Notification Detail

Article 23a(3) and 23d of the Amendment to the Housing Act 2014 and the Municipalities Act in connection with tackling undesirable side-effects of residential accommodation for holiday letting purposes and tackling residential nuisance (Act on residential accommodation for holiday letting purposes).

Notification Number: 2020/746/NL (Netherlands )
Date received: 02/12/2020
End of Standstill: 03/03/2021

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelelse 002

Kommissionens meddelelse - TRIS/(2020) 04269
Direktiv (EU) 2015/1535
Oversættelse af meddelelsen 001
Notifikation: 2020/0746/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202004269.DA)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0746 NL DA 02-12-2020 NL NOTIF


2. Member State
NL


3. Department Responsible
Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer


3. Originating Department
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


4. Notification Number
2020/0746/NL - SERV20


5. Title
Artikel 23a, stk. 3, og artikel 23d i ændringen af boligloven af 2014 og loven om kommuner i forbindelse med håndtering af uønskede sideeffekter ved boliger, der udlejes til turister, og håndtering af gener fra boliger (lov om boliger, der udlejes til turister)


6. Products Concerned
Informationssamfundets tjenester, der tilbyder tjenester for boliger, der udlejes til turister


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Som et resultat af ændringen af boligloven af 2014 i forbindelse med håndtering af uønskede sideeffekter ved boliger, der udlejes til turister (lov om boliger, der udlejes til turister) tildeles kommunerne beføjelser til at opstille en licensordning for udbydere af boliger, der udlejes til turister, eksempelvis i form af et krav om at blive registreret, et overnatningskriterie, muligvis i kombination med et krav om indberetning og/eller et krav om at råde over en tilladelse.

I forbindelse med den parlamentariske debat om loven blev der ud over tildelingen af disse beføjelser til kommunerne vedtaget to ændringer, der har til formål at pålægge direkte krav til informationssamfundets tjenester, der tilbyder boliger, der udlejes til turister. Hvad angår disse ændringer har den nederlandske regering gjort det til et krav, at disse ændringer, hvis de vedtages, først skal behandles i overensstemmelse med EU's notifikationskrav, inden de kan træde i kraft. Dette gælder mere specifikt (I) et forbud mod offentliggørelse af reklamer uden et registreringsnummer og (II) et krav om at tilvejebringe oplysninger. De relevante artikler får følgende ordlyd:

Artikel 23a, stk. 3:
For så vidt byrådet har anvendt bestemmelserne i stk. 1, er det forbudt at offentliggøre et tilbud om brug af en bolig, som omhandlet i stk. 1, uden et registreringsnummer til en form for udlejning til turister, som beskrevet i bekendtgørelsen om boliger.

Artikel 23d:
For så vidt byrådet har anvendt bestemmelserne i artikel 23a, stk. 1, eller artikel 23b, stk. 1 eller 2, skal den part, der tilbyder en tjeneste, der er rettet mod offentliggørelse af tilbud af boliger, der udlejes til turister, underrette den part, der tilbyder boliger til udlejning til turister, om de forbud, der er omhandlet i artikel 23a, stk. 1, og artikel 23b, stk. 1 og 2.

I overensstemmelse med direktiv 2015/1535, artikel 5, stk. 1, meddeles disse artikler som tekniske forskrifter med muligheden for at foretage eventuelle ændringer med udgangspunkt i de bemærkninger, som Europa-Kommissionen og/eller medlemsstaterne har fremsat. Efter udførelsen af notifikationsproceduren træder de to artikler i kraft med en separat bekendtgørelse, uanset om de er ændret eller ej som et resultat af notifikationsproceduren.

I overensstemmelse med det andet afsnit i artikel 5, stk. 1, skal de love og administrative bestemmelser, der hovedsagelig og direkte ligger til grund, vedlægges, således at Kommissionen kan vurdere rækkevidden af de notificerede artikler.

Det skal bemærkes, at begge artikler også notificeres i henhold til direktiv 2000/31/EF.

En klausul om gensidig anerkendelse finder ikke anvendelse på de relevante artikler, der er omdrejningspunktet for denne notifikation. For fuldstændighedens skyld skal det bemærkes, at et (andet) udkast til dekret, der danner grundlaget for de vedlagte grundlæggende bestemmelser, allerede er notificeret (2020/587/NL). En klausul om gensidig anerkendelse er imidlertid indeholdt i artikel 3, stk. 1, i udkastet til dekret.

Bemærk: Artikel 23e og 33a, litra b), indeholder bestemmelser om, at platforme skal fjerne oplysninger (reklamer, red.), der overtræder de gældende love og bestemmelser, og/eller spærre adgangen til dem (fjernelse af ulovligt indhold). Dette falder allerede inden for omfanget af direktivet om elektronisk handel og vedrører derfor en yderligere kodifikation af dette direktiv, der er meddelt i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1 (2015/1535).


9. Brief Statement of Grounds
Nederlandene vurderer, at udlejning af boliger til turister i stort omfang via digitale platforme påvirker sikkerheden og gør det sværere at bo i visse byer i en alvorlig grad samt øger boligmangel. Dette truer andres rettigheder og friheder. Dette er alvorligt nok til at udgøre en overtrædelse af ordensbekendtgørelserne (overordnet årsag, der vedrører den offentlige interesse).

Nødvendighed
Med henblik på at håndtere denne overtrædelse af ordensbekendtgørelserne er det bl.a. nødvendigt at sikre, at kun reklamer, der er godkendt af den kompetente myndighed (kommunen), tilbydes på markedet for udlejning af boliger til turister. Eftersom adgangen til dette marked i praksis næsten udelukkende er begrænset til digitale platforme, er det nødvendigt at forbyde disse at offentliggøre ulovlige reklamer (reklamer uden et registreringsnummer, red.) og at pålægge dem et krav om at underrette udbydere om de love og bestemmelser, der finder anvendelse på lovlig boligudlejning.

Egnethed
På denne måde kan den offentlige orden sikres, da det især i byer, hvor disse problemer er størst, sikres, at kun lovlige reklamer får adgang til markedet, og ulovlige reklamer få spærret adgangen til markedet. Det sikres også, at udbydere af boliger altid er (skal være) bevidste om reglerne, der finder anvendelse på lovlig boligudlejning. Således sikres det, at reglerne er effektive og passende med henblik på at handle effektivt mod overtrædelser af ordensbekendtgørelserne pga. udlejning af boliger til turister.

Proportionalitet
Nederlandene vurderer, at beskyttelsen af de offentlige interesser (tiltag mod overtrædelse af ordensbekendtgørelser, som defineret under overskriften "Nødvendighed") er tilstrækkelig grund til at begrænse de digitale platformes ret til ikke at skulle have lokale og nationale begrænsninger i det indre marked. I forbindelse med udarbejdelsen af denne begrænsning har det være særligt vigtigt at tage hensyn til, at begge foreslåede tiltag er praktiske og kun involverer begrænsede gennemførelsesbyrder for platforme. Derudover gælder kravene til platforme ikke for alle reklamer i hver nederlandsk kommune, men kun for reklamer i de kommuner, hvor der pga. den lokale situation er indført et krav om registrering, underretning og/eller tilladelse til udlejning af boliger til turister. På denne baggrund er tiltagene forholdsmæssige.

Nærhedsprincippet
De foreslåede tiltag går ikke ud over det, der er nødvendigt, og der findes heller ikke nogen mindre restriktive tiltag, der ville garantere opnåelsen af det ønskede mål.

Ikke-diskriminerende
Loven er udarbejdet således, at der ikke skelnes mellem nationaliteter direkte eller indirekte. Enhver, der ejer en ejendom i Nederlandene eller er autoriseret til at tilbyde denne ejendom til udlejning til turister, må tilbyde denne ejendom til udlejning til turister, hvis de regler, som kommunerne må pålægge i medfør af denne lov, er overholdt.

For en mere detaljeret begrundelse henvises der til forklarende bemærkninger, der vedrører artikel 23a, stk. 3, og 23d, der er notificeret som en anden tekst i denne notifikation.


10. Reference Documents - Basic Texts
Basisteksternes numre eller titler: 35 353 - ændring af boligloven af 2014 og loven om kommuner i forbindelse med håndtering af uønskede sideeffekter ved boliger, der udlejes til turister, og håndtering af gener fra boliger (lov om boliger, der udlejes til turister). De relevante tekster er vedlagt for at gøre det muligt for Kommissionen at vurdere rækkevidden af de notificerede artikler.
Basisteksterne blev fremsendt i forbindelse med en tidligere notifikation: 2020/587/NL.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nej


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nej


14. Fiscal measures
Nej


15. Impact assessment
Ja


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspekt

Nej, udkastet vil ikke have væsentlig indflydelse på den internationale handel.

SPS-aspekt

Nej, udkastet vil ikke have væsentlig indflydelse på den internationale handel.

Nej, udkastet er hverken en sundhedsmæssig eller plantesundhedsmæssig foranstaltning.

**********
Europa-Kommissionen

Kontaktadresse Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification