>

Aidhm Nós Imeachta 2015/1535

Bunaíodh an nós imeachta in 1983 trí Threoir 83/189/CEE ón gComhairle. Rinneadh an nós imeachta sin a chódú den chéad uair le Treoir 98/34/CE an 22 Meitheamh 1998 agus modhnaíodh é le Treoir 98/48/CE an 20 Iúil 1998, go príomha chun a fheidhm a leathnú chuig seirbhísí na Sochaí Faisnéise. Le déanaí, códaíodh an nós imeachta den dara huair le Treoir (AE) 2015/1535.

Le nós imeachta um fhógra a thabhairt 2015/1535 ceadaítear don Choimisiún agus do Bhallstáit an Aontais scrúdú a dhéanamh ar na rialacháin theicniúla atá beartaithe ag na Ballstáit a thabhairt isteach le haghaidh táirgí (tionsclaíocha, talmhaíochta agus iascaigh) agus le haghaidh sheirbhísí na Sochaí Faisnéise sula nglacfar iad. Is é is aidhm leis a áirithiú go mbeidh na téacsanna sin i gcomhréir le dlí an Aontais agus le prionsabail an Mhargaidh Inmheánaigh. Tá feidhm aige ar bhealach simplithe maidir le Ballstáit Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa (CSTE) a shínigh an Comhaontú maidir leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) agus maidir leis an Eilvéis agus an Tuirc.

Is iad a leanas príomhbhuntáistí an nós imeachta: