Notifizierungsangaben

Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Anlage des Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetzes und von Anlagen des Betäubungsmittelgesetzes

Notifizierungsnummer: 2019/152/D (Deutschland )
Eingangsdatum: 03/04/2019
Ende der Stillhaltefrist: 16/04/2019
Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens: Ja

de en fr
de de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelande 002

Meddelande från kommissionen - TRIS/(2019) 00962
Direktiv (EU) 2015/1535
Översättning av meddelandet 001
Anmälan: 2019/0152/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201900962.SV)

1. Strukturierte Informationszeile
MSG 002 IND 2019 0152 D SV 03-04-2019 D NOTIF


2. Mitgliedstaat
D


3. Verantwortliches Ministerium
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Zuständige Stelle
Bundesministerium für Gesundheit, Referat 122, 53107 Bonn
Tel.: 0049-228-99441-1126
Fax: 0049-228-99441-4939


4. Notifizierungsnummer
2019/0152/D - C10P


5. Titel
Utkast till förordning om ändring av bilagan till lagen om nya psykoaktiva ämnen och av bilagor till narkotikalagen


6. md.prodConc_missing
Artikel 1: Komplettering sker av ämnesgrupperna för nya psykoaktiva ämnen (”NPS”) enligt definitionen i 2 § punkt 1 i lagen om nya psykoaktiva ämnen (”NpSG”), dvs. ämnen eller beredningar av ämnen tillhörande någon av följande ämnesgrupper: kemiska föreningar härledda ur 2-fenyletylaminer, cannabimimetiska substanser/syntetiska cannabinoider, bensodiazepiner, kemiska föreningar härledda ur N-(2-aminocyklohexyl)amid och kemiska föreningar härledda från tryptamin.

Artikel 2: Följande ämnen förs in i bilaga II till narkotikalagen (”BtMG”):
CUMYL-4CN-BINACA (SGT-78).
Cyklopropylfentanyl.
5F-CUMYL-PEGACLONE (Cumyl-5F-PeGaClone, 5F-SGT-151).
4-fluorisobutyrylfentanyl (4-fluorisobutyrfentanyl, 4F-iBF, p-FIBF).
Methoxyacetylfentanyl.
Ocfentanil (A-3217).
Tetrahydrofuranylfentanyl (THF-F).
U-48800.


7. Notifizierung nach einem anderen Rechtsakt8. Inhaltszusammenfassung
Förbundsrepubliken Tyskland har för avsikt att inkludera ytterligare nya psykoaktiva ämnen i narkotikalagen och ämnesgrupperna för nya psykoaktiva ämnen.

De hittillsvarande ämnesgrupperna ”kemiska föreningar härledda ur 2-fenyletylaminer” och ”cannabimimetiska substanser/syntetiska cannabinoider” i bilagan till lagen om nya psykoaktiva ämnen ses över och ämnesgrupperna ”bensodiazepiner”, ”föreningarna härrörande från N-(2-aminocyklohexyl)amid” och ”kemiska föreningar härledda från tryptamin” läggs till.

Två syntetiska cannabinoider och sex syntetiska opioider förs in i bilaga II (narkotiska preparat godkända för försäljning men inte för förskrivning) till narkotikalagen.

För att öka klarheten angående rättsläget när det gäller klassificeringen av ett ämne i bilaga I till narkotikalagen kompletteras dess namn med två vanliga trivialnamn. I detta fall rör det sig inte om någon anmälningspliktig bestämmelse.


9. Kurze Begründung
Uppkomsten och spridningen av ständigt nya kemiska varianter av psykoaktiva ämnen utgör ett hot mot folkhälsan. För att man effektivare ska kunna vidta rättsliga åtgärder avseende dessa ämnen och motverka deras spridning och tillgänglighet innehåller lagen om nya psykoaktiva ämnen, som trädde i kraft den 26 november 2016, ett system med ämnesgrupper som ett komplement till narkotikalagens system med enskilda ämnen.
I samband med antagandet av lagen om nya psykoaktiva ämnen år 2016 fördes de två ämnesgrupperna ”syntetiska cannabinoider” och ”fenetylaminer” (som även omfattar katinoner) in i bilagan till lagen om nya psykoaktiva ämnen eftersom de stod för cirka två tredjedelar av alla nya ämnen som hade anmälts via det europeiska systemet för tidig varning från 2008 och fram till dess och ett akut behov av lagstiftningsåtgärder därmed förelåg. Den fortsatta utvecklingen på marknaden har visat att graden av missbruk av vissa psykoaktiva ämnen och deras verkningssätt gör det nödvändigt att anpassa de två befintliga ämnesgrupperna och att underkasta tre andra ämnesgrupper bestämmelserna i lagen om nya psykoaktiva ämnen. I artikel 1 ändras därför bilagan till lagen om nya psykoaktiva ämnen på grundval av det bemyndigande som ges i 7 § i den lagen och efter samråd med experter.

Ämnen som visar sig vara psykoaktiva i inte bara liten utsträckning och särskilt hälsofarliga samt ämnen som missbrukas i större omfattning ska även fortsättningsvis föras in i bilagorna till narkotikalagen. I sådana fall har bestämmelserna i narkotikalagen företräde framför bestämmelserna i lagen om nya psykoaktiva ämnen. Genom artikel 2 i denna förordning förs därför åtta nya särskilt hälsofarliga psykoaktiva ämnen in i bilaga II till narkotikalagen. De behöriga tyska myndigheterna har påträffat ämnena CUMYL-4CN-BINACA, cyclopropylfentanyl, 5F-CUMYL-PEGACLONE, 4-fluorisobutyrylfentanyl, methoxyacetylfentanyl, tetrahydrofuranylfentanyl och U-48800 i prover från olika produkter och den expertgrupp som avses i 1 § andra stycket i narkotikalagen har rekommenderat att de inkluderas i narkotikalagen. Att ämnena CUMYL-4CN-BINACA, cyklopropylfentanyl och metoxiacetylfentanyl förs in i bilaga II till narkotikalagen innebär också att kommissionens delegerade direktiv (EU) 2019/369 av den 13 december 2018 om ändring av bilagan till rådets rambeslut 2004/757/RIF vad gäller inkluderande av nya psykoaktiva substanser i definitionen av begreppet ”narkotika” (EUT L 66, 7.3.2019, s. 3) genomförs. Under den sextioförsta sessionen i FN:s narkotikakommission (”Commission on Narcotic Drugs - CND”) den 14 mars 2018 beslutades vidare att 4-fluorisobutyrylfentanyl, ocfentanil och tetrahydrofuranylfentanyl skulle tas upp i FN:s allmänna narkotikakonvention från 1961.

Dessa nya psykoaktiva ämnen syntetiseras oftast genom kemisk modifiering (derivatisering) av kända strukturer i kemiska sammansättningar hos ämnen som redan är upptagna i narkotikalagen. Ämnena har liknande verknings-/biverkningsprofiler och jämförbara potentiella risker som ursprungsämnena.
På senare tid har konsumtionen och tillgängligheten av nya psykoaktiva ämnen ökat avsevärt i Tyskland (liksom i andra EU-medlemsstater), särskilt bland unga. Dessutom informeras användarna i otillräcklig utsträckning eller inte alls om innehållet i de produkter som erbjuds och om produkternas hälsorisker eftersom tillverkarna och saluförarna oftast inte deklarerar innehållet.
På grund av missbrukets omfattning och de omedelbara hälsorisker som detta innebär är det av yttersta vikt att ämnesgrupperna i lagen om nya psykoaktiva ämnen utökas och de åtta ämnena inkluderas i narkotikalagen.


10. Bezugsdokumente - Grundlagentexte
Grundtexter har överförts inom ramen för en tidigare anmälan: 2018/0064/D: 2016/0121/D


11. Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens
Ja


12. Gründe für die Dringlichkeit
Det är angeläget att ämnesgrupperna i lagen om nya psykoaktiva ämnen kompletteras och ytterligare åtta nya psykoaktiva ämnen förs in i bilaga II till narkotikalagen eftersom konsumtionen av dessa ämnen har ökat markant på kort tid, bland annat på grund av att produkterna är enkla att få tag i, exempelvis på internet. Dessa ämnen har hittills varit fritt tillgängliga, även för ungdomar, framför allt i så kallade head- och smartshops samt i ett stort antal internetbutiker. Eftersom de flesta av dessa ämnen hittills inte har beskrivits i den vetenskapliga litteraturen erhålls ofta kunskaper om effekter och biverkningar av ett nytt ämne först då ämnet konsumeras för berusning, vilket redan i flera fall har lett till rapporter om allvarliga följder och till och med dödsfall. Spridningen av och tillgången till ständigt nya kemiska varianter av psykoaktiva ämnen utgör därför ett hot mot folkhälsan och enskilda personers hälsa i allmänhet, men särskilt i sådana fall där dessa ämnen har en oförutsedd verkan.

Ämnenas stora närvaro på marknaden bekräftas av de tyska brottsbekämpande myndigheternas beslagtaganden, liksom det ökade behandlingsbehovet på grund av hälsoproblem hos konsumenterna. De flesta ämnen som ska tas upp i narkotikalagen har i Tyskland förekommit i samband med allvarliga förgiftningar och till och med dödsfall. I andra EU-medlemsstater har dessa ämnen redan delvis inkluderats i den nationella lagstiftningen.

Dessa ämnen uppvisar ofta bara små förändringar i den kemiska strukturen i jämförelse med de ämnen som redan är upptagna i lagen om nya psykoaktiva ämnen eller i narkotikalagen. Eftersom det nya ämnet till sin struktur och verkan är mycket likt det ämne som redan omfattas av lagstiftningen utnyttjas möjligheten till missbruk under förutsättningen att det rör sig om förment ”laglighet”. På så sätt kringgås de straffrättsliga bestämmelserna i lagen om nya psykoaktiva ämnen och narkotikalagen. Samtidigt kan det faktum att ett ämne inte är förbjudet ge en felaktig bild av att ämnet är ofarligt, särskilt bland unga konsumenter.

De avsevärda och för konsumenterna oförutsebara hälsorisker som är förknippade med ämnena samt missbrukets ökande utbredning gör att lagen om nya psykoaktiva ämnen måste kompletteras med ytterligare ämnesgrupper och ytterligare åtta ämnen tas upp i bilaga II till narkotikalagen.


13. Vertraulichkeit
Nej


14. Steuerliche Maßnahmen
Nej


15. Folgenabschätzung
Information om konsekvensanalysen finns på försättsbladet till utkastet till förordning samt i motiveringen och används som referens för att undvika upprepningar.
Utkastet till förordning har ingen inverkan på den europeiska industrins konkurrenskraft.


16. TBT- und SPS-Aspekte
TBT-avtal

Nej - utkastet har ingen betydande inverkan på den internationella handeln.

SPS-avtal

Nej – utkastet utgör inte någon sanitär eller fytosanitär åtgärd.

**********
Europeiska kommissionen

Kontaktadress Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation ganz einfach Ihre Meinung zu einer beliebigen Notifizierung mitteilen.


Da die Stillhaltefrist abgelaufen ist, nehmen wir derzeit keine weiteren Beiträge zu dieser Notifizierung über die Website an.


Keine Beiträge zu dieser Notifizierung gefunden