Notification Detail

Amendments to Approved Document H: Requirement H6 solid waste storage. See attached documents referenced: - Draft Approved Document H: Requirement H6 solid waste storage: Consultation draft

Notification Number: 2014/485/UK (United Kingdom (before 2021) before 2021 )
Date received: 07/10/2014
End of Standstill: 08/01/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr
en
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sporočilo 002

Sporočilo Komisije - TRIS/(2014) 02935
Direktiva 98/34/ES
Prevod sporočila 001
Obvestilo: 2014/0485/UK

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201402935.SL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2014 0485 UK SL 07-10-2014 UK NOTIF2. Member State
UK


3. Department Responsible
Department for Business, Innovation and Skills
European Reform Directorate
1 Victoria Street, London, SW1H 0ET.

Email: 9834@bis.gsi.gov.uk.


3. Originating Department
Department for Communities & Local Government
Building Regulations & Standards Division
North-West quarter, 3rd floor
Fry Building
2 Marsham Street
London, SW1P 4DF


4. Notification Number
2014/0485/UK - B00


5. Title
Spremembe odobrenega dokumenta H: zahteva H6 glede shranjevanja trdnih odpadkov.

Glej sklicevanja na priložene dokumente:
— osnutek odobrenega dokumenta H: zahteva H6 glede shranjevanja trdnih odpadkov: posvetovalni osnutek


6. Products Concerned
Gradbeni predpisi zagotavljajo zdravje, varnost, dobro počutje in udobje tistih, ki se nahajajo v stavbah in v njihovi okolici, ter vzdržljivost stavb za sedanje in prihodnje generacije. S tem namenom določajo standarde na podlagi tehničnih in postopkovnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci gradbenih del. Zato se to obvestilo nanaša na storitve, vključno s storitvami projektiranja in gradnje, za nadzorovana gradbena dela in s tem povezane gradbene proizvode.


7. Notification Under Another Act8. Main Content
Gradbeni predpisi iz leta 2010 zagotavljajo zdravje, varnost, dobro počutje in udobje tistih, ki se nahajajo v stavbah in v njihovi okolici, z določitvijo tehničnih in postopkovnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci gradbenih del. Obvezujoče smernice o načinih izpolnjevanja funkcionalnih zahtev teh predpisov so podane v odobrenih dokumentih.

Predlagane dopolnitve bodo na začetku leta 2015 določile spremembe gradbenih predpisov iz leta 2010, ki bodo vključevale posodobitev odobrenega dokumenta H, ki obravnava drenažo in odstranjevanje odpadkov.


9. Brief Statement of Grounds
Del H gradbenih predpisov in spremnih smernic v odobrenem dokumentu H obravnava drenažo in odstranjevanje odpadkov, nazadnje pa je bil posodobljen leta 2002. Določbe o odpadkih zajemajo le zunanje shranjevanje, pri čemer so osredotočene na zagotavljanje zadostne zmogljivosti za njihovo shranjevanje in odstranjevanje s strani organa za zbiranje odpadkov, in ustrezna sredstva za dostop. Smernice poudarjajo potrebo po upoštevanju strategije lokalnega organa glede zbiranja odpadkov za opredelitev vrste potrebnega shranjevanja ter razvijalce spodbujajo (vendar od njih ne zahtevajo), da razmislijo o projektiranju, pri katerem bi, na primer, upoštevali zavetja/ograjene prostore na javnih/vidnih območjih.

Predlagamo dve dopolnitvi za nadaljnje izboljšanje smernic iz odobrenega dokumenta H.
Prvič, predlagamo pojasnitev obstoječih smernic, da se še bolje pojasni pomen dobrega projektiranja shranjevanja odpadkov.
Drugič, pojasnitev, da se določbe o shranjevanju odpadkov uporabljajo tam, kjer je bivališče zagotovljeno z materialno spremembo namembnosti.


10. Reference Documents - Basic Texts
Osnovna besedila ne obstajajo.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Da


16. TBT and SPS aspects
Vidik TOT

Ne – osnutek je v skladu z mednarodnim standardom.

Vidik SFS

Ne – osnutek ni sanitarni ali fitosanitarni ukrep.
**********
Evropska komisija

Direktiva o kontaktni točki 98/34
Faks: +32 229 98043
e-naslov: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification