Notification Detail

Article 23a(3) and 23d of the Amendment to the Housing Act 2014 and the Municipalities Act in connection with tackling undesirable side-effects of residential accommodation for holiday letting purposes and tackling residential nuisance (Act on residential accommodation for holiday letting purposes).

Notification Number: 2020/746/NL (Netherlands )
Date received: 02/12/2020
End of Standstill: 03/03/2021

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Messaġġ 002

Komunika mill-Kummissjoni - TRIS/(2020) 04269
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzzjoni tal-messaġġ 001
Notifika: 2020/0746/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202004269.MT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0746 NL MT 02-12-2020 NL NOTIF


2. Member State
NL


3. Department Responsible
Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer


3. Originating Department
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


4. Notification Number
2020/0746/NL - SERV20


5. Title
L-Artikolu 23a(3) u 23d tal-Emenda għall-Att dwar id-Djar tal-2014 u l-Att dwar il-Muniċipalitajiet b’rabta mal-indirizzar ta’ effetti sekondarji mhux mixtieqa ta’ akkomodazzjoni residenzjali għal skopijiet ta’ kiri għall-vaganzi u l-indirizzar ta’ inkonvenjent residenzjali (l-Att dwar akkomodazzjoni residenzjali għal skopijiet ta’ kiri għall-vaganzi).


6. Products Concerned
Servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni li joffru servizzi għal akkomodazzjoni residenzjali għal skopijiet ta’ kiri għall-vaganzi.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Bħala riżultat tal-Emenda għall-Att dwar id-Djar tal-2014 b’rabta mal-indirizzar ta’ effetti sekondarji mhux mixtieqa ta’ akkomodazzjoni residenzjali għal skopijiet ta’ kiri għall-vaganzi (l-Att dwar akkomodazzjoni residenzjali għal skopijiet ta’ kiri għall-vaganzi), il-muniċipalitajiet jingħataw is-setgħa li jistabbilixxu sistema ta’ liċenzjar għall-fornituri ta’ akkomodazzjoni residenzjali għal skopijiet ta’ kiri għall-vaganzi fil-forma ta’, pereżempju, obbligu ta’ reġistrazzjoni, kriterju ta’ billejl, possibbilment flimkien ma’ obbligu ta’ rapport, u/jew obbligu li jinkiseb permess.

Matul id-dibattitu parlamentari dwar l-Att, minbarra dawn is-setgħat għall-muniċipalitajiet, ġew adottati żewġ emendi li għandhom l-għan li jimponu obbligi diretti fuq servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni li joffru akkomodazzjoni residenzjali għal skopijiet ta’ kiri għall-vaganzi. Meta kien qed jittratta dawn l-emendi, il-gvern Netherlandiż għamilha kundizzjoni li, jekk jiġu adottati, l-emendi għandhom l-ewwel jgħaddu mir-rekwiżiti ta’ notifika Ewropea qabel ma jkunu jistgħu jidħlu fis-seħħ. Speċifikament, dan jikkonċerna (I) projbizzjoni fuq il-pubblikazzjoni ta’ riklami mingħajr numru ta’ reġistrazzjoni u (II) obbligu li tiġi pprovduta informazzjoni. L-artikoli rilevanti jaqraw kif ġej:

Artikolu 23a(3):
Sal-punt li l-Kunsill Muniċipali applika d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1, huwa pprojbit li tiġi ppubblikata offerta għall-użu ta’ akkomodazzjoni residenzjali kif imsemmi fil-paragrafu 1 mingħajr numru ta’ reġistrazzjoni għal forma ta’ kiri għall-vaganza kif deskritt fl-Ordinanza dwar id-Djar.

Artikolu 23d:
Safejn il-Kunsill Muniċipali applika l-Artikolu 23a(1) jew l-Artikolu 23b(1) jew (2), il-parti li tipprovdi servizz immirat lejn il-pubblikazzjoni ta’ offerti għal akkomodazzjoni residenzjali għal skopijiet ta’ kiri għall-vaganzi għandha tinforma lill-parti li toffri akkomodazzjoni residenzjali għall-skopijiet ta’ kiri għall-vaganzi bil-projbizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 23a(1) u l-Artikolu 23b(1) u (2).

Skont id-Direttiva 2015/1535, l-Artikolu 5(1), dawn l-artikoli għandhom jiġu nnotifikati bħala regolamenti tekniċi, bil-possibbiltà li jsiru xi emendi bbażati fuq dħul mill-Kummissjoni Ewropea (KE) u/jew l-Istati Membri. Wara li titlesta l-proċedura ta’ notifika, iż-żewġ artikoli - kemm jekk emendati jew le bħala riżultat tal-proċedura ta’ notifika - jidħlu fis-seħħ permezz ta’ Ordni separata.

Skont it-tieni linja tal-Artikolu 5(1), il-liġijiet bażiċi, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi direttament ikkonċernati huma mehmuża sabiex il-KE tkun tista’ tivvaluta l-kamp ta’ applikazzjoni tal-artikoli notifikati.

Għandu jiġi nnutat li ż-żewġ artikoli huma wkoll notifikati taħt id-Direttiva 2000/31/KE.

Klawsola ta’ rikonoxximent reċiproku ma tapplikax għall-artikoli rilevanti fil-qalba ta’ din in-notifika. Għal raġunijiet ta’ kompletezza, ta’ min jinnota li abbozz ta’ digriet (differenti) sottostanti għad-dispożizzjonijiet bażiċi mehmuża diġà ġie nnotifikat (2020/587/NL). Madankollu, klawsola ta’ rikonoxximent reċiproku hija inkluża fl-Artikolu 3(1) tal-abbozz tad-digriet.

Nota: L-Artikoli 23e u 33a(b) fihom dispożizzjonijiet fis-sens li l-pjattaformi għandhom ineħħu informazzjoni (reklami, ed.) li tikser il-liġijiet u r-regolamenti applikabbli u/jew jagħmlu l-aċċess għaliha impossibbli (notifika u tneħħija). Dan diġà jaqa’ fl-ambitu tad-Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku u għalhekk jikkonċerna kodifikazzjoni ulterjuri ta’ din id-Direttiva li hija kkomunikata skont l-Artikolu 5(1) (2015/1535).


9. Brief Statement of Grounds
In-Netherlands hu tal-fehma li l-kiri għall-vaganzi fuq skala kbira ta’ akkomodazzjoni residenzjali permezz ta’ pjattaformi diġitali f’ċerti bliet jaffettwa serjament l-abitabbilità u s-sigurtà u jżid l-iskarsezza fis-suq tad-djar. Dan jhedded id-drittijiet u l-libertajiet ta’ ħaddieħor. Dan huwa serju biżżejjed biex jikkostitwixxi ksur tal-politika pubblika (raġuni prevalenti relatata mal-interess pubbliku).

Neċessità
Sabiex tittieħed azzjoni kontra dan il-ksur tal-politika pubblika, huwa neċessarju, fost affarijiet oħra, li jiġi żgurat li r-riklami awtorizzati mill-awtorità kompetenti (il-muniċipalità) biss jiġu offruti fis-suq tal-kiri għall-vaganzi. Peress li fil-prattika l-aċċess għal dan is-suq huwa kważi esklussivament permezz ta’ pjattaformi diġitali, huwa neċessarju li jiġu pprojbiti milli jippubblikaw reklami illegali (dawk mingħajr numru ta’ reġistrazzjoni, ed.) u li tobbligahom jinfurmaw lill-fornituri dwar il-liġijiet u r-regolamenti li japplikaw għall-kiri legali ta’ djar.

Idoneità
B’dan il-mod, il-politika pubblika tista’ tiġi salvagwardjata għax, speċjalment fi bliet fejn il-problemi huma l-akbar, huwa żgurat li r-riklami legali biss jidhru fis-suq u r-riklami illegali huma pprojbiti mis-suq. Huwa żgurat ukoll li l-fornituri ta’ akkomodazzjoni residenzjali jkunu (meqjusin li huma) konxji f’kull ħin mir-regoli li japplikaw għall-kiri legali ta’ akkomodazzjoni residenzjali. Dan jiżgura li r-regoli jkunu effettivi u adatti biex tittieħed azzjoni effettiva kontra l-ksur tal-politika pubblika permezz ta’ kiri għall-vaganzi.

Proporzjonalità
In-Netherlands jikkonsidra li l-interess pubbliku li qed jinqeda - azzjoni kontra l-ksur tal-politika pubblika, kif definit taħt l-intestatura ‘neċessità’ - hija raġuni suffiċjenti biex jiġi ristrett id-dritt tal-pjattaformi diġitali li ma jiffaċċjawx restrizzjonijiet lokali u nazzjonali fis-suq intern. Meta saret din il-limitazzjoni, kienet konsiderazzjoni importanti li ż-żewġ miżuri proposti jkunu prattikabbli u jinvolvu biss piż limitat ta’ implimentazzjoni għall-pjattaformi. Barra minn hekk, l-obbligi għall-pjattaformi ma japplikawx għal kull reklam f’kull muniċipalità Netherlandiża, iżda biss għar-reklami f’muniċipalitajiet fejn, abbażi tas-sitwazzjoni lokali, ġie introdott rekwiżit ta’ reġistrazzjoni, notifika u/jew permess għal kiri għall-vaganzi. Fid-dawl ta’ dan ta’ hawn fuq, il-miżuri huma proporzjonati.

Sussidjarjetà
Il-miżuri proposti ma jmorrux lil hinn minn dak li huwa neċessarju, u lanqas ma hemm xi miżuri inqas restrittivi li jistgħu jilħqu l-għan imfittex.

Mhux diskriminatorju
L-Att ġie mfassal b’tali mod li ma jagħmel l-ebda distinzjoni diretta jew indiretta skont in-nazzjonalità. Kull min għandu proprjetà fin-Netherlands jew huwa awtorizzat li joffri din il-proprjetà għall-kiri għall-vaganzi huwa permess li joffri din il-proprjetà għall-kiri għall-vaganzi jekk ir-regoli li l-muniċipalitajiet jistgħu jimponu fuq il-bażi ta’ dan l-Att jiġu sodisfatti.

Għal ġustifikazzjoni aktar dettaljata, issir referenza għan-noti ta’ spjegazzjoni relatati mal-Artikoli 23a(3) u 23d, li ġew notifikati bħala test ieħor f’din in-notifika.


10. Reference Documents - Basic Texts
Numri jew titoli tat-testi bażiċi: 35 353 - Emenda tal-Att dwar id-Djar tal-2014 u l-Att dwar il-Muniċipalitajiet b’rabta mal-indirizzar tal-effetti sekondarji mhux mixtieqa ta’ akkomodazzjoni residenzjali għal skopijiet ta’ kiri għall-vaganzi u l-indirizzar ta’ inkonvenjent residenzjali (l-Att dwar akkomodazzjoni residenzjali għal skopijiet ta’ kiri għall-vaganzi). It-testi relevanti huma mehmuża biex jippermettu lill-KE tivvaluta l-kamp ta’ applikazzjoni tal-artikoli notifikati.
It-testi bażiċi ntbagħtu b’notifika preċedenti: 2020/587/NL


11. Invocation of the Emergency Procedure
Le


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Le


14. Fiscal measures
Le


15. Impact assessment
Iva


16. TBT and SPS aspects
Aspett OTK

Le - L-abbozz m’għandux impatt sinifikanti fuq il-kummerċ internazzjonali.

Aspett SPS

Le - L-abbozz m’għandux impatt sinifikanti fuq il-kummerċ internazzjonali.

Le – l-abbozz mhuwiex miżura sanitarja jew fitosanitarja.

**********
Il-Kummissjoni Ewropea

Direttiva tal-Pont ta’ kuntatt (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification