Notifizierungsangaben

Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Anlage des Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetzes und von Anlagen des Betäubungsmittelgesetzes

Notifizierungsnummer: 2019/152/D (Deutschland )
Eingangsdatum: 03/04/2019
Ende der Stillhaltefrist: 16/04/2019
Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens: Ja

de en fr
de de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Съобщение 002

Съобщение от Комисията – TRIS/(2019) 00962
Директива (ЕС) 2015/1535
Превод на съобщението 001
Нотификация: 2019/0152/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201900962.BG)

1. Strukturierte Informationszeile
MSG 002 IND 2019 0152 D BG 03-04-2019 D NOTIF


2. Mitgliedstaat
D


3. Verantwortliches Ministerium
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Zuständige Stelle
Bundesministerium für Gesundheit, Referat 122, 53107 Bonn
Tel.: 0049-228-99441-1126
Fax: 0049-228-99441-4939


4. Notifizierungsnummer
2019/0152/D - C10P


5. Titel
Проектонаредба за изменение на приложението към Закона за новите психоактивни вещества и на приложенията към Закона за наркотичните и психотропни вещества


6. md.prodConc_missing
Член 1: Допълване на групите вещества за нови психоактивни вещества (НПВ) по смисъла на определението, дадено в параграф 2, точка 1 от Закона за новите психоактивни вещества (NpSG), тоест, вещества или препарати от вещества от една от следните групи вещества: съединения, производни на 2-фенетиламин, канабимиметични/синтетични канабиноиди, бензодиазепини, съединения, производни на N-(2-аминоциклохексил)амид, и съединения, производни на триптамин.

Член 2: В приложение II към Закона за наркотичните и психотропни вещества (BtMG) се включват следните вещества:
CUMYL-4CN-BINACA (SGT-78),
циклопропилфентанил,
5F-CUMYL-PEGACLONE (Cumyl-5F-PeGaClone, 5F-SGT-151),
4-флуоризобутирилфентанил (4-флуоризобутирфентанил, 4F-iBF, p-FIBF),
метоксиацетилфентанил,
окфентанил (A-3217),
тетрахидрофуранилфентанил (THF-F),
U-48800.


7. Notifizierung nach einem anderen Rechtsakt8. Inhaltszusammenfassung
Федерална република Германия възнамерява да включи други нови психоактивни вещества (НПВ) в приложното поле на BtMG и в групите вещества, определени в NpSG.

Актуалните до момента групи вещества на съединенията, производни на 2-фенетиламин, и на канабимиметичните/синтетични канабиноиди в приложението към NpSG се преработват и се добавят новите групи вещества на бензодиазепините, на съединенията, производни на N-(2-аминоциклохексил)амид, както и на съединенията, производни на триптамин.

В приложение II (наркотични и психотропни вещества, които могат да се пускат в продажба, но не могат да се предписват с рецепта) към Закона за наркотичните и психотропни вещества (BtMG) се включват два синтетични канабиноида и шест синтетични опиоида.

Освен това, с цел повишаване на правната яснота, при класификацията на едно вещество от приложение I към BtMG неговото наименование се допълва с две актуални обичайни наименования. В случая се касае за разпоредба, която не подлежи на задължително нотифициране.


9. Kurze Begründung
Появата и разпространението на все повече нови химични варианти на психоактивни вещества представлява заплаха за общественото здраве. За да може да се противодейства ефективно по законов път на тези вещества и да се води борба срещу тяхното разпространение и наличност, Законът за новите психоактивни вещества (NpSG), който влезе в сила на 26 ноември 2016 г., включва регулация на групите вещества в допълнение към основната формулировка за отделното вещество, посочена в Закона за наркотичните и психотропни вещества (BtMG).
С приемането на NpSG през 2016 г. в приложението към него първо бяха включени двете групи вещества на синтетичните канабиноиди и на фенетиламините (в това число катинони), тъй като от 2008 г. дотогава те формираха около две трети от всички нови вещества, за които е сигнализирала Европейската система за ранно предупреждение, и в това отношение съществуваше спешна необходимост от законодателни действия. Следващото развитие на пазара показа, че поради размерите на злоупотребата с определени вещества с психоактивно действие и техния начин на действие се налага адаптация на двете съществуващи групи вещества, както и включване на три нови групи вещества в приложното поле на разпоредбите на NpSG. След изслушване на експерти, на основание правомощията, определени в параграф 7 от NpSG, с член 1 приложението към NpSG се изменя съответно.

Вещества, които са се доказали като психоактивни в значителна степен и като особено застрашаващи здравето, и мащабите на злоупотребата, които са значителни, трябва да продължат да бъдат включвани в приложенията към BtMG. В такива случаи разпоредбите на BtMG имат предимство пред тези на NpSG. В съответствие с това, с член 2 от тази наредба в приложение II към BtMG за пръв път се включват осем особено опасни за здравето вещества. Веществата CUMYL-4CN-BINACA, циклопропилфентанил, 5F-CUMYL-PEGACLONE, 4-флуоризобутирилфентанил, метоксиацетилфентанил, тетрахидрофуранилфентанил и U-48800 са открити от компетентните германски органи в проби от различни продукти и за тях Експертната комисия съгласно параграф 1, втора алинея от BtMG е препоръчала включване в приложното поле на BtMG. С включването на веществата CUMYL-4CN-BINACA, циклопропилфентанил и метоксиацетилфентанил в приложение II към BtMG се изпълняват и изискванията на Делегирана директива (ЕС) 2019/369 на Комисията от 13 декември 2018 г. за изменение на приложението към Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета във връзка с включването на нови психоактивни вещества в определението за „наркотици“ (ОВ L 66, 7.3.2019 г., стр. 3). Освен това относно веществата 4-флуоризобутирилфентанил, окфентанил и тетрахидрофуранилфентанил на 61-то заседание на Комисията на ООН по наркотиците (Commission on Narcotic Drugs — CND) от 14.3.2018 г. е прието решение тези вещества да бъдат включени в Единната конвенция на ООН за упойващите вещества от 1961 г.

Тези нови психоактивни вещества (НПВ) се синтезират в повечето случаи чрез химично преобразуване (дериватизация) на известни структури на основни химични структури на вещества, вече обхванати от разпоредбите на BtMG. Те имат подобни профили на действие/съпътстващо действие, както и същия рисков за здравето потенциал, както изходните вещества.
Потреблението и предлагането на НПВ в последно време са се разпространили особено много в Германия (както и в други държави — членки на ЕС), особено и между подрастващи. Също така потребителите нямат достатъчно или нямат никаква информация за състава на предлаганите продукти и рисковете за здравето, с които са свързани, тъй като в повечето случаи производителите и търговците не обявяват състава.
Допълването на групите вещества в NpSG и въвеждането на осемте вещества в приложното поле на BtMG се налагат спешно поради мащаба на злоупотребата и непосредствения риск за здравето.


10. Bezugsdokumente - Grundlagentexte
Основните документи са предадени в рамките на предходна нотификация: 2018/0064/D: 2016/0121/D


11. Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens
Да


12. Gründe für die Dringlichkeit
Допълването на групите вещества в NpSG и включването на осем нови НПВ в приложение II към BtMG се налага спешно поради силно нарасналото потребление на тези вещества за кратко време, причина за което са и лесните възможности за снабдяване с тях, например по Интернет. До момента веществата са свободно достъпни, включително и за подрастващи, предимно в така наречените „Head-“ и „Smartshops“ (специализирани магазини), както и в голям брой онлайн магазини, предлагащи подобни стоки. Тъй като повечето от тези вещества все още не са били описани преди това в научната литература, често действията и страничните ефекти на дадено ново вещество се узнават за пръв път при приемането им под формата на пушене, при което вече многократно е докладвано за настъпването на сериозни последствия и дори смъртни случаи. Затова разпространението и наличността на все повече нови химични варианти на психоактивни вещества по принцип, но особено в такива случаи на непредвидимо действие, представляват опасност за здравето на населението и на отделния индивид.

Конфискации, извършени от германските правоохранителни органи, или и увеличаващите се случаи на необходимост от лечение поради здравословни проблеми на потребителите показват силно присъствие на тези вещества на пазара. В Германия повечето от подлежащите на включване в приложното поле на BtMG вещества се свързват с тежки интоксикации, включително и смъртни случаи. В други държави — членки на ЕС част от тези вещества вече са включени в обхвата на съответното приложимо в тези държави законодателство.

Тези вещества често имат само незначителни промени в химичните структури в сравнение с вече обхванатите от приложното поле на NpSG или на BtMG вещества. Тъй като новото вещество наподобява структурата и действието на вече обхванатото от законодателството вещество, се ползва възможността за злоупотреба при условията на мнима „законност“. По този начин се заобикалят наказателните разпоредби, определени в NpSG и в BtMG. Същевременно липсата на забрана на дадено вещество може да породи погрешното впечатление за безвредност на това вещество, особено при млади потребители.

Свързаните с веществата значителни и неподлежащи на изчисляване за потребителите здравни рискове, както и нарастващият мащаб на злоупотребите, налагат спешно допълването на групите вещества в NpSG и включването на осем нови НПВ в приложение II към BtMG.


13. Vertraulichkeit
Не


14. Steuerliche Maßnahmen
Не


15. Folgenabschätzung
Данни за оценка на въздействието са дадени в предварителното известие към проекта и в мотивите към него, при което се избягват повторения.
Проектът няма въздействия върху конкурентоспособността на промишления сектор на Европейския съюз.


16. TBT- und SPS-Aspekte
Споразумение за ТБТ

НЕ — проектът не оказва съществени въздействия върху международната търговия.

Споразумение за СФС

Не — проектът не представлява санитарна или фитосанитарна мярка

**********
Европейска Комисия

Контактна точка Директива (ЕС) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation ganz einfach Ihre Meinung zu einer beliebigen Notifizierung mitteilen.


Da die Stillhaltefrist abgelaufen ist, nehmen wir derzeit keine weiteren Beiträge zu dieser Notifizierung über die Website an.


Keine Beiträge zu dieser Notifizierung gefunden