Notifizierungsangaben

Entwurf zur Änderung der Verordnung Nr. 73 des Sozialministers „Bedingungen und Verfahren zum Umgang mit Suchtstoffen und psychoaktiven Substanzen für medizinische und wissenschaftliche Zwecke sowie zur diesbezüglichen Führung von Aufzeichnungen und Berichterstattung sowie Listen der Suchtstoffe und psychoaktiven Substanzen“ vom 18. Mai 2005

Notifizierungsnummer: 2016/419/EE (Estland )
Eingangsdatum: 08/08/2016
Ende der Stillhaltefrist: 26/08/2016
Invocation of the Emergency Procedure: Ja

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en et fr
et
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Viesti 002

Komission tiedonanto - TRIS/(2016) 02467
Direktiivi (EU) 2015/1535
Viestin käännös 001
Ilmoitus: 2016/0419/EE

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201602467.FI)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2016 0419 EE FI 08-08-2016 EE NOTIF


2. Member State
EE


3. Department Responsible
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, siseturuosakond, siseturu toimimise konkurentsipoliitika talitus.
Harju 11, 15072 Tallinn.
el.teavitamine@mkm.ee
tel: 00 372 6256 405 – faks: 00 372 6313 029


3. Originating Department
Sotsiaalministeerium, rahvatervise osakond.
Gonsiori 29, 15027 Tallinn
anna-liisa.paasukene@sm.ee
tel: 00 372 6269144; faks: 00 372 6992209


4. Notification Number
2016/0419/EE - C00C


5. Titel
Luonnos määräykseksi huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden käsittelyä lääketieteellisiä tarkoituksia ja tutkimustarkoituksia varten koskevista ehdoista ja menettelyistä ja rekisterien pitämistä ja raportointia kyseisellä alalla koskevista ehdoista ja menettelyistä sekä huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden luetteloista 18 päivänä toukokuuta 2005 annetun sosiaaliministerin määräyksen nro 73 muuttamisesta


6. Products Concerned
Uudet psykoaktiiviset aineet


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Muutoksen avulla on tarkoitus vähentää uusien psykoaktiivisten aineiden levitystä ja niiden väärinkäyttöä lisäämällä 18 päivänä toukokuuta 2005 annetun sosiaaliministerin määräyksen nro 73 liitteessä 1 olevaan huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden luetteloon I seuraavat aineet:
1) W-18; 4-kloro-N-(1-[2-(4-nitrofenyyli)etyyli]-piperidiini-2-ylidiini)bentseeni-1-sulfonamidi
2) 5F-MDMB-PINACA (5F-metyyli-AMB, 5-fluori-MAMB; 5-fluori ADB); metyyli-[2-(1-(5-fluoripentyyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi)-3,3-dimetyylibutanoaatti]


9. Brief Statement of Grounds
Muutoksen avulla on tarkoitus vähentää uusien psykoaktiivisten aineiden levitystä ja niiden väärinkäyttöä lisäämällä kaksi uutta psykoaktiivista ainetta 18 päivänä toukokuuta 2005 annetun sosiaaliministerin määräyksen nro 73 liitteessä 1 olevaan huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden luetteloon I.


10. Reference Documents - Basic Texts
Perustekstejä ei ole saatavilla.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Kyllä


12. Grounds for the Emergency
Aineet on luokiteltava nopeasti huumausaineiksi, koska internetin välityksellä tilattavien aineiden käytön yleistyminen voi johtaa vakavien myrkytystapausten ja kuolemantapausten lisääntymiseen. Lueteltujen aineiden huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden luetteloon I lisäämisen tavoitteena on rajoittaa niiden laajempaa levikkiä ja saatavuutta, koska mainitut aineet aiheuttavat vakavan vaaran kansanterveydelle. Näitä aineita ei yleensä ole tutkittu ihmiskokeilla, eikä niiden farmakokineettisiä ja farmakodynaamisia ominaisuuksia, toksikologista profiilia tai vaarattomia annoksia ja annostelutapoja tunneta. Uusia psykoaktiivisia aineita sisältävien tuotteiden tarkkaa koostumusta, alkuperää ja puhtausastetta ei usein myöskään tunneta. Kyseisten aineiden käyttäjillä muun muassa yliannostuksen riski on vakava, koska niin sanottuja vaarattomia annoksia ei tunneta. Kirjallisuuden tietojen mukaan monet uudet psykoaktiiviset aineet voidaan yhdistää vakaviin myrkytyksiin ja kuolemantapauksiin. Koska käyttäjät eivät yleisesti ole tietoisia uusien psykoaktiivisten aineiden mahdollisesta vaarasta terveydelle ja koska aineet ovat laajalti saatavilla erilaisten internetkanavien kautta, on tärkeää rajoittaa niiden saatavuutta mahdollisimman nopeasti ja suojella siten kansanterveyttä.


13. Vertraulichkeit
Ei


14. Fiscal measures
Ei


15. Impact assessment
Kyllä


16. TBT- und SPS-Aspekte
TBT-näkökohta

Ei – luonnoksella ei ole merkittävää vaikutusta kansainväliseen kauppaan.

SPS-näkökohta

Ei – luonnos ei ole terveys- tai kasvinsuojelutoimi.

**********
Euroopan komissio

Yhteysviranomainen direktiivin (EU) 2015/1535
Telekopio: +32 229 98043
Sähköposti: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation ganz einfach Ihre Meinung zu einer beliebigen Notifizierung mitteilen.


Da die Stillhaltefrist abgelaufen ist, nehmen wir derzeit keine weiteren Beiträge zu dieser Notifizierung über die Website an.


Keine Beiträge zu dieser Notifizierung gefunden