Notifizierungsangaben

Erstes Gesetz zur Änderung des Tiererzeugnisse-Handels-Verbotsgesetzes

Notifizierungsnummer: 2016/452/D (Deutschland )
Eingangsdatum: 24/08/2016
Ende der Stillhaltefrist: 25/11/2016

Abgabe von Bemerkungen durch: Kommission
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelande 002

Meddelande från kommissionen - TRIS/(2016) 02629
Direktiv (EU) 2015/1535
Översättning av meddelandet 001
Anmälan: 2016/0452/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201602629.SV)

1. Strukturierte Informationszeile
MSG 002 IND 2016 0452 D SV 24-08-2016 D NOTIF


2. Mitgliedstaat
D


3. Verantwortliches Ministerium
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Zuständige Stelle
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Referat 321, 53107 Bonn, FAX 0049 228 99 529 4162, TEL 0049 228 99 529 4354, E-Mail 321@bmel.bund.de


4. Notifizierungsnummer
2016/0452/D - C90A


5. Titel
Första lagen om ändring av lagen om förbud mot handel med animaliska produkter


6. md.prodConc_missing
Förbud mot pälsdjurshållning med godkännandeförbehåll,
Förbud mot avyttring av högdräktiga djur i slaktsyfte


7. Notifizierung nach einem anderen Rechtsakt
-


8. Inhaltszusammenfassung
Med den första lagen om ändring av lagen om förbud mot handel med animaliska produkter regleras ett principiellt förbud mot pälsdjurshållning med godkännandeförbehåll samt lagstadgade minimikrav på pälsdjurshållningen som förutsättningar för godkännande. Dessutom regleras ett förbud mot avyttring av högdräktiga djur i slaktsyfte.


9. Kurze Begründung
Med anledning av djurskyddet regleras ett principiellt pälsdjurshållningsförbud med godkännandeförbehåll. En djurhållning som motsvarar pälsdjurens artspecifika behov och samtidigt även de ekonomiska nödvändigheterna är för närvarande inte möjlig i Tyskland.

Av djurskyddsskäl regleras även ett förbud mot avyttring av högdräktiga djur i slaktsyfte. Nyare vetenskapliga undersökningar visar att slakten av dräktiga djur inte är något enskilt fenomen i Tyskland. Det finns vetenskapliga belägg för att foster åtminstone från och med den senaste tredjedelen av dräktigheten känner smärta och lidande fram till sin död då moderdjuret slaktas. För närvarande finns det inga juridiskt bindande bestämmelser som begränsar slakten av högdräktiga djur.


10. Bezugsdokumente - Grundlagentexte
Hänvisningar till grundtexter: Lagen om förbud mot handel med animaliska produkter av den 8 december 2008 (BGBl. I s. 2394), senast ändrad i dess lydelse genom artikel 407 i förordningen av den 31 augusti 2015 (BGBl. I s. 1474) (TierErzHaVerbG).


11. Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens
Nej


12. Gründe für die Dringlichkeit
-


13. Vertraulichkeit
Nej


14. Steuerliche Maßnahmen
Nej


15. Folgenabschätzung
-


16. TBT- und SPS-Aspekte
TBT-avtal

NEJ - Utkastet har ingen betydande inverkan på internationell handel.

SPS-avtal

NEJ - Utkastet har ingen betydande inverkan på internationell handel.

NEJ – Utkastet utgör inte någon sanitär eller fytosanitär åtgärd

**********
Europeiska kommissionen

Kontaktadress Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-post: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation ganz einfach Ihre Meinung zu einer beliebigen Notifizierung mitteilen.


Da die Stillhaltefrist abgelaufen ist, nehmen wir derzeit keine weiteren Beiträge zu dieser Notifizierung über die Website an.


Keine Beiträge zu dieser Notifizierung gefunden