Notifizierungsangaben

Entwurf zur Änderung der Verordnung Nr. 73 des Sozialministers „Bedingungen und Verfahren zum Umgang mit Suchtstoffen und psychoaktiven Substanzen für medizinische und wissenschaftliche Zwecke sowie zur diesbezüglichen Führung von Aufzeichnungen und Berichterstattung sowie Listen der Suchtstoffe und psychoaktiven Substanzen“ vom 18. Mai 2005

Notifizierungsnummer: 2016/419/EE (Estland )
Eingangsdatum: 08/08/2016
Ende der Stillhaltefrist: 26/08/2016
Invocation of the Emergency Procedure: Ja

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en et fr
et
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sporočilo 002

Sporočilo Komisije - TRIS/(2016) 02467
Direktiva (EU) 2015/1535
Prevod sporočila 001
Obvestilo: 2016/0419/EE

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201602467.SL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2016 0419 EE SL 08-08-2016 EE NOTIF


2. Member State
EE


3. Department Responsible
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, siseturuosakond, siseturu toimimise konkurentsipoliitika talitus.
Harju 11, 15072 Tallinn.
el.teavitamine@mkm.ee
tel: 00 372 6256 405 – faks: 00 372 6313 029


3. Originating Department
Sotsiaalministeerium, rahvatervise osakond.
Gonsiori 29, 15027 Tallinn
anna-liisa.paasukene@sm.ee
tel: 00 372 6269144; faks: 00 372 6992209


4. Notification Number
2016/0419/EE - C00C


5. Titel
Osnutek uredbe o spremembi Uredbe št. 73 ministra za socialne zadeve z dne 18. maja 2005 o pogojih in postopkih za ravnanje s prepovedanimi drogami in psihotropnimi snovmi v zdravstvene in znanstvene namene, pogojih in postopkih za vodenje evidenc in poročanje na tem področju ter seznamih prepovedanih drog in psihotropnih snovi


6. Products Concerned
Nove psihoaktivne snovi


7. Notification Under Another Act8. Main Content
Namen spremembe je zmanjšati distribucijo in zlorabo novih psihoaktivnih snovi, tako da se na seznam I prepovedanih drog in psihotropnih snovi iz Priloge 1 k Uredbi št. 73 ministra za socialne zadeve z dne 18. maja 2005 dodajo naslednje snovi:
(1) W-18; 4-kloro-N-(1-[2-(4-nitrofenil)etil]–piperidin-2-iliden)benzen–1–sulfonamid
(2) 5F-MDMB-PINACA (5F-metil-AMB, 5-fluoro-MAMB; 5-fluoro ADB); metil-[2-(1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karboksamido)-3,3-dimetilbutanoat]


9. Brief Statement of Grounds
Namen spremembe je zmanjšati distribucijo in zlorabo novih psihoaktivnih snovi, tako da se na Seznam I prepovedanih drog in psihotropnih snovi iz Priloge 1 k Uredbi št. 73 ministra za socialne zadeve z dne 18. maja 2005 doda 2 novi snovi.


10. Reference Documents - Basic Texts
Osnovno(-a) besedilo(-a) ni(-so) na voljo.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Da


12. Grounds for the Emergency
Snovi je treba nujno uvrstiti med prepovedane droge, saj bi široka uporaba teh snovi, ki jih je mogoče naročiti preko spleta, lahko povzročila povečanje števila primerov zastrupitev in smrtnih žrtev. Namen vključitve zgoraj navedene snovi na Seznam I prepovedanih drog in psihotropnih snovi je omejiti njeno široko uporabo in dostopnost, saj resno ogroža javno zdravje. Take snovi na splošno niso bile preskušene na ljudeh, njihove farmakokinetične in farmakodinamične lastnosti, toksikološki profili ter varni odmerki in način odmerjanja pa niso znani. Prav tako pogosto niso znani natančna sestava, poreklo in stopnja čistosti proizvodov, ki vsebujejo nove psihoaktivne snovi. Uporabniki teh snovi med drugim resno tvegajo, da bodo zaužili prevelik odmerek, saj „varni odmerki“ niso znani. Glede na literaturo so bile mnoge nove psihoaktivne snovi povezane s primeri smrti in resnih zastrupitev. Glede na to, da se uporabniki na splošno ne zavedajo potencialnih tveganj za zdravje v zvezi z novimi psihoaktivnimi snovmi in da so te snovi splošno dostopne prek različnih spletnih kanalov, je pomembno, da se njihova razpoložljivost čim prej omeji, da se zavaruje javno zdravje.


13. Vertraulichkeit
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Da


16. TBT- und SPS-Aspekte
Vidik TOT

Ne - osnutek nima pomembnega vpliva na mednarodno trgovino.

Vidik SFS

Ne - osnutek ni niti sanitarni niti fitosanitarni ukrep.

**********
Evropska komisija

Direktiva o kontaktni točki (EU) 2015/1535
Faks: +32 229 98043
e-naslov: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation ganz einfach Ihre Meinung zu einer beliebigen Notifizierung mitteilen.


Da die Stillhaltefrist abgelaufen ist, nehmen wir derzeit keine weiteren Beiträge zu dieser Notifizierung über die Website an.


Keine Beiträge zu dieser Notifizierung gefunden