Notifizierungsangaben

Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Anlage des Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetzes und von Anlagen des Betäubungsmittelgesetzes

Notifizierungsnummer: 2019/152/D (Deutschland )
Eingangsdatum: 03/04/2019
Ende der Stillhaltefrist: 16/04/2019
Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens: Ja

de en fr
de de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Wiadomość 002

Informacja od Komisji - TRIS/(2019) 00962
dyrektywa (UE) 2015/1535
Tłumaczenie wiadomości 001
Powiadomienie: 2019/0152/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201900962.PL)

1. Strukturierte Informationszeile
MSG 002 IND 2019 0152 D PL 03-04-2019 D NOTIF


2. Mitgliedstaat
D


3. Verantwortliches Ministerium
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Zuständige Stelle
Bundesministerium für Gesundheit, Referat 122, 53107 Bonn
Tel.: 0049-228-99441-1126
Fax: 0049-228-99441-4939


4. Notifizierungsnummer
2019/0152/D - C10P


5. Titel
Projekt rozporządzenia w sprawie zmiany załącznika ustawy o nowych substancjach psychoaktywnych oraz załączników ustawy o środkach odurzających


6. md.prodConc_missing
Artykuł 1: Uzupełnienie grup substancji o nowe substancje psychoaktywne (NPS) w rozumieniu definicji w § 2 pkt 1 ustawy o nowych substancjach psychoaktywnych, tzn. substancje lub preparaty na bazie substancji z jednej z poniższych grup substancji: związki będące pochodnymi 2-fenyloetyloaminy, kannabinomimetyki / syntetyczne kannabinoidy, benzodiazepiny, związki będące pochodnymi N-(2-aminocykloheksylo)amidu oraz związki będące pochodnymi tryptaminy.

Artykuł 2: Włączenie do załącznika II do ustawy o środkach odurzających następujących substancji:
CUMYL-4CN-BINACA (SGT-78),
cyklopropylofentanyl,
5F-CUMYL-PEGACLONE (Cumyl-5F-PeGaClone, 5F-SGT-151),
4-fluoroizobutyrylfentanyl (4-fluoroizobutyrofentanyl, 4F-iBF, p-FIBF),
metoksyacetylofentanyl,
ocfentanyl (A-3217),
tetrahydrofuranylfentanyl (THF-F),
U-48800.


7. Notifizierung nach einem anderen Rechtsakt
-


8. Inhaltszusammenfassung
Republika Federalna Niemiec planuje objąć ustawą o środkach odurzających i dołączyć do grup substancji wskazanych w ustawie o substancjach psychoaktywnych kolejne nowe substancje psychoaktywne.

Dotychczasowe grupy substancji będące związkami pochodnymi 2-fenyloetyloaminy oraz kannabinomimetyków / syntetycznych kannabinoidów wskazane w załączniku do ustawy o substancjach psychoaktywnych zostają zmodyfikowane i dodaje się grupy substancji benzodiazepiny, związków będących pochodną N-(2-aminocykloheksylo)amidu oraz związków będących pochodną tryptaminy.

Do załącznika II (będące w obrocie, ale niedostępne na receptę środki odurzające) ustawy o środkach odurzających dodaje się dwa syntetyczne kannabinoidy i sześć syntetycznych opioidów.

Ponadto przy jednej substancji z załącznika I ustawy o środkach odurzających w celu zwiększenia jasności prawa przy przyporządkowywaniu tej substancji uzupełniono nazwę o dwie aktualnie potocznie używane nazwy. Nie chodzi przy tym o przepis wymagający notyfikacji.


9. Kurze Begründung
Występowanie i rozpowszechnienie coraz to nowszych chemicznych wariantów substancji psychoaktywnych stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego. Aby zwiększyć efektywność odpowiedzi prawnej na tego rodzaju substancje i umożliwić zwalczanie ich dostępności, ustawa o nowych substancjach psychoaktywnych, która weszła w życie 26 listopada 2016 r., reguluje grupy substancji psychoaktywnych, w uzupełnieniu do ustawy o środkach odurzających, która zakłada podejście oparte na pojedynczych substancjach.
Wraz z uchwaleniem ustawy o nowych substancjach psychoaktywnych w roku 2016 do załącznika ustawy włączono początkowo dwie grupy substancji – syntetyczne kannabinoidy oraz fenyloetyloaminy (łącznie z katynonami), ponieważ od 2008 r. do tamtej chwili stanowiły one około dwie trzecie wszystkich nowych substancji, zgłoszonych za pośrednictwem europejskiego systemu wczesnego ostrzegania i w zakresie których występowała pilna potrzeba podjęcia działań ustawodawczych. Dalszy rozwój rynku pokazał, że z ze względu na skalę nadużywania określonych substancji o oddziaływaniu psychoaktywnym oraz ich sposób oddziaływania konieczne jest dostosowanie dwóch obecnych grup substancji oraz objęcie regulacjami ustawy o substancjach psychoaktywnych trzech kolejnych grup substancji. Po wysłuchaniu opinii ekspertów na podstawie upoważnienia zgodnie z § 7 ustawy o substancjach psychoaktywnych artykułem 1 zmienia się brzmienie załącznika do ustawy o substancjach psychoaktywnych.

Substancje, które okazały się psychoaktywne nie tylko w niewielkim stopniu i w szczególny sposób groźne dla zdrowia oraz są nadużywane w znacznym zakresie, powinny być ponadto włączane do załączników do ustawy o środkach odurzających. W tych przypadkach regulacje ustawy o środkach odurzających mają pierwszeństwo przed regulacjami ustawy o nowych substancjach psychoaktywnych. W związku z tym artykułem 2 przedmiotowego rozporządzenia włącza się do załącznika II do ustawy o środkach odurzających osiem substancji szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia. Substancje CUMYL-4CN-BINACA, cyklopropylofentanyl, 5F-CUMYL-PEGACLONE, 4fluoroizobutyrylfentanyl, metoksyacetylofentanyl, tetrahydrofuranylfentanyl oraz U-48800 zostały zidentyfikowane przez właściwe niemieckie organy w próbach różnych produktów, a zespół ekspertów ds. środków odurzających zgodnie z § 1 ust. 2 ustawy o środkach odurzających zalecił objęcie ich ww. ustawą. Przez włączenie substancji CUMYL4CNBINACA, cyklopropylofentanyl i metoksyacetylofentanyl do załącznika II ustawy o środkach odurzających zostaje ponadto transponowana dyrektywa delegowana (UE) 2019/369 Komisji z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW w odniesieniu do włączenia nowych substancji psychoaktywnych do definicji „narkotyku” (Dz.U. L 66 z 7.3.2019, s. 3). Ponadto, jeśli chodzi o substancje 4fluoroizobutyrylfentanyl, ocfentanyl i tetrahydrofuranylfentanyl, podczas 61. sesji Komisji ONZ ds. Środków Odurzających (Commission on Narcotic Drugs - CND) dnia 14.3.2018 r. postanowiono włączyć je do Jednolitej konwencji ONZ o środkach odurzających z 1961 r.

Wymienione powyżej nowe substancje psychoaktywne są najczęściej syntetyzowane metodą modyfikacji chemicznej (derywatyzacji) znanych, podstawowych struktur substancji chemicznych podlegających już ustawie o środkach odurzających. Wykazują one podobne profile działania / działania ubocznego i porównywalne stopnie zagrożenia co substancje wyjściowe.
Konsumpcja i podaż nowych substancji psychoaktywnych znacznie nasiliły się w ostatnim czasie w Niemczech (jak i w innych państwach członkowskich UE), zwłaszcza wśród młodzieży. Ponadto użytkownicy są niewystarczająco lub w ogóle nie są informowani o składnikach oferowanych produktów i związanym z nimi ryzyku dla zdrowia, ponieważ producenci i podmioty wprowadzające produkty do obrotu przeważnie nie deklarują tych składników.
Poszerzenie grup substancji wymienionych w ustawie o substancjach psychoaktywnych i objęcie ośmiu substancji zakresem obowiązywania ustawy o środkach odurzających jest konieczne i pilne ze względu na skalę nadużywania oraz bezpośrednie zagrożenie zdrowia.


10. Bezugsdokumente - Grundlagentexte
Teksty podstawowe zostały przekazane w ramach wcześniejszej notyfikacji: 2018/0064/D: 2016/0121/D


11. Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens
Tak


12. Gründe für die Dringlichkeit
Uzupełnienie grup substancji wymienionych w ustawie o substancjach psychoaktywnych i włączenie ośmiu kolejnych substancji psychoaktywnych do załącznika II ustawy o środkach odurzających jest pilne, ponieważ konsumpcja tych substancji bardzo wzrosła w krótkim czasie, m.in. ze względu na możliwości łatwego zakupu tego rodzaju produktów, np. przez internet. Substancje te są obecnie łatwo dostępne również dla młodzieży przede wszystkim w tzw. head-shopach i smart-shopach oraz wielu sklepach internetowych. Ponieważ większość z tych substancji nie opisano jeszcze w literaturze naukowej, wnioski dotyczące oddziaływania i skutków ubocznych nowej substancji otrzymuje się często po raz pierwszy po konsumpcji w celach odurzających, przy czym już wielokrotnie raportowano ciężkie skutki, łącznie z przypadkami śmiertelnymi. Dlatego rozpowszechnienie i dostępność coraz nowszych wariantów substancji psychoaktywnych stwarzają zasadnicze, a zwłaszcza w takich przypadkach niemożliwe do przewidzenia działanie, stanowiące zagrożenie dla zdrowia społeczeństwa i poszczególnych osób.

Zabezpieczenia produktów przez niemieckie organy ścigania czy też wzrost zapotrzebowania na leczenie konsumentów z problemami zdrowotnymi i psychicznymi potwierdzają znaczną obecność tych substancji na rynku. Większość substancji włączanych do ustawy o substancjach odurzających jest wiązana w Niemczech z poważnymi zatruciami, w tym również śmiertelnymi. W innych państwach członkowskich UE substancje te są już częściowo objęte zakresem obowiązywania tamtejszych ustaw.

Substancje te wykazują często jedynie nieznaczne modyfikacje struktur chemicznych względem substancji już podlegających ustawie o substancjach psychoaktywnych lub środkach odurzających. Ponieważ nowa substancja jest pod względem struktury i działania bliska substancji już objętej zakresem obowiązywania ww. przepisów, możliwość nadużywania jest wykorzystywana w warunkach rzekomej „legalności”. W ten sposób obchodzi się przepisy karne ustawy o substancjach psychoaktywnych i ustawy o środkach odurzających. Jednocześnie brak wprowadzenia zakazu stosowania danej substancji może wywołać w szczególności u młodych konsumentów błędne wrażenie jej nieszkodliwości.

Niemożliwe do oszacowania ryzyko dla zdrowia konsumentów powiązane z tymi substancjami oraz potencjalna skala nadużywania sprawiają, że uzupełnienie grup substancji wchodzących w zakres ustawy o substancjach psychoaktywnych i włączenie ośmiu kolejnych substancji psychoaktywnych do załącznika II ustawy o środkach odurzających jest niezbędnie konieczne.


13. Vertraulichkeit
Nie


14. Steuerliche Maßnahmen
Nie


15. Folgenabschätzung
Informacje o ocenie skutków znajdują się w projekcie regulacji we wstępie oraz w uzasadnieniu, do których następują odniesienia mające na celu uniknięcie powtórzeń.
Projekt regulacji nie ma wpływu na konkurencyjność przemysłu Unii Europejskiej.


16. TBT- und SPS-Aspekte
Aspekty TBT

Nie – Projekt nie wpłynie znacząco na handel międzynarodowy.

Aspekty SPS

Nie - Projekt nie jest środkiem sanitarnym ani fitosanitarnym.

**********
Komisja Europejska

Punkt kontaktowy Dyrektywa (UE) 2015/1535
faks: +32 229 98043
e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation ganz einfach Ihre Meinung zu einer beliebigen Notifizierung mitteilen.


Da die Stillhaltefrist abgelaufen ist, nehmen wir derzeit keine weiteren Beiträge zu dieser Notifizierung über die Website an.


Keine Beiträge zu dieser Notifizierung gefunden