Notification Detail

Amendments to Approved Document H: Requirement H6 solid waste storage. See attached documents referenced: - Draft Approved Document H: Requirement H6 solid waste storage: Consultation draft

Notification Number: 2014/485/UK (United Kingdom (before 2021) before 2021 )
Date received: 07/10/2014
End of Standstill: 08/01/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr
en
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Bericht 002

Mededeling van de Commissie - TRIS/(2014) 02935
Richtlijn 98/34/EG
Vertaling van het bericht 001
Kennisgeving: 2014/0485/UK

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201402935.NL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2014 0485 UK NL 07-10-2014 UK NOTIF2. Member State
UK


3. Department Responsible
Department for Business, Innovation and Skills
European Reform Directorate
1 Victoria Street, London, SW1H 0ET.

Email: 9834@bis.gsi.gov.uk.


3. Originating Department
Department for Communities & Local Government
Building Regulations & Standards Division
North-West quarter, 3rd floor
Fry Building
2 Marsham Street
London, SW1P 4DF


4. Notification Number
2014/0485/UK - B00


5. Title
Wijzigingen in goedgekeurd document H: vereiste H6, opslag van vaste afvalstoffen.

Zie bijgevoegde referentiedocumenten:
- Ontwerp van goedgekeurd document H: vereiste H6, opslag van vaste afvalstoffen: ontwerp voor raadpleging


6. Products Concerned
In de bouwvoorschriften zijn voorschriften opgenomen inzake de gezondheid, de veiligheid, het welzijn en het comfort van personen in en om gebouwen en de duurzaamheid van gebouwen voor huidige en toekomstige generaties. Hiervoor worden in de voorschriften normen voorgeschreven door middel van zowel technische als procedurele eisen aan personen die bouwwerkzaamheden uitvoeren. Deze kennisgeving is daarom relevant voor diensten, waaronder ontwerp- en bouwdiensten voor gecontroleerde bouwwerkzaamheden en aanverwante bouwproducten.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
In de bouwvoorschriften van 2010 zijn voorschriften opgenomen inzake de gezondheid, de veiligheid, het welzijn en het comfort van personen in en om gebouwen en worden technische en procedurele eisen vastgesteld aan personen die bouwwerkzaamheden uitvoeren. Wettelijke richtsnoeren over hoe kan worden voldaan aan de functionele eisen van deze voorschriften zijn opgenomen in goedgekeurde documenten.

De voorgestelde wijzigingen wijzigen de bouwvoorschriften van 2010 per begin 2015 en omvatten de actualisering van goedgekeurd document H dat betrekking heeft op drainage en de afvoer van afvalstoffen.


9. Brief Statement of Grounds
Deel H van de bouwvoorschriften en de bijbehorende richtsnoeren in goedgekeurd document H hebben betrekking op drainage en de afvoer van afvalstoffen en zijn voor het laatst bijgewerkt in 2002. De bepalingen betreffende afvalstoffen hebben uitsluitend betrekking op externe opslag en zijn er voornamelijk op gericht te verzekeren dat er voldoende capaciteit is voor de opslag en de afvoer door de afvalinzamelingsinstantie, samen met voldoende toegangsmogelijkheden. In de richtsnoeren wordt het belang benadrukt om de afvalinzamelingsstrategie van de plaatselijke instantie nader te bekijken om vast te stellen welke opslag noodzakelijk is en worden ontwikkelaars gestimuleerd (maar niet verplicht) om na te denken over het ontwerp, bijvoorbeeld door het overwegen van afdaken/omheiningen in openbare/zichtbare gebieden.

We stellen twee wijzigingen voor om de richtsnoeren die zijn opgenomen in goedgekeurd document H verder te verbeteren.
Ten eerste stellen we voor om de bestaande richtsnoeren te verduidelijken om het belang van een goed ontwerp van de opslag van afvalstoffen nog duidelijker te maken.
Ten tweede stellen we voor de bepalingen betreffende de opslag van afvalstoffen toepasselijk te maken indien een woning wordt opgeleverd na een aanzienlijke wijziging in het gebruik.


10. Reference Documents - Basic Texts
Er zijn geen basisteksten


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nee


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nee


14. Fiscal measures
Nee


15. Impact assessment
Ja


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspect

Nee - Het ontwerp is in overeenstemming met een internationale norm

SPS-aspect

Nee – Het ontwerp is geen sanitaire of fytosanitaire maatregel
**********
Europese Commissie

Contactpunt Richtlijn 98/34
Fax: +32 229 98043
email: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification