Notifizierungsangaben

Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Anlage des Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetzes und von Anlagen des Betäubungsmittelgesetzes

Notifizierungsnummer: 2019/152/D (Deutschland )
Eingangsdatum: 03/04/2019
Ende der Stillhaltefrist: 16/04/2019
Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens: Ja

de en fr
de de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sõnum 002

Komisjoni teade – TRIS/(2019) 00962
direktiiv (EL) 2015/1535
Sõnumi tõlge 001
Teavitamine: 2019/0152/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201900962.ET)

1. Strukturierte Informationszeile
MSG 002 IND 2019 0152 D ET 03-04-2019 D NOTIF


2. Mitgliedstaat
D


3. Verantwortliches Ministerium
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Zuständige Stelle
Bundesministerium für Gesundheit, Referat 122, 53107 Bonn
Tel.: 0049-228-99441-1126
Fax: 0049-228-99441-4939


4. Notifizierungsnummer
2019/0152/D - C10P


5. Titel
Määruse eelnõu, millega muudetakse uute psühhoaktiivsete ainete seaduse lisa ja narkootiliste ainete seaduse lisasid


6. md.prodConc_missing
Artikkel 1: Ainerühmade täiendamine uute psühhoaktiivsete ainetega uue psühhoaktiivsete ainete seaduse § 2 lõike 1 määratluse tähenduses, st ained või ainete valmistised mis tahes järgmiste ainerühmade ainetest: 2-fenetüülamiinist saadud ühendid, kannabimimeetikumid/sünteetilised kannabinoidid, bensodiasepiinid, N-(2-aminotsükloheksüül)amiidist saadud ühendid ja trüptamiinist saadud ühendid.

Artikkel 2: Narkootiliste ainete seaduse II lisasse lisatakse järgmine:
CUMYL-4CN-BINACA (SGT-78),
tsüklopropüülfentanüül,
5F-CUMYL-PEGACLONE (Cumyl-5F-PeGaClone, 5F-SGT-151),
4-fluorisobutürüülfentanüül (4-fluorisobutürfentanüül, 4F-iBF, p-FIBF),
metoksüatsetüülfentanüül,
okfentaniil (A-3217),
tetrahüdrofuranüülfentanüül (THF-F),
U-48800.


7. Notifizierung nach einem anderen Rechtsakt
-


8. Inhaltszusammenfassung
Saksamaa Liitvabariik kavatseb uusi täiendavaid psühhoaktiivseid aineid lisada narkootiliste ainete seadusesse ning ainerühmi uute psühhoaktiivsete ainete seadusesse.

Vaadatakse läbi uute psühhoaktiivsete ainete seaduse lisa 2-fenetüülamiinist saadud ühendite ja kanepimimeetikumide/sünteetiliste kannabinoidide senised ainerühmad ning lisatakse juurde bensodiasepiinide, N-(2-aminotsükloheksüül)amiidist saadud ühendite ja trüptamiinist saadud ühendite ainerühmad.

Narkootiliste ainete seaduse II lisasse (kaubeldavad, kuid väljakirjutamisele mittekuuluvad narkootilised ained) lisatakse kaks sünteetilist kannabinoidi ja kuus sünteetilist opioidi.

Lisaks sellele, et suurendada ühe aine klassifitseerimise õiguslikku selgust, täiendatakse selle nimetust narkootiliste ainete seaduse I lisas aine kahe praegu levinud triviaalse nimetusega. Seejuures ei ole tegemist eeskirjadega, mille puhul oleks nõutav kohustuslik teavitusmenetlus.


9. Kurze Begründung
Psühhoaktiivsete ainete aina uute keemiliste variantide tekkimine ja levik ohustavad rahvatervist. Selleks, et saaks neid aineid käsitleda õiguslikult tõhusamalt ning võidelda nende leviku ja kättesaadavuse vastu, sisaldab 26. novembril 2016. aastal jõustunud uute psühhoaktiivsete ainete seadus lisaks narkootiliste ainete seaduse ühe aine lähenemisviisile ka ainerühmade eeskirju.
Uue psühhoaktiivsete ainete seaduse vastuvõtmisega 2016. aastal lisandus uue psühhoaktiivsete ainete seaduse lisasse esmalt kaks sünteetiliste kannabinoidide ja fenetüülamiinide (sh katinoonide) ainerühma, kuna need moodustasid alates 2008. aastast kuni selle ajani umbes kaks kolmandikku kõigist uutest ainetest, millest teavitati Euroopa varajase hoiatamise süsteemi kaudu ja seetõttu oli vajadus kiireloomulise õigusloomealase tegevuse järele. Turu edasine areng on näidanud, et teatavate psühhoaktiivse mõjuga ainete väärkasutamise ulatuse ja nende toimeviisi tõttu tuleb kohandada mõlemat olemasolevat ainerühma ning allutada kolme teist ainerühma uute psühhoaktiivsete ainete seaduse sätetele. Pärast ekspertide ärakuulamist muudetakse uute psühhoaktiivsete ainete seaduse lisa artiklis 1 vastavalt uute psühhoaktiivsete ainete seaduse § 7 sätestatud volituse alusel.

Ained, mis on osutunud mitte ainult vähe psühhoaktiivseteks ja erilisel viisil tervist kahjustavateks, vaid neid kuritarvitatakse suurel hulgal, tuleb võtta jätkuvalt narkootilise aine seaduse lisadesse. Sellistel juhtudel on narkootiliste ainete seaduse sätted uute psühhoaktiivsete ainete seaduse sätete suhtes ülimuslikud. Seetõttu võetakse määruse artikliga 2 kaheksa eriti tervist kahjustavat ainet narkootiliste ainete seaduse II lisasse. Pädevad Saksamaa ametiasutused leidsid erinevate toodete mitmest proovist aineid CUMYL-4CN-BINACA, tsüklopropüülfentanüül, 5F-CUMYL-PEGACLONE, 4-fluorisobutürüülfentanüül, metoksüatsetüülfentanüül, tetrahüdrofuranüülfentanüül ja U-48800 ning ekspertkomisjon soovitas võtta need ained vastavalt narkootiliste ainete seaduse paragrahvi 1 lõikele 2 antud seadusesse. Ainete CUMYL-4CN-BINACA, tsüklopropüülfentanüüli ja metoksüatsetüülfentanüüli lisamise puhul narkootiliste ainete seaduse II lisasse rakendatakse ka komisjoni 13. detsembri 2018. aasta delegeeritud direktiivi (EL) 2019/369, millega muudetakse raamotsuse 2004/757/JSK lisa seoses uute psühhoaktiivsete ainete lisamisega uimasti määratlusse (ELT L 66, 7.3.2019, lk 3). Lisaks otsustati ÜRO narkootikumide komisjoni 61. istungil 14. märtsil 2018. a ainete 4-fluorisobutürüülfentanüül, okfentaniil ja tetrahüdrofuranüülfentanüül osas võtta need ÜRO 1961. aasta narkootiliste ainete ühtsesse konventsiooni.

Kõnealuseid uusi psühhoaktiivseid aineid sünteesitakse juba narkootiliste ainete seadusega hõlmatud tuntud keemiliste ühendite struktuuride keemilise modifitseerimise teel (derivatsioon). Kõnealustel ainetel on lähteainetega sarnased toime-/kõrvaltoimeprofiilid ning võrreldav oht inimeste tervisele.
Viimasel ajal on Saksamaal (nagu teisteski ELi liikmesriikides) märgatavalt suurenenud psühhoaktiivsete ainete tarbimine ja pakkumine, seda eelkõige noorte seas. Tarbijaid teavitatakse endiselt ebapiisavalt või ei teavitata üldse pakutavate toodete koostisosade ja nendega kaasnevate terviseriskide kohta, sest tootjad ja levitajad koostisosi üldjuhul ei deklareeri.
Väärkasutamise ulatusest ja otsestest ohtudest tervisele lähtudes on uute psühhoaktiivsete ainete seaduse ainerühmade laiendamine ning kaheksa aine narkootiliste ainete seadusesse lisamine vältimatult vajalik.


10. Bezugsdokumente - Grundlagentexte
Eelnõuga otseselt seonduvad õigusaktid edastati varasema teavitamise raames: 2018/0064/D: 2016/0121/D


11. Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens
Jah


12. Gründe für die Dringlichkeit
Uute psühhoaktiivsete ainete seaduse ainerühmade täiendamisega ja kaheksa täiendava psühhoaktiivse aine narkootiliste ainete seaduse II lisasse lisamisega on kiire, kuna lühikese aja jooksul on nende ainete tarbimine (muu hulgas nende toodete lihtsa kättesaadavuse tõttu (nt interneti kaudu)) märkimisväärselt kasvanud. Ained on siiani vabalt saadavad ka noortele, seda eelkõige kannabisepõhiste toodetega kauplevates ja uimastitarvete kauplustes (Headshops, Smartshops) ning paljudes vastavates internetipoodides. Kuna enamikku nendest ainetest ei ole teaduskirjanduses eelnevalt kirjeldatud, saadakse teadmised uue aine mõjudest ja kõrvaltoimetest sageli esmalt alles tarbimisel joobe eesmärkidel, kusjuures korduvalt on teatatud rasketest tagajärgedest kuni surmajuhtumiteni. Seetõttu kujutavad psühhoaktiivsete ainete uute keemiliste variantide levik ja kättesaadavus põhimõtteliselt, kuid eriti ettenägematute mõjude korral, ohtu elanikkonna ja üksikisiku tervisele.

Nende ainete suurele kogusele turul viitavad Saksamaa õiguskaitseasutuste poolt teostatud konfiskeerimised või ka kasvanud ravivajadus, mille on tinginud tarbijate terviseprobleemid. Enamikke narkootiliste ainete seadusse kantavaid aineid seostatakse Saksamaal tõsiste mürgistustega, sealhulgas surmajuhtumitega. Teistes ELi liikmesriikides on kõnealused ained juba osaliselt allutatud asjaomastele seadustele.

Nende ainete keemilised struktuurid erinevad vaid vähesel määral uute psühhoaktiivsete ainete seadusega või narkootiliste ainete seadusega juba hõlmatud ainete struktuuridest. Kuna uus aine on narkootiliste ainete seadusesse juba lisatud ainega struktuuri ja toime poolest sarnane, kasutatakse väidetavale "seaduslikkusele" tuginedes ära kuritarvitamise võimalust. Sel viisil eiratakse uute psühhoaktiivsete ainete seaduse ja narkootiliste ainete seaduse kriminaalõigusnorme. Samas võib ainel keelu puudumine tekitada just noortes tarbijates vale mulje selle kahjutusest.

Nende ainetega seotud märkimisväärsed ja tarbija tervisele ettearvamatud riskid ning arvatavate kuritarvituste maht muudavad uute psühhoaktiivsete ainete seaduse ainerühmadega täiendamise ja narkootiliste ainete seaduse II lisasse kaheksa täiendava psühhoaktiivse aine lisamise pakiliselt vajalikuks.


13. Vertraulichkeit
Ei


14. Steuerliche Maßnahmen
Ei


15. Folgenabschätzung
Teave mõjude hindamise kohta on esitatud määruse eelnõu esilehel ja põhjenduses, millele viidatakse korduste vältimiseks.
Määruse eelnõu ei mõjuta Euroopa Liidu tööstuse konkurentsivõimet.


16. TBT- und SPS-Aspekte
TBT-leping

Ei - eelnõu ei mõjuta märkimisväärselt rahvusvahelist kaubandust.

SPS-leping

Ei - eelnõu ei reguleeri sanitaar- ega fütosanitaarmeedet.

**********
Euroopa Komisjon

Direktiivi (EL) 2015/1535 üldine kontaktinfo
faks: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation ganz einfach Ihre Meinung zu einer beliebigen Notifizierung mitteilen.


Da die Stillhaltefrist abgelaufen ist, nehmen wir derzeit keine weiteren Beiträge zu dieser Notifizierung über die Website an.


Keine Beiträge zu dieser Notifizierung gefunden