Détails de la notification

Projet de décret pris pour l’application des articles L. 136-3 et L. 136-4 du code de la propriété intellectuelle

Numéro de notification: 2016/470/F (France )
Date de réception: 05/09/2016
Fin de la période de statu quo: Fermé

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sporočilo 002

Sporočilo Komisije - TRIS/(2016) 02737
Direktiva (EU) 2015/1535
Prevod sporočila 001
Obvestilo: 2016/0470/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201602737.SL)

1. Ligne d'information structurée
MSG 002 IND 2016 0470 F SL 05-09-2016 F NOTIF


2. état membre
F


3. Service responsable
Direction générale des entreprises – SQUALPI – Bureau de la réglementation des produits - Bât. Sieyès -Teledoc 151 – 61, Bd Vincent Auriol - 75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
tél : 01 44 97 24 55


3. Département d'origine
Secrétariat général
Ministère de la culture et de la communication
182, rue Saint-Honoré
75 033 PARIS Cedex 01
M. Alban De Nervaux
Chef du Service des affaires juridiques et internationales
alban.de-nervaux@culture.gouv.fr
01 40 15 77 46


4. Numéro de notification
2016/0470/F - SERV


5. Titre
Osnutek odloka za izvajanje členov L. 136-3 in L. 136-4 Zakonika o intelektualni lastnini


6. Produits concernés
Avtomatizirane storitve navajanja slikovnega gradiva


7. Notification en vertu d'une autre loi
-


8. Menu principal
Člen L. 136-3 Zakonika o intelektualni lastnini uvaja mehanizem obveznega skupnega upravljanja pravic razmnoževanja ter prikazovanja likovnih, grafičnih in fotografskih del v avtomatiziranih storitvah navajanja slikovnega gradiva. Člen s tem skupnim upravljanjem ureja plačilo avtorjem zadevnih del. Določitev višine tega plačila je odvisna od prostovoljnega sporazuma, v nasprotnem primeru pa od odločitve skupne komisije.
Predmet tega osnutka je določitev pogojev odobritve organizacij za upravljanje avtorskih pravic za izvajanje pravic razmnoževanja in prikazovanja likovnih, grafičnih ali fotografskih del v okviru avtomatiziranih storitev navajanja slikovnega gradiva.
Osnutek odloka prav tako določa spremembe delovanja skupne komisije za določanje tabele izplačil zadevnim avtorjem zaradi neobstoječih sporazumov med pooblaščenimi organizacijami za upravljanje avtorskih pravic in uporabniki avtomatiziranih storitev navajanja slikovnega gradiva.


9. Bref exposé des motifs
Člen L. 136-1 in naslednji členi Zakonika o intelektualni lastnini, uvedeni z zakonom št. 2016-925 z dne 7. julija 2016 o svobodi umetniškega ustvarjanja, arhitekturi ter narodni in kulturni dediščini, vključujejo pogoje avtorjev likovnih, grafičnih ali fotografskih del glede izvajanja njihovih izključnih pravic razmnoževanja in prikazovanja za avtomatizirane storitve navajanja slikovnega gradiva.


10. Documents de Référence - Textes de base
Sklicevanja na referenčna besedila: Člena L. 136-3 in L. 136-4 Zakonika o intelektualni lastnini


11. Invocation de la procédure d'urgence
Ne


12. Motifs justifiant le recours à  la procédure d'urgence
-


13. Confidentialité
Ne


14. Mesures fiscales
Ne


15. évaluation d'impact
-


16. Aspects OTC et SPS
Vidik TOT

Ne – Osnutek ni tehnična uredba niti presoja o skladnosti.

Vidik SFS

Ne – Osnutek ni sanitarni ali fitosanitarni ukrep.

**********
Evropska komisija

Direktiva o kontaktni točki (EU) 2015/1535
Faks: +32 229 98043
e-naslov: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.Aucune contribution trouv�e pour cette notification