Pojedinosti notifikacije

Preliminarni nacrt Općeg zakona o audiovizualnim medijima.

Broj notifikacije: 2020/713/E (Španjolska )
Datum zaprimanja: 18/11/2020
Prestanak razdoblja mirovanja: 19/02/2021

de en es fr
en es
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2020) 04089
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2020/0713/E

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202004089.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2020 0713 E HR 18-11-2020 E NOTIF


2. Država članica
E


3. Odgovorni odjel
Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes, Comunicaciones y Medio Ambiente.
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias.
Secretaría de Estado de Asuntos Europeos.
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
C/ Serrano Galvache, 26, 4ª planta, Torre Sur (28071 Madrid)
Teléfonos: 91 379 84 64
Fax: 91 379 84 01
Dirección correo electrónico: d83-189@maec.es


3. Pokretački odjel
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales Dirección General de Telecomunicaciones
y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual
Subdirección General de Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual


4. Broj notifikacije
2020/0713/E - SERV60


5. Naziv
Preliminarni nacrt Općeg zakona o audiovizualnim medijima.


6. Predmetni proizvodi
Preliminarni nacrt odnosi se na usluge platformi za razmjenu videozapisa


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Preliminarnim nacrtom Općeg zakona o audiovizualnim medijima u španjolski pravni sustav prenosi se Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama 2018/1808 (Direktiva o izmjeni) o izmjeni DIREKTIVE 2010/13/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 10. ožujka 2010. o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga (Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama).

Preliminarni nacrt Zakona sastoji se od obrazloženja, 164 članaka grupiranih u uvodnu glavu i 10 glava, dvije dodatne odredbe, četiri prijelazne odredbe, jedne odredbe o stavljanju izvan snage i pet završnih odredbi.

Preliminarni nacrt obuhvaća glavu V. o uređivanju usluga platformi za razmjenu videozapisa u skladu s odredbama Direktive 2018/1808 bez izlaženja iz okvira Direktive koja se prenosi. Obavijest se dostavlja o cjelovitom Preliminarnom nacrtu kako bi se mogao procijeniti kontekst nacrta zakona koji se mora priopćiti.

U pogledu mrežne platforme, prvi put se utvrđuju obveze u području zaštite maloljetnika i zaštite šire javnosti za pružatelje usluga platformi i društvenih mreža za razmjenu videozapisa čija je temeljna funkcionalnost omogućivanje razmjene videozapisa (Instagram, Facebook, TikTok).
Cilj je ovog inovativnog propisa povećati zaštitu korisnika općenito, a osobito maloljetnika. Posebice se nastoji izbjeći da maloljetnici pristupaju štetnim sadržajima, te izloženost šire javnosti sadržajima koji potiču na mržnju, nasilje i terorizam ili na diskriminaciju. Uspostavljaju se sljedeće mjere:

• obveza platformi u okviru njegove nadležnosti da donesu odgovarajuće mjere za zaštitu maloljetnika i šire javnosti, među kojima se nalaze:
– sustavi za provjeru dobi za korisnike u odnosu na sadržaj kojim bi se moglo naštetiti psihičkom, fizičkom ili moralnom razvoju maloljetnika,
– osiguravanje sustavâ za roditeljsku kontrolu,
– uključivanje u uvjete mjera za zaštitu maloljetnika od štetnih sadržaja te za zaštitu šire javnosti od sadržaja koji potiču na nasilje ili na mržnju, kao i na počinjenje kaznenog djela terorizma,
- omogućivanje funkcionalnosti kako bi korisnici mogli identificirati sadržaje koji bi mogli biti štetni, a da nisu zabranjeni, te da bi ih ostali korisnici mogli prijaviti prema potrebi,
- ispunjenje kvalitativnih pravila komercijalne komunikacije kojom upravlja sama usluga razmjene videozapisa (potpuna zabrana određenih oblika diskriminacije ili onih koji potiču ponašanje štetno za zdravlje, ili druga pravila o zaštiti maloljetnika), te uspostavljanje mehanizama kako bi korisnici navedene usluge koji dodaju u svoje zapise komercijalne komunikacije (influenceri, Youtuberi, te instagrameri) mogli također ispuniti ta kvalitativna pravila.

• poticanje postojanja mehanizama za izvansudsko rješavanje sporova dostupnih za rješavanje sporova između korisnika i pružatelja usluga platformi za razmjenu videozapisa,

• poticanje samoregulacije putem kodeksa ponašanja.


9. Kratka izjava o razlozima
U skladu s uvodnom izjavom 4. Direktive 2018/1808, usluge platformi za razmjenu videozapisa natječu se za istu publiku i prihode kao i audiovizualne medijske usluge te imaju znatan učinak s obzirom na to da korisnicima pružaju mogućnost da oblikuju i utječu na mišljenja drugih korisnika zbog čega je izmjenom Direktive uspostavljen najmanji propis o uslugama platformi za razmjenu videozapisa. Nadalje, društveni mediji, a osobito društvene mreže čija je temeljna funkcionalnost razmjena audiovizualnih programa i sadržaja između korisnika, također će biti podvrgnuti propisu o uslugama platformi za razmjenu videozapisa.

Cilj je ovog novog propisa povećati zaštitu korisnika općenito, a osobito maloljetnika. Propisom koji se uvodi izbjegava se da šira javnost bude izložena sadržajima koji potiču mržnju, nasilje i terorizam ili na diskriminaciju. Jednako tako, predviđenim propisom izbjegava se da maloljetnici pristupaju štetnim sadržajima u uslugama platformi za razmjenu videozapisa.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Ne postoje temeljni tekstovi


11. Pozivanje na hitni postupak
Da


12. Razlozi za hitnost
Razlozi koji opravdavaju hitnost mjera sadržanih u ovom nacrtu su, kao prvo, postojanje ozbiljne i nepredvidljive situacije povezane sa zaštitom zdravlja osoba te, na drugom mjestu, u području javnog reda, zaštita maloljetnika i mladih.

Situacija pandemije prouzročene bolešću COVID-19 utjecala je na društvene uvjete u kojima nastaje potrošnja audiovizualnih sadržaja općenito u Španjolskoj, a osobito onih koji se prenose putem mrežnih platformi (razmjena videozapisa). Osobito, ozbiljne gospodarske posljedice nastale iz potrebnih mjera donesenih u cilju sprječavanja te bolesti pretpostavljaju:

1. – povećanje gospodarske ranjivosti društva u cjelini, kao posljedica izvanrednog porasta nastale nezaposlenosti te, posljedično, veća mogućnost usvajanja rizičnog ponašanja usmjerenog na rješavanje gospodarskih problema;


2. - Izravno povezano s prethodnim, znatno je porasla potrošnja sadržaja koji se nude putem platformi za razmjenu videozapisa, te osobito među maloljetnicima i mladima do 24 godine, koji su, osim toga, osobito jako izloženi komercijalnim komunikacijama koje se emitiraju preko društvenih mreža i drugih vrsta platformi.

U tom smislu, područje primjene Preliminarnog nacrta obuhvaća pružatelje usluga platformi za razmjenu videozapisa (mrežne platforme), usluga u kojima maloljetnici sve više konzumiraju audiovizualne sadržaje i oglašavanje te je trenutačno u tim uslugama mjesto gdje mladi konzumiraju najveći dio audiovizualnih sadržaja. Osobito se za te platforme predviđaju posebne obveze i mjere u područjima štetnih sadržaja, ocjenjivanja i preporuka prema starosnoj dobi, audiovizualnih komercijalnih komunikacija (opća zabrana određenih oblika diskriminacije ili onih koji potiču štetno ponašanje za zdravlje, ili druga pravila o zaštiti maloljetnika), koje izravno utječu na poboljšanje zaštite maloljetnika i na zaštitu zdravlja u području pristupa i potrošnje audiovizualnih sadržaja koji za njih mogu biti štetni.

U nastavku se navode podaci koji pomažu u ilustraciji trenutačne situacije i nedavnih promjena nastalih kao posljedica pandemije, koji zahtijevaju brzo postupanje u regulatornom djelovanju kako bi se odgovorilo na novu stvarnost:

- osobito zbog proglašenja izvanrednog stanja u vezi s pandemijom COVID-19 u prvom semestru godine nastao je znatan porast potrošnje sadržaja putem društvenim mreža i drugih mrežnih platformi. Taj je porast osobito značajan među maloljetnicima i mladima do 24 godine, s obzirom na to da je broj mladih koji upotrebljavaju mrežne platforme praktički jednak broju onih koji gledaju televiziju (za razliku od drugih starosnih skupina gdje je gledanje televizije daleko veće nego uporaba platformi, kao primjerice osobe između 45 i 54 godina, te osobito osobe starije od 55 godina).
– U pogledu obujma ulaganja u oglašavanje u Španjolskoj u prvom polugodištu 2020. digitalni mediji nalaze se na prvom mjestu (mrežne platforme, društvene mreže, mrežne stranice) ispred ulaganja u oglašavanje koje se emitira na televiziji, situacija koja je prvi put nastala 2019. godine.
S druge strane, istina je da se zbog gospodarske situacije nastale zbog pandemije u prvih šest mjeseci 2020. godine ulaganje u oglašavanje znatno smanjilo (za -27,9 % nasuprot jednakom razdoblju prethodne godine), s time da je to smanjenje bilo nejednako na tržištu za oglašavanje: dok se ulaganje u oglašavanje na televiziji smanjilo za -31,8 %, obujam ulaganja u oglašavanje na platformama i digitalnim medijima pokazuje vrlo malo smanjenje (14,3 %), pri čemu se osobito ističe malo smanjenje na društvenim mrežama (-3,5 %) na kojima je, kao što je vidljivo, postotak mladih korisnika i maloljetnika sve značajniji.

Osim toga, opisane situacije podložne su nastanku u društvenom kontekstu koji se u biti razlikuje od konteksta koji je postojao prije nastanka bolesti, koji, definiran kao „nova normala”, obilježavaju stroge te izvanredne mjere sprječavanja i socijalne distance predviđene Kraljevskom zakonodavnom uredbom 21/2020 od 9. lipnja o hitnim mjerama za prevenciju, sprječavanje i koordinaciju u cilju suočavanja sa zdravstvenom krizom prouzročenom virusom COVID-19, od kojih su mnoge još uvijek na snazi, i koji je uvjetovan povećanom mogućnošću donošenja ograničenih mjera društvene izoliranosti usmjerenih na izbjegavanje mogućeg širenja bolesti čije ponovno nastajanje u određenom trenu može biti prouzročeno. Te mjere nužno podrazumijevaju razdoblja povećanog boravka u kući te, posljedično, povećanje mogućnosti veće izloženosti oglašavanju putem platformi za razmjenu videozapisa, što će ozbiljno utjecati na skupine koje su prepoznate kao glavni primatelji mjera predostrožnosti: osjetljive populacijske skupine i maloljetne osobe.

S obzirom na prethodno navedeno, te u skladu s člankom 6. stavkom 7. Direktive (EU) 2015/1535 (Direktiva o priopćavanju) procjenjuje se da u ovom nacrtu postoje hitni razlozi povezani s ozbiljnom i nepredvidljivom situacijom koja se odnosi na zdravlje ljudi i zaštitu maloljetnika te se stoga ne primjenjuju odredbe koje se odnose na priopćavanje iz članka 6. stavaka od 1. do 5. navedene Direktive.


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
Da


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

Ne - Nacrt nije tehnički propis niti se odnosi na ocjenjivanje sukladnosti

Sa stajališta SPS-a

Ne - Nacrt nije sanitarna ni fitosanitarna mjera.

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Mrežna stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji da podijelite svoje mišljenje o svakoj obavijesti.


Svoje mišljenje možete dostaviti na bilo kojem od službenih jezika Europske unije. Pozivamo Vas da dostavite svoje mišljenje najmanje mjesec dana prije isteka roka razdoblja mirovanja, kako bismo zajamčili da su Vaša mišljenja uzeta u obzir s obzirom na vrijeme potrebno za analizu i internu obradu. U svakom slučaju, Vaši doprinosi prihvaćaju se isključivo do 23:59:59 SEV na datum završetka razdoblja mirovanja. Vaš će doprinos biti objavljen na mrežnoj stranici TRIS (prijevodi na ostale jezike neće biti javno dostupni) osim ako ne navedete da želite da ostane povjerljiv.

Stajališta zainteresiranih strana važna su za Komisiju i države članice u kontekstu ocjenjivanja obavijesti podnesenih u skladu s Direktivom (EU) 2015/1535. Međutim, sva očitovanja Komisije donose se neovisno, uzimajući u obzir informacije koje posjeduje, te u skladu s njezinim internim pravilima o donošenju odluka.

Napominjemo da nećete primiti daljnje povratne informacije o značaju Vašeg doprinosa.

Na kraju razdoblja mirovanja na ovoj ćete mrežnoj stranici https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/hr/ , pod brojem dokumenta obavijesti, pronaći informacije o reakciji, ako ona postoji, Komisije i/ili država članica


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos