Notifizierungsangaben

Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Anlage des Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetzes und von Anlagen des Betäubungsmittelgesetzes

Notifizierungsnummer: 2019/152/D (Deutschland )
Eingangsdatum: 03/04/2019
Ende der Stillhaltefrist: 16/04/2019
Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens: Ja

de en fr
de de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Viesti 002

Komission tiedonanto - TRIS/(2019) 00962
Direktiivi (EU) 2015/1535
Viestin käännös 001
Ilmoitus: 2019/0152/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201900962.FI)

1. Strukturierte Informationszeile
MSG 002 IND 2019 0152 D FI 03-04-2019 D NOTIF


2. Mitgliedstaat
D


3. Verantwortliches Ministerium
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Zuständige Stelle
Bundesministerium für Gesundheit, Referat 122, 53107 Bonn
Tel.: 0049-228-99441-1126
Fax: 0049-228-99441-4939


4. Notifizierungsnummer
2019/0152/D - C10P


5. Titel
Luonnos asetukseksi uusista psykoaktiivisista aineista annetun lain liitteen ja huumausainelain liitteiden muuttamiseksi


6. md.prodConc_missing
1 §: Täydennetään uusista psykoaktiivisista aineista annetun lain (NpSG) 2 §:n ensimmäisen momentin 1 alamomentin määritelmän mukaisten uusien psykoaktiivisten aineiden aineryhmiä lisäämällä aineita tai niistä valmistettuja yhdisteitä, jotka kuuluvat johonkin seuraavista aineryhmistä: 2-fenetyyliamiinista johdetut yhdisteet, kannabista jäljittelevät aineet / synteettiset kannabinoidit, bentsodiatsepiinit, N-(2-aminosykloheksyyli)amidista johdetut yhdisteet ja tryptamiinista johdetut yhdisteet.

2 §: Lisäys huumausainelain (BtMG) liitteeseen II:
CUMYL-4CN-BINACA (SGT-78),
syklopropyylifentanyyli,
5F-CUMYL-PEGACLONE (Cumyl-5F-PeGaClone, 5F-SGT-151),
4-fluori-isobutyyrifentanyyli (4-fluori-isobutyyrifentanyyli, 4F-iBF, p-FIBF),
metoksiasetyylifentanyyli,
okfentaniili (A-3217),
tetrahydrofuranyylifentanyyli (THF-F),
U-48800.


7. Notifizierung nach einem anderen Rechtsakt
-


8. Inhaltszusammenfassung
Saksan liittotasavalta aikoo sisällyttää huumausainelakiin ja uusista psykoaktiivisista aineista annetun lain aineryhmiin uusia psykoaktiivisia aineita.

Uusista psykoaktiivisista aineista annetun lain liitteessä olevia nykyisiä 2-fenetyyliamiinista johdettujen yhdisteiden ja kannabista jäljittelevien aineiden / synteettisten kannabinoidien aineryhmiä tarkistetaan ja lisätään uudet aineryhmät: bentsodiatsepiinit, N-(2-aminosykloheksyyli)amidista johdetut yhdisteet ja tryptamiinista johdetut yhdisteet.

Huumausainelain liitteeseen II (myyntiin soveltuvat mutta lääkemääräyksiin soveltumattomat huumausaineet) sisällytetään kaksi synteettistä kannabinoidia ja kuusi synteettistä opioidia.

Lisäksi oikeudellisen selkeyden parantamiseksi huumausainelain liitteessä I olevan aineen nimen yhteyteen lisätään kaksi tällä hetkellä tavallista yleisnimeä. Kyse ei ole säännöksestä, josta täytyy tehdä ilmoitus.


9. Kurze Begründung
Psykoaktiivisten aineiden yhä uusien kemiallisten muunnosten ilmestyminen ja leviäminen ovat vaaraksi kansanterveydelle. Jotta näihin aineisiin voidaan puuttua oikeudellisesti aiempaa tehokkaammin ja estää niiden leviäminen ja saatavuus, 26 päivänä marraskuuta 2016 voimaan tulleessa uusista psykoaktiivisista aineista annetussa laissa (NpSG) säännellään aineryhmiä, mikä täydentää huumausainelain yksittäisiin aineisiin perustuvaa lähestymistapaa.
Uusista psykoaktiivisista aineista annetun lain antamisen yhteydessä vuonna 2016 kyseisen lain liitteeseen sisällytettiin ensin kaksi aineryhmää, eli synteettiset kannabinoidit ja fenetyyliamiinit (mukaan luettuina katinoni), koska ne muodostivat vuodesta 2008 kyseiseen ajankohtaan asti noin kaksi kolmannesta kaikista uusista aineista, jotka oli ilmoitettu EU:n ennakkovaroitusjärjestelmässä ja vaativat siksi kiireellisiä lainsäädännöllisiä toimia. Markkinoiden myöhempi kehitys on osoittanut, että tiettyjen psykoaktiivisesti toimivien aineiden väärinkäytön laajuuden ja niiden vaikutustapojen vuoksi kumpaakin nykyistä aineryhmää on muokattava ja uusista psykoaktiivisista aineista annetun lain sääntelyn piiriin on lisättävä kolme uutta aineryhmää. Asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen psykoaktiivisista aineista annetun lain 7 §:n valtuutuksen nojalla kyseisen lain liitettä muutetaan 1 §:ssä vastaavasti.

Aineet, jotka ovat osoittautuneet muutenkin kuin vähäisesti psykoaktiivisiksi ja erityisellä tavalla terveydelle vaarallisiksi ja joita käytetään väärin suuressa määrin, on sisällytettävä edelleen huumausainelain liitteisiin. Näissä tapauksissa huumausainelain säännökset ovat etusijalla uusista psykoaktiivisista aineista annetun lain säännöksiin verrattuna. Näin ollen tämän asetuksen 2 §:llä huumausainelain liitteeseen II sisällytetään kahdeksan terveydelle erityisen vaarallista ainetta. Saksan toimivaltaiset laitokset ovat havainneet eri tuotteista otetuissa näytteissä seuraavia aineita: CUMYL-4CN-BINACA, syklopropyylifentanyyli, 5F-CUMYL-PEGACLONE, 4-fluori-isobutyyrifentanyyli, metoksiasetyylifentanyyli, tetrahydrofuranyylifentanyyli ja U-48800. Asiantuntijakomitea suositteli niiden sisällyttämistä huumausainelakiin kyseisen lain 1 §:n 2 momentin mukaisesti. Aineiden CUMYL-4CN-BINACA, syklopropyylifentanyyli ja metoksiasetyylifentanyyli sisällyttämisellä huumausainelain liitteeseen II pannaan myös täytäntöön neuvoston puitepäätöksen 2004/757/YOS liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusien psykoaktiivisten aineiden sisällyttämisestä huumausaineen määritelmään 13 päivänä joulukuuta 2018 annettu komission delegoitu direktiivi (EU) 2019/369 (EUVL L 66, 7.3.2019, s. 3). Lisäksi Yhdistyneiden kansakuntien huumausainetoimikunnan (Commission on Narcotic Drugs - CND) 14 päivänä maaliskuuta 2018 pitämässä 61. istunnossa päätettiin, että 4-fluori-isobutyyrifentanyyli, okfentaniili ja tetrahydrofuranyylifentanyyli sisällytetään Yhdistyneiden kansakuntien vuoden 1961 huumausaineyleissopimukseen.

Nämä uudet psykoaktiiviset aineet on pääasiassa syntetisoitu muuntamalla kemiallisesti (valmistamalla johdannainen) jo huumausainelain soveltamisalaan kuuluvien aineiden kemiallisten runkojen tunnettuja rakenteita. Niillä on samanlainen vaikutus-/sivuvaikutusprofiili ja yhtä suuri riskipotentiaali kuin lähtöaineilla.
Uusien psykoaktiivisten aineiden kulutus ja tarjonta on viime aikoina levinnyt voimakkaasti Saksassa (kuten myös muissa EU:n jäsenvaltioissa) – erityisesti nuorten keskuudessa. Kuluttajat eivät myöskään saa riittävästi tai lainkaan tietoa tarjottujen tuotteiden ainesosista ja niiden terveysriskeistä, sillä valmistajat ja markkinoille saattajat eivät yleensä ilmoita ainesosia.
Uusista psykoaktiivisista aineista annetun lain aineryhmien täydentäminen ja kahdeksan aineen sisällyttämien huumausainelakiin on tehtävä kiireellisesti väärinkäytön laajuuden sekä välittömien terveysriskien takia.


10. Bezugsdokumente - Grundlagentexte
Perustekstit on toimitettu aiemman ilmoituksen yhteydessä: 2018/0064/D: 2016/0121/D


11. Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens
Kyllä


12. Gründe für die Dringlichkeit
Uusista psykoaktiivisista aineista annetun lain aineryhmien täydentäminen ja kahdeksan uuden psykoaktiivisen aineen sisällyttäminen huumausainelain liitteeseen II on tehtävä kiireellisesti, koska kyseisten aineiden kulutus on kasvanut voimakkaasti lyhyessä ajassa muun muassa siksi, että vastaavia tuotteita voi ostaa helposti esimerkiksi internetissä. Aineita on tällä hetkellä vapaasti saatavana (myös nuorille) ennen kaikkea niin kutsutuista head shop- ja smart shop -liikkeistä sekä useista internetissä toimivista alan kaupoista. Koska useimpia näistä aineista ei ole vielä kuvattu tieteellisessä kirjallisuudessa, aineiden vaikutuksista ja sivuvaikutuksista saadaan usein tietoa vasta, kun niitä käytetään päihtymistarkoituksessa, ja vakavista seurauksista ja jopa kuolemantapauksista on jo raportoitu toistuvasti. Siksi psykoaktiivisten aineiden jatkuvasti uusien kemiallisten muunnosten leviämisestä ja saatavuudesta aiheutuu lähtökohtaisesti vaara kansanterveydelle ja yksilöiden terveydelle, joskin tällaisissa tapauksissa vaikutukset ovat ennalta tuntemattomia.

Saksan lainvalvontaviranomaisten suorittamat takavarikot ja myös aineiden käyttäjien terveydellisten ongelmien vuoksi kasvanut hoidon tarve osoittavat, että kyseisiä aineita on runsaasti markkinoilla. Useimmat huumausainelakiin sisällytettävistä aineista on yhdistetty Saksassa vakaviin myrkytyksiin ja myös kuolemantapauksiin. Muissa EU:n jäsenvaltioissa kyseiset aineet on jo osittain sisällytetty voimassa olevaan paikalliseen lainsäädäntöön.

Nämä aineet poikkeavat kemialliselta rakenteeltaan usein vain vähän aineista, jotka kuuluvat jo ennestään uusista psykoaktiivisista aineista annetun lain tai huumausainelain soveltamisalaan. Koska uusi aine on rakenteeltaan ja vaikutukseltaan lähellä jo säänneltyä ainetta, mahdollisuutta väärinkäyttöön näennäisen ”laillisuuden” perusteella käytetään hyväksi. Tällä tavoin kierretään uusista psykoaktiivisista aineista annetun lain ja huumausainelain rangaistussäännöksiä. Samanaikaisesti ainetta koskevan kiellon puuttuminen voi antaa erityisesti nuorille kuluttajille virheellisen käsityksen aineen haitattomuudesta.

Koska aineisiin liittyy merkittäviä ja kuluttajille tuntemattomia terveysriskejä ja koska niiden väärinkäyttö on lisääntynyt, uusista psykoaktiivisista aineista annetun lain aineryhmien täydentäminen ja kahdeksan uuden psykoaktiivisen aineen sisällyttäminen huumausainelain liitteeseen II on tehtävä kiireellisesti.


13. Vertraulichkeit
Ei


14. Steuerliche Maßnahmen
Ei


15. Folgenabschätzung
Vaikutustenarviointia koskevat tiedot ovat asetusluonnoksen etusivulla sekä perusteluissa, ja toiston välttämiseksi tässä viitataan niihin.
Asetusluonnoksella ei ole vaikutusta Euroopan unionin teollisuuden kilpailukykyyn.


16. TBT- und SPS-Aspekte
TBT-näkökohta

Ei – luonnoksella ei ole merkittävää vaikutusta kansainväliseen kauppaan.

SPS-näkökohta

Ei – luonnos ei ole terveys- tai kasvinsuojelutoimi.

**********
Euroopan komissio

Yhteysviranomainen direktiivin (EU) 2015/1535
Telekopio: +32 229 98043
Sähköposti: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation ganz einfach Ihre Meinung zu einer beliebigen Notifizierung mitteilen.


Da die Stillhaltefrist abgelaufen ist, nehmen wir derzeit keine weiteren Beiträge zu dieser Notifizierung über die Website an.


Keine Beiträge zu dieser Notifizierung gefunden