Notifizierungsangaben

Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Anlage des Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetzes und von Anlagen des Betäubungsmittelgesetzes

Notifizierungsnummer: 2019/152/D (Deutschland )
Eingangsdatum: 03/04/2019
Ende der Stillhaltefrist: 16/04/2019
Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens: Ja

de en fr
de de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Zpráva 002

Zpráva od Komise - TRIS/(2019) 00962
směrnice (EU) 2015/1535
Překlad zprávy 001
Oznámení: 2019/0152/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201900962.CS)

1. Strukturierte Informationszeile
MSG 002 IND 2019 0152 D CS 03-04-2019 D NOTIF


2. Mitgliedstaat
D


3. Verantwortliches Ministerium
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Zuständige Stelle
Bundesministerium für Gesundheit, Referat 122, 53107 Bonn
Tel.: 0049-228-99441-1126
Fax: 0049-228-99441-4939


4. Notifizierungsnummer
2019/0152/D - C10P


5. Titel
Návrh nařízení, kterým se mění příloha zákona o nových psychoaktivních látkách a přílohy k zákonu o omamných látkách


6. md.prodConc_missing
Článek 1: Přidání skupin látek pro nové psychoaktivní látky (NPS) ve smyslu ustanovení pojmů uvedených v § 2 č. 1 zákona o nových psychoaktivních látkách (NpSG), tzn. látky nebo přípravky, z kterékoliv z následujících skupin látek: sloučeniny odvozené od 2-fenethylaminu, kanabimimetik / syntetických kanabinoidů, benzodiazepinů, sloučenin odvozených od amidu N-(2-aminocyklohexyl) a sloučenin odvozených od Tryptaminu.

Článek 2: Do přílohy II zákona o omamných látkách (BtMG) se přidávají:
CUMYL-4CN-BINACA (SGT-78),
Cyklopropylfentanyl,
5F-CUMYL-PEGACLONE (Cumyl-5F-PeGaClone, 5F-SGT-151),
4-Fluorisobutyrylfentanyl (4-Fluorisobutyrfentanyl, 4F-iBF, p-FIBF),
Methoxyacetylfentanyl,
Ocfentanil (A-3217),
Tetrahydrofuranylfentanyl (THF-F),
U-48800.


7. Notifizierung nach einem anderen Rechtsakt
-


8. Inhaltszusammenfassung
Spolková republika Německo hodlá předložit BtMG a uplatnit jej na další psychoaktivní látky (NPS) a skupiny látek NpSG.

Předchozí skupiny látek ze sloučenin odvozených od 2-fenethylaminu a kanabimimetik / syntetických kanabinoidů v příloze k NpSG jsou revidovány a byly přidány skupiny látek benzodiazepinů, sloučeniny odvozené od amidu N-(2-aminocyklohexyl) a sloučeniny odvozené od Tryptaminu.

Dva syntetické kanabinoidy a šest syntetických opioidů se přidává do přílohy II (obchodovatelné, ale volně prodejné omamné látky) zákona o omamných látkách (BtMG).

Kromě toho, aby se zvýšila právní jasnost při klasifikaci této látky, je její název doplněn dvěma v současnosti běžnými obecnými názvy pro látku uvedenou v příloze I k BtMG. V tomto případě se nejedná o předpis podléhající oznamovací povinnosti.


9. Kurze Begründung
Vznik a šíření stále nových chemických variant psychoaktivních látek představuje hrozbu pro veřejné zdraví. Zákon o nových psychoaktivních látkách (NpSG), který vstoupil v platnost dne 26. listopadu 2016, obsahuje zákon o omamných látkách (BtMG) vzhledem na kontrolní skupinu látek, aby se účinněji řešilo a bojovalo proti jejich šíření a dostupnosti.
Přijetím NpSG v roce 2016 byly první dvě skupiny syntetických kanabinoidů a fenethylaminů (včetně katinonů) poprvé přidány do přílohy k NpSG, protože od roku 2008 do současnosti představovaly přibližně dvě třetiny všech nových látek, byl informován evropský systém včasného varování, a proto bylo zapotřebí bezodkladného legislativního opatření. Další vývoj trhu ukázal, že vzhledem ke stupni zneužití určitých psychoaktivních látek a způsobu jejich působení je nezbytné upravit obě existující skupiny látek a přizpůsobit ustanovení NpSG třem dalším skupinám látek. Po konzultaci s odborníky je příloha k NpSG v článku 1 odpovídajícím způsobem pozměněna na základě zplnomocnění uvedeného v § 7 NpSG.

Vzhledem k tomu, že se tyto látky prokázaly nejen jako málo psychoaktivní a jako zvláštním způsobem zdraví škodlivé a že jsou také ve velké míře zneužívány, mají být zahrnuty do příloh BtMG. V těchto případech mají předpisy BtMG přednost před NpSG. Článkem 2 tohoto nařízení se proto zařazuje osm obzvláště nebezpečných látek do přílohy II k BtMG. Přítomnost látek CUMYL-4CN-BINACA, cyklopropylfentanyl, 5F-CUMYL-PEGACLONE, 4-fluorisobutyrylfentanyl, methoxyacetylfentanyl, tetrahydrofuranylfentanyl a U-48800 zjistily příslušné německé orgány ve vzorcích různých výrobků a znalecký výbor pro omamné látky je podle § 1 odst. 2 BtMG doporučil zařadit do BtMG. Včetně CUMYL-4CN-BINACA, cyklopropylfentanylu a methoxyacetylfentanylu v příloze II BtMG také rozšiřuje delegovanou směrnici Komise (EU) 2019/369 ze dne 13. prosince 2018, kterou se mění příloha rámcového rozhodnutí 2004/757 / SVV. O začlenění nových psychoaktivních látek do definice drog (Úř. věst. L 66, 7.3.2019, s. 1). Kromě toho, pokud jde o látky 4-fluorisobutyrylfentanyl, ocfentanil a tetrahydrofuranylfentanyl, bylo na 61. zasedání Komise OSN pro omamné látky („Commission o Narcotic Drugs“ – CND) dne 14.3.2018 rozhodnuto o jejím zařazení do Jednotné úmluvy OSN z roku 1961 o omamných látkách.

Tyto nové psychoaktivní látky – NPS - jsou syntetizovány chemickým odvozením (derivací) známých struktur základních chemických vzorců látek již podléhajících BtMG. Tyto látky vykazují podobné profily působnosti a vedlejších účinků a srovnatelný potenciál ohrožení jako výchozí látky.
Konzumace a nabídka psychoaktivních látek (NPS) v poslední době v Německu (jakož i v jiných členských zemích EU) právě mezi mladými lidmi výrazně vzrostla. Kromě toho spotřebitelé nejsou vůbec či dostatečně informováni o obsahových látkách nabízených produktů a o jejich zdravotních rizicích, jelikož výrobci a distributoři tyto obsahové látky ve většině nedeklarují.
Rozšíření skupin látek v NpSG, jakož i podřízenost osmi látek ustanovením BtMG jsou naléhavě potřebné z důvodu rozsahu zneužití a bezprostředního ohrožení zdraví.


10. Bezugsdokumente - Grundlagentexte
Základní texty byly zveřejněny v rámci dřívějšího oznámení: 2018/0064/D: 2016/0121/D


11. Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens
Ano


12. Gründe für die Dringlichkeit
Přidání skupin látek NpSG a zahrnutí osmi dalších NPS do přílohy II BtMG je nezbytné, protože spotřeba těchto látek v krátké době silně vzrostla, mimo jiné díky snadnému získávání patřičných produktů, například prostřednictvím internetu. Látky jsou doposud volně dostupné mladým lidem, a to zejména v tzv. „headshopech“ a „smartshopech“, jakož i v mnoha příslušných internetových obchodech. Protože většina z těchto látek nebyla dříve popsána ve vědecké literatuře, poznatky o účincích a vedlejších účincích nových látek jsou často získány poprvé při konzumaci za účelem intoxikace, přičemž byly hlášeny opakované těžké následky dokonce i úmrtí. Distribuce a dostupnost stále nových chemických variant psychoaktivních látek, a zejména pak látek s nepředvídatelnými účinky, tak v zásadě představuje riziko ohrožení zdraví obyvatelstva a jednotlivých osob.

Zajišťování ze strany německých donucovacích orgánů nebo vzrůstající potřeba léčby z důvodu zdravotních problémů spotřebitelů poukazují na vysokou přítomnost těchto látek na trhu. Většina látek, které mají být zahrnuty do BtMG, je v Německu spojena se závažnými intoxikacemi, a to včetně případů úmrtí. V ostatních členských státech EU se na tyto látky již částečně vztahují zákony platné v těchto státech.

Tyto látky často vykazují jen nepatrné změny chemických struktur látek oproti látkám, které již podléhají ustanovením NpSG nebo BtMG. Protože nová látka se značně podobá strukturou a účinkem té, která je již zahrnuta do zákona, je využívána možnost zneužívání za podmínek domnělé „legality“. Tímto způsobem dochází k obcházení trestných předpisů NpSG a BtMG. Zároveň může chybějící zákaz látky vzbuzovat obzvláště u mladistvých konzumentů dojem neškodnosti.

Značná zdravotní rizika spojená s látkami a nevyčíslitelné riziko pro spotřebitele a rozsah, v jakém mají být zneužity, znamenají, že je naléhavě nutné doplnit skupiny látek v NpSG a zahrnout osm dalších NPS do přílohy II BtMG.


13. Vertraulichkeit
Ne


14. Steuerliche Maßnahmen
Ne


15. Folgenabschätzung
Informace týkající se posouzení dopadu jsou uvedeny v návrhu nařízení v úvodním listu a v odůvodnění, na něž je odkázáno z důvodu zabránění opakování.
Návrh úpravy nemá žádný dopad na konkurenceschopnost průmyslu Evropské unie.


16. TBT- und SPS-Aspekte
Dohoda TBT o technických překážkách obchodu

NE – Návrh nemá zásadní vliv na mezinárodní obchod.

Sanitární a fytosanitární dohoda SPS

Ne – Návrh není sanitárním opatřením ani fytosanitárním opatřením

**********
Evropská komise

Kontaktní bod směrnice (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation ganz einfach Ihre Meinung zu einer beliebigen Notifizierung mitteilen.


Da die Stillhaltefrist abgelaufen ist, nehmen wir derzeit keine weiteren Beiträge zu dieser Notifizierung über die Website an.


Keine Beiträge zu dieser Notifizierung gefunden