Notification Detail

Article 23a(3) and 23d of the Amendment to the Housing Act 2014 and the Municipalities Act in connection with tackling undesirable side-effects of residential accommodation for holiday letting purposes and tackling residential nuisance (Act on residential accommodation for holiday letting purposes).

Notification Number: 2020/746/NL (Netherlands )
Date received: 02/12/2020
End of Standstill: 03/03/2021

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Üzenet 002

A Bizottság közleménye - TRIS/(2020) 04269
(EU) 2015/1535 irányelv
Az üzenet fordítása 001
Bejelentés: 2020/0746/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202004269.HU)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0746 NL HU 02-12-2020 NL NOTIF


2. Member State
NL


3. Department Responsible
Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer


3. Originating Department
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


4. Notification Number
2020/0746/NL - SERV20


5. Title
A lakhatásról szóló 2014. évi törvény és az önkormányzatokról szóló törvény módosítása 23a. cikkének (3) bekezdése és 23d. cikke a lakóépületek turisztikai célú bérbeadása nemkívánatos mellékhatásainak kezeléséről és a közrendzavarás kezeléséről (lakóépületek turisztikai célú bérbeadásáról szóló törvény).


6. Products Concerned
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, amelyek során lakóépületek turisztikai célú bérbeadására vonatkozó szolgáltatásokat kínálnak.


7. Notification Under Another Act8. Main Content
A lakhatásról szóló 2014. évi törvény módosítása (amely a lakóépületek turisztikai célú bérbeadása nemkívánatos mellékhatásainak kezelésére irányul – lakóépületek turisztikai célú bérbeadásáról szóló törvény) hatáskörrel ruházza fel az önkormányzatokat arra, hogy engedélyezési rendszert hozzanak létre a lakóépületek turisztikai célú bérbeadásával foglalkozó szolgáltatók számára, például regisztrációs kötelezettség, éjszakákra vonatkozó kritérium formájában, esetleg jelentéstételi kötelezettséggel és/vagy engedélyszerzési kötelezettséggel kombinálva.

A törvényről folytatott parlamenti vita során ezen önkormányzati hatáskörök mellett két módosítást is elfogadtak, amelyek közvetlen kötelezettségeket rónak azokra az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokra, amelyek során lakóépületek turisztikai célú bérbeadására vonatkozó szolgáltatásokat kínálnak. Ezeknek a módosításoknak a kezelése során a holland kormány feltételül szabta, hogy a módosításoknak, elfogadásuk esetén, meg kell felelniük az európai értesítési követelményeknek, még mielőtt hatályba lépnek. Konkrétan ez (I) a hirdetések nyilvántartási szám nélküli közzétételének tilalmára és (II) a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozik. A vonatkozó cikkek szövege a következő:

23a. cikk (3) bekezdés:
Amennyiben az önkormányzati tanács alkalmazta az (1) bekezdést, tilos az (1) bekezdésben említett, lakóépület használatára vonatkozó ajánlatot nyilvántartási szám nélkül közzétenni a lakásügyi rendeletben leírt turisztikai célú bérbeadási forma tekintetében.

23d. cikk:
Amennyiben az önkormányzati tanács alkalmazta a 23a. cikk (1) bekezdését vagy a 23b. cikk (1) vagy (2) bekezdését, a lakóépületek turisztikai célú bérbeadására vonatkozó ajánlatok közzétételére irányuló szolgáltatást nyújtó fél tájékoztatja a lakóépületeket turisztikai célú bérbeadásra felajánló felet a 23a. cikk (1) bekezdésében, illetve a 23b. cikk (1) vagy (2) bekezdésében foglalt tilalmakról.

Az (EU) 2015/1535 irányelv 5. cikkének (1) bekezdésével összhangban ezeket a cikkeket műszaki szabályokként be kell jelenteni, lehetővé téve ezáltal azt, hogy az Európai Bizottság és/vagy a tagállamok észrevételei alapján azokat módosítsák. Az értesítési eljárás lezárultát követően a két cikk – akár módosításra kerülnek az értesítési eljárás eredményeként, akár nem – külön rendelet útján lép hatályba.

Az 5. cikk (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban csatolásra kerül a közvetlenül érintett alapvető törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések szövege annak érdekében, hogy a Bizottság értékelni tudja a bejelentett cikkek alkalmazási körét.

Megjegyzendő, hogy mindkét cikk a 2000/31/EK irányelv alapján is bejelentésre kerül.

Kölcsönös elismerési záradék nem vonatkozik az ezen értesítés középpontjában álló, releváns cikkekre. A teljesség kedvéért meg kell jegyezni, hogy a mellékelt alapvető rendelkezések alapjául szolgáló (eltérő) határozattervezet bejelentésére már sor került (2020/587/NL). A rendelettervezet 3. cikkének (1) bekezdése ugyanakkor kölcsönös elismerési záradékot tartalmaz.

Megjegyzés: A 23e. cikk és a 33a. cikk b) pontja olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek előírják, hogy a platformoknak el kell távolítaniuk azokat az információkat (reklámok), amelyek megsértik a hatályos törvényeket és rendeleteket és/vagy meg kell akadályozniuk az azokhoz való hozzáférést (értesítés és eltávolítás). Ez már az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv hatálya alá tartozik, és ennek az irányelvnek a további kodifikációját érinti, amelynek kommunikálása az (EU) 2015/1535 irányelv 5. cikkének (1) bekezdésével összhangban történik.


9. Brief Statement of Grounds
Hollandia azon a véleményen van, hogy bizonyos városokban a digitális platformokon keresztül történő nagyszabású turisztikai célú bérbeadás jelentős mértékben befolyásolja az élhetőséget és a biztonságot, és fokozza a lakáspiacon kialakuló hiányt. Ez veszélyezteti mások jogait és szabadságait. Ez elég súlyos mértékű ahhoz, hogy a közrend megsértésének minősüljön (közérdeken alapuló kényszerítő indok).

Szükségesség
A közrend ilyen megsértése elleni fellépés érdekében többek között biztosítani kell, hogy csak az illetékes hatóság (az önkormányzat) által engedélyezett hirdetések jelenhessenek meg a turisztikai célú bérbeadás piacán. Mivel a gyakorlatban az erre a piacra való belépés szinte kizárólag digitális platformokon keresztül történik, meg kell tiltani az ilyen platformok számára az illegális (nyilvántartási számmal nem rendelkező) hirdetések közzétételét, és kötelezni kell őket arra, hogy tájékoztassák a szolgáltatókat a jogszerű bérbeadásra vonatkozó törvényekről és rendeletekről.

Alkalmasság
Ily módon meg lehet védeni a közrendet, mert különösen azokban a városokban, ahol a legnagyobb a probléma, így biztosítható, hogy csak jogszerű hirdetések jelenjenek meg a piacon, az illegális hirdetéseket pedig kitiltsák a piacról. A szálláshely-szolgáltatók ráadásul mindenkor (vélelmezetten) tisztában lesznek a szálláshelyek jogszerű bérbeadására vonatkozó szabályokkal. Ez biztosítja a szabályok hatékonyságát és alkalmasságát arra, hogy sikeresen fellépjenek a közrend turisztikai bérbeadás során történő megsértése ellen.

Arányosság
Hollandia úgy ítéli meg, hogy a közérdek garantálása - a közrend megsértése elleni fellépés, amint az a „szükségesség” címszó alatt meghatározásra került - elegendő indokot szolgáltat a digitális platformok azon jogának korlátozásához, hogy ne szembesüljenek helyi és országos szintű korlátozásokkal a belső piacon. E megszorítás bevezetése során fontos szempont volt az, hogy mindkét javasolt intézkedés megvalósítható legyen, és csak korlátozott végrehajtási terhet rójon a platformokra. Ezenkívül a platformokra vonatkozó kötelezettségek nem vonatkoznak minden hirdetésre az összes holland településen, hanem csak az olyan településeken megjelenő hirdetésekre nézve irányadók, ahol a helyi helyzet alapján regisztrációs, jelentéstételi és/vagy engedélyszerzési kötelezettséget vezettek be a turisztikai célú bérbeadásra vonatkozóan. A fentiekre tekintettel az intézkedések arányosak.

Szubszidiaritás
A javasolt intézkedések nem haladják meg a szükséges mértéket, és nincsenek olyan kevésbé korlátozó jellegű intézkedések, amelyekkel elérhető lenne a kívánt cél.

Megkülönböztetésmentesség
A törvény megalkotására oly módon került sor, hogy az se közvetlenül, se közvetve ne tegyen különbséget nemzeti hovatartozás szerint. Bárki, aki Hollandiában ingatlannal rendelkezik, vagy engedélye van ilyen ingatlan turisztikai célú bérbeadására, felajánlhatja az adott ingatlant turisztikai célú bérlésre, az önkormányzatok által e törvény alapján esetlegesen előírt szabályok betartása mellett.

A részletesebb indokolás érdekében hivatkozást teszünk a 23a. cikk (3) bekezdésére és a 23d. cikkre vonatkozó indokolásra, amely ebben az értesítésben egy másik szövegként került bejelentésre.


10. Reference Documents - Basic Texts
Az alapszövegek hivatkozási száma vagy címe: 35 353 – A lakhatásról szóló 2014. évi törvény és az önkormányzatokról szóló törvény módosítása a lakóépületek turisztikai célú bérbeadása nemkívánatos mellékhatásainak kezeléséről és a közrendzavarás kezeléséről (lakóépületek turisztikai célú bérbeadásáról szóló törvény). A releváns szövegeket csatoltuk annak érdekében, hogy a Bizottság értékelhesse a bejelentett cikkek alkalmazási körét.
Az alapszövegeket korábbi értesítés keretében küldték meg: 2020/587/NL


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nem


12. Grounds for the Emergency13. Confidentiality
Nem


14. Fiscal measures
Nem


15. Impact assessment
Igen


16. TBT and SPS aspects
TBT-vonatkozás

Nem – a tervezet nincs jelentős hatással a nemzetközi kereskedelemre.

SPS-vonatkozás

Nem – a tervezet nincs jelentős hatással a nemzetközi kereskedelemre.

Nem – a tervezet nem egészségügyi vagy növényegészségügyi intézkedés.

**********
Európai Bizottság

Kapcsolat: (EU) 2015/1535 irányelv
Fax: +32 229 98043
E-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification