gemeenten waar op basis van de lokale situatie een registratie-, meld- en/of vergunningplicht voor toeristische verhuur is ingevoerd. Gezien het bovenstaande zijn de maatregelen proportioneel.

Subsidiariteit
De voorgestelde maatregelen gaan niet verder dan nodig; ook zijn er geen minder beperkende maatregelen die het nagestreefde doel kunnen bereiken.

Non-discriminatoir
De wet is dusdanig vormgegeven dat zij geen direct of indirect onderscheid maakt naar nationaliteit. Het is eenieder die een woning in Nederland bezit of bevoegd is deze aan te bieden voor toeristische verhuur toegestaan deze woning aan te bieden voor toeristische verhuur indien voldaan is aan de regels die gemeenten mogelijk op basis van deze wet opleggen.

Voor een meer gedetailleerde motivering wordt verwezen naar de toelichting met betrekking tot de artikelen 23a, derde lid, en 23d, die bij deze notificatie als other text is aangemeld.


10. Reference Documents - Basic Texts
Nummers of titels van de basisteksten: 35 353 - Wijziging van de Huisvestingswet 2014 en de Gemeentewet in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte en de aanpak van woonoverlast (Wet toeristische verhuur van woonruimte). De betreffende teksten zijn bijgevoegd zodat de EC in staat wordt gesteld de reikwijdte van de genotificeerde artikelen te beoordelen.
De basisteksten zijn met een eerdere kennisgeving meegestuurd: 2020/587/NL


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nee


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nee


14. Fiscal measures
Nee


15. Impact assessment
Ja


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspect

NEE- Het ontwerp heeft geen grote invloed op de internationale handel.

SPS-aspect

NEE- Het ontwerp heeft geen grote invloed op de internationale handel.

Nee, het ontwerp is geen sanitaire of fytosanitaire maatregel**********
Europese Commissie

Contactpunt Richtlijn (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification