Notification Detail

Amendments to Approved Document H: Requirement H6 solid waste storage. See attached documents referenced: - Draft Approved Document H: Requirement H6 solid waste storage: Consultation draft

Notification Number: 2014/485/UK (United Kingdom (before 2021) before 2021 )
Date received: 07/10/2014
End of Standstill: 08/01/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr
en
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Správa 002

Oznámenie (správa) komisie - TRIS/(2014) 02935
smernica 98/34/EC
Preklad správy 001
Oznámenie: 2014/0485/UK

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201402935.SK)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2014 0485 UK SK 07-10-2014 UK NOTIF2. Member State
UK


3. Department Responsible
Department for Business, Innovation and Skills
European Reform Directorate
1 Victoria Street, London, SW1H 0ET.

Email: 9834@bis.gsi.gov.uk.


3. Originating Department
Department for Communities & Local Government
Building Regulations & Standards Division
North-West quarter, 3rd floor
Fry Building
2 Marsham Street
London, SW1P 4DF


4. Notification Number
2014/0485/UK - B00


5. Title
Zmeny schváleného dokumentu H: Požiadavky H6 na skladovanie pevného odpadu.

Pozri pripojené uvádzané dokumenty:
– Návrh schváleného dokumentu H: Požiadavky H6 na skladovanie pevného odpadu: Návrh konzultácie


6. Products Concerned
Stavebné predpisy zabezpečujú zdravie, bezpečnosť, blaho a pohodlie osôb, ktoré sa nachádzajú v budovách a ich okolí, ako aj udržateľnosť budov pre túto aj budúce generácie. Preto formou technických a procesných požiadaviek stanovujú normy pre subjekty vykonávajúce stavebné práce. Toto oznámenie sa teda vzťahuje na služby ako navrhovanie a výstavba spojené s kontrolovanými stavebnými prácami a súvisiacimi stavebnými výrobkami.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Stavebné predpisy z roku 2010 zabezpečujú zdravie, bezpečnosť, blaho a pohodlie osôb nachádzajúcich sa v budovách a ich okolí tým, že stanovujú technické a procesné požiadavky pre subjekty vykonávajúce stavebné práce. Zákonné poučenie o splnení funkčných požiadaviek týchto nariadení je uvedené v schválených dokumentoch.

Navrhované zmeny stanovia začiatkom roku 2015 zmeny stavebných predpisov z roku 2010, čo bude zahŕňať aktualizáciu schváleného dokumentu H, ktorý sa zaoberá odtokovým systémom a odstraňovaním odpadu.


9. Brief Statement of Grounds
Časť H stavebných predpisov a sprievodné usmernenia v schválenom dokumente H sa zaoberajú odtokovým systémom a odstraňovaním odpadu, a naposledy boli aktualizované v roku 2002. Ustanovenia o odpade sa týkajú len externého skladovania so zameraním na zaistenie primeranej kapacity na jeho skladovanie a na jeho odstraňovanie orgánmi na zber odpadu, spolu s primeranými spôsobmi prístupu. Usmernenia zdôrazňujú potrebu premyslieť stratégiu zberu odpadu miestneho orgánu, aby sa určilo, aké skladovanie je nevyhnutné a podporuje (ale nevyžaduje) staviteľov zvážiť návrh, napríklad zvážiť prístrešky alebo kryty na verejných či viditeľných miestach.

Navrhujú sa dve zmeny na ďalšie zlepšenie usmernení zahrnutých v schválenom dokumente H.
V prvom rade sa navrhuje objasniť súčasné usmernenia, aby bola ešte zrejmejšia dôležitosť dobrého návrhu skladovania odpadu.
Po druhé vyjasniť, že ustanovenia o skladovaní odpadu sa uplatňujú tam, kde boli príbytky poskytnuté prostredníctvom podstatnej zmeny využívania.


10. Reference Documents - Basic Texts
Neexistuje žiadny základný text


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nie


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nie


14. Fiscal measures
Nie


15. Impact assessment
Áno


16. TBT and SPS aspects
Aspekt technických prekážok obchodu

Nie - Návrh je v súlade s medzinárodnou normou

Aspekt sanitárnych a fytosanitárnych opatrení

Nie – návrh nie je sanitárnym ani fytosanitárnym opatrením
**********
Európska komisia

Kontaktný bod smernice 98/34
Fax: +32 229 98043
e-mail: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification